Update richtlijn Botmetastasen

Voor de herziening van de richtlijn Botmetastasen is de NVMO op zoek naar een werkgroeplid vanuit de medische oncologie.

Het doel van de richtlijn is het formuleren van een up-to-date uniform beleid ten aanzien van de zorg voor patiënten met botmetastasen.

De richtlijn zal worden ontwikkeld conform het rapport Medisch-specialistische richtlijnen 2.0 van de Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit van de FMS. Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van de FMS biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Voor aanvullende informatie en/of aanmelding voor de richtlijnwerkgroep kunt u via het NVMO-secretariaat (secretariaat@nvmo.org) contact opnemen met betrokken NVMO-bestuursleden Robbert van Alphen of dr. Margot Tesselaar. Aanmelding voor de richtlijnwerkgroep is uiterlijk 3 september 2021 mogelijk.

Richtlijnen voortaan op Richtlijnen­database.nl

Vanaf eind februari staan alle oncologische richtlijnen op Richtlijnendatabase.nl.

Dit is in lijn met alle medisch-specialistische richtlijnen. In verband met het multidisciplinaire karakter van de oncologie zijn op dit platform waar relevant koppelingen opgenomen naar andere richtlijnen, zoals verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.

Alle richtlijnen op Richtlijnendatabase.nl hebben een vergelijkbare modulaire opbouw. Op het platform staan alleen medisch-specialistische richtlijnen die evidence-based, modulair opgebouwd én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke beroepsverenigingen en patiëntverenigingen.

Voor oncologische richtlijnen of onderdelen die niet aan deze criteria voldoen, wordt een overgangsfase ingesteld. Deze worden als pdf op de Richtlijnendatabase.nl geplaatst. Hiermee gaat er geen informatie verloren. Tijdens de overgangsfase wordt voor deze richtlijnen ingezet op een modulaire revisie.

Er is met zorg gewerkt aan een goede overgang van Oncoline.nl naar de Richtlijnendatabase.nl. Bij vragen kan contact worden opgenomen met Anne Steutel (a.steutel@iknl.nl) en Marieke Hermsen (soncos@demedischspecialist.nl).

Ontwikkeling richtlijn tabaks­ontmoediging

Er wordt een internist-oncoloog gezocht voor participatie bij de ontwikkeling van een richtlijn voor tabaksontmoediging.

De NVMO is benaderd met de vraag om onder haar leden te informeren of een van haar leden bereid is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van enkele op medisch specialisten gerichte zorginhoudelijke richtlijnmodules met betrekking tot stoppen met roken.

Het startpunt voor dit project is de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning uit 2016. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening aan personen met een tabaksverslaving. Deze richtlijn en de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 beschrijven echter géén specifieke zorg op dit gebied door medisch specialisten, maar zorg door een zorgverlener in het algemeen.

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een aantal zorginhoudelijke richtlijnmodules over het stoppen-met-rokenbeleid voor medisch specialisten. De beoogde modules zullen in het verlengde liggen van de richtlijn uit 2016 en de zorgstandaard uit 2019. Geïnteresseerde NVMO-leden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org.

Richtlijn fysieke fitheid kankerpatiënt

De NVMO is benaderd met de vraag om te participeren bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘Fysieke fitheid van oncologische patiënten’.

Het doel van de richtlijn is om oncologische patiënten vanaf de diagnose gedurende het gehele behandeltraject advies op maat te geven over behoud en verbetering van fitheid in relatie tot hun behandelingen en ervaren klachten.

Het advies op maat wordt opgesteld op basis van gegevens verkregen vanuit patiënt- en ziektekenmerken, ondersteund met inspanningsdiagnostiek. De richtlijn richt zich bovendien op de triage van patiënten om te komen tot de meest passende en doelmatige vorm van begeleiding door zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten). De richtijn is in principe overkoepelend voor elke tumorsoort met indien nodig specifieke adviezen voor bepaalde patiëntengroepen.

Mocht u als NVMO-lid geïnteresseerd zijn om een bijdrage aan deze richtlijn te leveren, dan kunt u zich aanmelden bij NVMO-bestuurslid Robbert van Alphen via secretariaat@nvmo.org. Ook voor meer informatie kunt u via dit e-mailadres contact opnemen.

Plaatsbepaling eerstelijns­behandelingen RCC

De richtlijncommissie Niercelcarcinoom plaatst de twee actuele RCC-adviezen van de commissie BOM in perspectief.

Deze plaatsbepaling van de richtlijncommissie is als e-publicatie te raadplegen op de website van Medische Oncologie.

De actuele adviezen van de commissie BOM hebben betrekking op de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom (RCC): combinatiebehandeling met avelumab-axitinib en combinatiebehandeling met pembrolizumab-axitinib.

De scope van de commissie BOM reikt echter niet zo ver dat zij behandeladviezen geeft indien er positieve adviezen zijn voor diverse (combinaties van) middelen.

naar plaatsbepaling

Procedure voor opstellen standpunten

De NVMO heeft een procedure vastgesteld voor het opstellen van een standpunt over een actuele oncologische (zorg)vraag.

NVMO-standpunten zijn bedoeld om tijdelijk richting te geven aan zorgverleners en zorggebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up-to-date is.

De vastgestelde procedure loopt vooruit op een mogelijke oplossing om te komen tot snellere invoering van nieuwe medisch-oncologische updates van richtlijnen. De NVMO neemt hiermee, in samenwerking met wetenschappelijke onderzoeksgroepen, het initiatief om standpunten op te kunnen stellen die vooruitlopen op een nieuwe richtlijn of een richtlijn die dient te worden herzien.

De NVMO zal alleen standpunten ontwikkelen over systemische therapieën en medisch-inhoudelijke aspecten. Een pdf-versie van de procedure is te downloaden op de NVMO-website.

 Procedure voor vaststellen standpunten door NVMO

Updates richtlijn CRC

In de afgelopen maanden zijn updates beschikbaar gekomen van het medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De updates zijn tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Systemische Therapie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

Update onderdeel adjuvante systemische therapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (april 2018)
Update onderdeel adjuvante chemotherapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)
Brief van DCCG en NVMO over updaten medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)
Update onderdeel adjuvante chemotherapie medisch-oncologische deel richtlijn CRC (juli 2017)

Update richtlijn CRC

Recentelijk is een update beschikbaar gekomen van het onderdeel over ‘adjuvante systemische therapie’ van het medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Medische Oncologie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

 Update onderdeel adjuvante systemische therapie van medisch-oncologische deel richtlijn colorectaal carcinoomcolorectaal carcinoom (mei 2018)

Nieuwe aanpak voorziet in behoefte

Recentelijk publiceerden de DCCG-werkgroep Medische Oncologie en NVMO het geactualiseerde medisch-oncologische onderdeel van de landelijke richtlijn CRC.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van oncologische richtlijnontwikkeling in Nederland dat voor deze route is gekozen. Dit initiatief heeft tot zowel enthousiaste als kritische reacties geleid. Ook is enige verwarring ontstaan bij internist-oncologen die niet direct bij deze update betrokken waren. Heeft de snelheid van handelen de zorgvuldigheid in de weg gestaan? Is er wel verantwoord omgegaan met kwaliteitsparameters?
De initiatiefnemers van de nieuwe richtlijn zijn van mening dat met de actualisering van het medisch-oncologische deel van de richtlijn in een behoefte wordt voorzien. Ze verlaten hiermee zeker niet het proces van multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, want die dient het uitgangspunt te blijven.
De traditionele snelheid van richtlijnontwikkeling is echter te traag voor de snelle ontwikkelingen binnen de medische oncologie. De initiatiefnemers hebben daarom een methode geïntroduceerd om, vooruitlopend op updates van multidisciplinaire richtlijnen, NVMO-leden tussentijds te informeren over de huidige stand van de wetenschap; vooropgesteld dat die informatie zoveel mogelijk aan de bestaande kwaliteitseisen tegemoetkomt.
Veel NVMO-leden blijken deze mening te delen en geven aan dat het wenselijk is deze nieuwe werkwijze uit te breiden naar andere tumortypen. Hierover wil de NVMO dan ook graag verder praten met de betreffende multidisciplinaire richtlijncommissies en betrokken beroepsverenigingen, zodat de wetenschappelijke onderbouwing van deze updates vanuit de medische oncologie en de inpassing ervan in multidisciplinaire richtlijnen kan worden gewaarborgd.