Privacybeleid

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
tel. 030 - 899 06 65

Persoonsgegevens die de NVMO verwerkt

De NVMO ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen, bij uw aanmelding als lid van de NVMO zoals vermeld op het aanmeldformulier. Daarnaast kan de NVMO persoonsgegevens van u ontvangen hebben via overeenkomsten, correspondentie en gegevens die de NVMO verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVMO of via haar andere (digitale) kanalen of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een congres).

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. In het kader van de aanmelding van onze leden verzamelen wij de persoonsgegevens zoals opgevraagd via het aanmeldingsformulier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de NVMO persoonsgegevens verwerkt

De NVMO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van een (leden)administratie door de NVMO alsmede ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVMO
 • Persoonlijk inlogaccount en persoonlijk profiel NVMO-leden voor NVMO-website
 • Deelname aan NVMO-nascholingen en accreditatie
 • Verzenden nieuwsbrieven over nascholingen van de NVMO
 • Verzenden e-nieuwsbrieven van de NVMO
 • Verzenden tijdschriften Medische Oncologie en Hemato-oncologie
 • Verzenden attenderingsmails Medische Oncologie en Hemato-oncologie
 • Voor historische, statistische en archiefdoeleinden.

Grondslagen van de gegevensverwerking

De NVMO waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door de NVMO is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van de NVMO. Als lid heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat de NVMO uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van ‘een overeenkomst’ die u als lid bent aangegaan met de NVMO.
 • De NVMO verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de NVMO. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVMO.
 • Indien de NVMO uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk toestemming.

Met wie deelt de NVMO persoonsgegevens

Indien u namens de NVMO zitting neemt in een werkgroep of commissie (zowel om mee te werken aan kwaliteitsprojecten en -beleid van de NVMO als van een externe partij), kan de NVMO uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk is met het oog op uw deelname, verstrekken aan betrokken instanties. Deze organisaties kunnen zelf ook uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op uw deelname.
Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVMO uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de uitgever ten behoeve van het verzenden van het tijdschrift Medische Oncologie en Hemato-oncologie en de congresregistratie. Deze derden zijn verwerkers van de NVMO en verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van de NVMO en voor geen enkel ander doel. Indien de NVMO verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De NVMO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de NVMO) tussen zit.

Hoe lang de NVMO persoonsgegevens bewaart

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van de NVMO. Uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NVMO bij wet verplicht is om dit te doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens door de NVMO nog slechts bewaard voor historische, statische en archiefdoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de NVMO gebruikt

De NVMO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De NVMO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst de NVMO cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat de NVMO op maat gemaakte content kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de NVMO-website heeft de NVMO u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting www.veiliginternetten.nl.
Op de NVMO-website worden ook cookies geplaatst door derden. Momenteel zijn de volgende cookies (van derde partijen) in gebruik:

Eigenaar Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _ga analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar
_gid analytische cookie die websitebezoek meet 24 uur
WordPress bp-activity-oldestpage Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan wanneer u door meerdere pagina's van navigeert. De cookie wordt verwijderd nadat een sessie is verlopen.
wordpress_logged_in Deze cookie wordt door WordPress gebruikt om een ​​aangemelde gebruiker te identificeren. De cookie wordt verwijderd nadat een sessie is verlopen.
wordpress_sec Deze cookie gebruikt een extra versleuteling om een ​​aangemelde gebruiker te identificeren. De cookie wordt verwijderd nadat een sessie is verlopen.
wordpress_test_cookie Dit is een cookie die test of de browser cookies accepteert of niet. De cookie wordt verwijderd nadat een sessie is verlopen.
wp-settings-{time}-[UID] Deze cookie wordt gebruikt om de weergave van de gebruikersinterface aan te passen. Het nummer aan het uiteinde is de individuele gebruikers-ID. 24 uur
wpe-auth Deze cookie controleert de autorisatie van een gebruiker voor WP Engine. De cookie wordt verwijderd nadat een sessie is verlopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVMO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de NVMO een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de NVMO van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@nvmo.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt de NVMO u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De NVMO reageert zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren. De NVMO wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe de NVMO persoonsgegevens beveiligt

De NVMO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@nvmo.org.
De NVMO is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden van de NVMO, bijvoorbeeld via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.

Door gebruik van deze website van de NVMO stemt u in met deze privacyverklaring.

© NVMO