Richtlijn febriele neutropenie

De SWAB heeft een nieuwe richtlijn voor diagnostiek en behandeling van febriele neutropenie bij kankerpatiënten ontwikkeld.

Het document beschrijft de aanbevolen empirische antibiotische therapie bij neutropene patiënten met koorts en bevat adviezen voor zowel volwassenen als voor kinderen. De richtlijn kan gebruikt worden door medisch specialisten die chemotherapie voorschrijven en door specialisten die bij de behandeling betrokken zijn.

Een multidisciplinaire commissie met gemandateerde leden van de NIV, NVII, NVMM, NVZA, NVMO, NVvH en NVK stelde de richtlijn op. Namens de NVMO zat internist-oncoloog dr. Inge Baas (UMC Utrecht) in de richtlijnwerkgroep.

De SWAB-richtlijn draagt bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland.

naar richtlijn

Update richtlijn CRC verschenen

Begin deze maand verscheen op Richtlijnendatabase.nl de modulair herziene richtlijn colorectaal carcinoom.

De geactualiseerde modules van de richtlijn besteden in vergelijking met eerdere versies van de richtlijn veel aandacht aan het individualiseren van de diagnostiek en behandeling en het beperken van vroege en late therapeutische gevolgen.

De eerste versie van de huidige richtlijn verscheen in november 2019. Anno 2021 zijn nog niet alle modules van de richtlijn uitgewerkt. De gehele richtlijn zal naar verwachting in 2023 volledig herzien zijn.

De huidige werkgroep blijft de komende jaren actief om de resterende modules uit te werken. Namens de NVMO maken vanuit de medische oncologie internist-oncologen dr. Derk Jan de Groot (UMC Groningen), dr. Olaf Loosveld (Amphia Ziekenhuis) en prof dr. Henk Verheul (Radboudumc) deel uit van de werkgroep die de richtlijn reviseerde.

De herziene richtlijn is te raadplegen op Richtlijnendatabase.nl.

Ontwikkeling richtlijnmodule arbeid

Het NVMO-bestuur zoekt een internist-oncoloog die interesse heeft om bij te dragen aan de ontwikkeling van een richtlijnmodule arbeid.

Op initiatief van de NOV, NVALT en Patiëntenfederatie Nederland wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van de Generieke Module Arbeid voor Medisch Specialistische Richtlijnen. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en uit de Stichting Kwaliteit Patiënten en Consumenten (SKPC).

Het doel van deze richtlijnmodule is dat álle medisch specialisten concrete handvatten krijgen aangereikt om – indien mogelijk – vanaf de diagnose en gedurende de behandeling rekening te houden met de werkzaamheden van de patiënt, zodat onnodig verlies van werk en inkomen beperkt worden.

Hebt u interesse om bij te dragen aan de richtlijnmodule? Meld u dan aan via secretariaat@nvmo.org.

Update richtlijn Botmetastasen

Voor de herziening van de richtlijn Botmetastasen is de NVMO op zoek naar een werkgroeplid vanuit de medische oncologie.

Het doel van de richtlijn is het formuleren van een up-to-date uniform beleid ten aanzien van de zorg voor patiënten met botmetastasen.

De richtlijn zal worden ontwikkeld conform het rapport Medisch-specialistische richtlijnen 2.0 van de Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit van de FMS. Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van de FMS biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Voor aanvullende informatie en/of aanmelding voor de richtlijnwerkgroep kunt u via het NVMO-secretariaat (secretariaat@nvmo.org) contact opnemen met betrokken NVMO-bestuursleden Robbert van Alphen of dr. Margot Tesselaar. Aanmelding voor de richtlijnwerkgroep is uiterlijk 3 september 2021 mogelijk.

Richtlijnen voortaan op Richtlijnen­database.nl

Vanaf eind februari staan alle oncologische richtlijnen op Richtlijnendatabase.nl.

Dit is in lijn met alle medisch-specialistische richtlijnen. In verband met het multidisciplinaire karakter van de oncologie zijn op dit platform waar relevant koppelingen opgenomen naar andere richtlijnen, zoals verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.

Alle richtlijnen op Richtlijnendatabase.nl hebben een vergelijkbare modulaire opbouw. Op het platform staan alleen medisch-specialistische richtlijnen die evidence-based, modulair opgebouwd én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke beroepsverenigingen en patiëntverenigingen.

Voor oncologische richtlijnen of onderdelen die niet aan deze criteria voldoen, wordt een overgangsfase ingesteld. Deze worden als pdf op de Richtlijnendatabase.nl geplaatst. Hiermee gaat er geen informatie verloren. Tijdens de overgangsfase wordt voor deze richtlijnen ingezet op een modulaire revisie.

Er is met zorg gewerkt aan een goede overgang van Oncoline.nl naar de Richtlijnendatabase.nl. Bij vragen kan contact worden opgenomen met Anne Steutel (a.steutel@iknl.nl) en Marieke Hermsen (soncos@demedischspecialist.nl).

Ontwikkeling richtlijn tabaks­ontmoediging

Er wordt een internist-oncoloog gezocht voor participatie bij de ontwikkeling van een richtlijn voor tabaksontmoediging.

De NVMO is benaderd met de vraag om onder haar leden te informeren of een van haar leden bereid is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van enkele op medisch specialisten gerichte zorginhoudelijke richtlijnmodules met betrekking tot stoppen met roken.

Het startpunt voor dit project is de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning uit 2016. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening aan personen met een tabaksverslaving. Deze richtlijn en de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 beschrijven echter géén specifieke zorg op dit gebied door medisch specialisten, maar zorg door een zorgverlener in het algemeen.

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een aantal zorginhoudelijke richtlijnmodules over het stoppen-met-rokenbeleid voor medisch specialisten. De beoogde modules zullen in het verlengde liggen van de richtlijn uit 2016 en de zorgstandaard uit 2019. Geïnteresseerde NVMO-leden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org.

Richtlijn fysieke fitheid kankerpatiënt

De NVMO is benaderd met de vraag om te participeren bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘Fysieke fitheid van oncologische patiënten’.

Het doel van de richtlijn is om oncologische patiënten vanaf de diagnose gedurende het gehele behandeltraject advies op maat te geven over behoud en verbetering van fitheid in relatie tot hun behandelingen en ervaren klachten.

Het advies op maat wordt opgesteld op basis van gegevens verkregen vanuit patiënt- en ziektekenmerken, ondersteund met inspanningsdiagnostiek. De richtlijn richt zich bovendien op de triage van patiënten om te komen tot de meest passende en doelmatige vorm van begeleiding door zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten). De richtijn is in principe overkoepelend voor elke tumorsoort met indien nodig specifieke adviezen voor bepaalde patiëntengroepen.

Mocht u als NVMO-lid geïnteresseerd zijn om een bijdrage aan deze richtlijn te leveren, dan kunt u zich aanmelden bij NVMO-bestuurslid Robbert van Alphen via secretariaat@nvmo.org. Ook voor meer informatie kunt u via dit e-mailadres contact opnemen.

Plaatsbepaling eerstelijns­behandelingen RCC

De richtlijncommissie Niercelcarcinoom plaatst de twee actuele RCC-adviezen van de commissie BOM in perspectief.

Deze plaatsbepaling van de richtlijncommissie is als e-publicatie te raadplegen op de website van Medische Oncologie.

De actuele adviezen van de commissie BOM hebben betrekking op de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom (RCC): combinatiebehandeling met avelumab-axitinib en combinatiebehandeling met pembrolizumab-axitinib.

De scope van de commissie BOM reikt echter niet zo ver dat zij behandeladviezen geeft indien er positieve adviezen zijn voor diverse (combinaties van) middelen.

naar plaatsbepaling

Procedure voor opstellen standpunten

De NVMO heeft een procedure vastgesteld voor het opstellen van een standpunt over een actuele oncologische (zorg)vraag.

NVMO-standpunten zijn bedoeld om tijdelijk richting te geven aan zorgverleners en zorggebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up-to-date is.

De vastgestelde procedure loopt vooruit op een mogelijke oplossing om te komen tot snellere invoering van nieuwe medisch-oncologische updates van richtlijnen. De NVMO neemt hiermee, in samenwerking met wetenschappelijke onderzoeksgroepen, het initiatief om standpunten op te kunnen stellen die vooruitlopen op een nieuwe richtlijn of een richtlijn die dient te worden herzien.

De NVMO zal alleen standpunten ontwikkelen over systemische therapieën en medisch-inhoudelijke aspecten. Een pdf-versie van de procedure is te downloaden op de NVMO-website.

 Procedure voor vaststellen standpunten door NVMO