Nieuwe aanpak voorziet in behoefte

Recentelijk publiceerden de DCCG-werkgroep Medische Oncologie en NVMO het geactualiseerde medisch-oncologische onderdeel van de landelijke richtlijn CRC.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van oncologische richtlijnontwikkeling in Nederland dat voor deze route is gekozen. Dit initiatief heeft tot zowel enthousiaste als kritische reacties geleid. Ook is enige verwarring ontstaan bij internist-oncologen die niet direct bij deze update betrokken waren. Heeft de snelheid van handelen de zorgvuldigheid in de weg gestaan? Is er wel verantwoord omgegaan met kwaliteitsparameters?
De initiatiefnemers van de nieuwe richtlijn zijn van mening dat met de actualisering van het medisch-oncologische deel van de richtlijn in een behoefte wordt voorzien. Ze verlaten hiermee zeker niet het proces van multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, want die dient het uitgangspunt te blijven.
De traditionele snelheid van richtlijnontwikkeling is echter te traag voor de snelle ontwikkelingen binnen de medische oncologie. De initiatiefnemers hebben daarom een methode geïntroduceerd om, vooruitlopend op updates van multidisciplinaire richtlijnen, NVMO-leden tussentijds te informeren over de huidige stand van de wetenschap; vooropgesteld dat die informatie zoveel mogelijk aan de bestaande kwaliteitseisen tegemoetkomt.
Veel NVMO-leden blijken deze mening te delen en geven aan dat het wenselijk is deze nieuwe werkwijze uit te breiden naar andere tumortypen. Hierover wil de NVMO dan ook graag verder praten met de betreffende multidisciplinaire richtlijncommissies en betrokken beroepsverenigingen, zodat de wetenschappelijke onderbouwing van deze updates vanuit de medische oncologie en de inpassing ervan in multidisciplinaire richtlijnen kan worden gewaarborgd.