Richtlijn fysieke fitheid kankerpatiënt

De NVMO is benaderd met de vraag om te participeren bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘Fysieke fitheid van oncologische patiënten’.

Het doel van de richtlijn is om oncologische patiënten vanaf de diagnose gedurende het gehele behandeltraject advies op maat te geven over behoud en verbetering van fitheid in relatie tot hun behandelingen en ervaren klachten.

Het advies op maat wordt opgesteld op basis van gegevens verkregen vanuit patiënt- en ziektekenmerken, ondersteund met inspanningsdiagnostiek. De richtlijn richt zich bovendien op de triage van patiënten om te komen tot de meest passende en doelmatige vorm van begeleiding door zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten). De richtijn is in principe overkoepelend voor elke tumorsoort met indien nodig specifieke adviezen voor bepaalde patiëntengroepen.

Mocht u als NVMO-lid geïnteresseerd zijn om een bijdrage aan deze richtlijn te leveren, dan kunt u zich aanmelden bij NVMO-bestuurslid Robbert van Alphen via secretariaat@nvmo.org. Ook voor meer informatie kunt u via dit e-mailadres contact opnemen.

Plaatsbepaling eerstelijns­behandelingen RCC

De richtlijncommissie Niercelcarcinoom plaatst de twee actuele RCC-adviezen van de commissie BOM in perspectief.

Deze plaatsbepaling van de richtlijncommissie is als e-publicatie te raadplegen op de website van Medische Oncologie.

De actuele adviezen van de commissie BOM hebben betrekking op de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom (RCC): combinatiebehandeling met avelumab-axitinib en combinatiebehandeling met pembrolizumab-axitinib.

De scope van de commissie BOM reikt echter niet zo ver dat zij behandeladviezen geeft indien er positieve adviezen zijn voor diverse (combinaties van) middelen.

naar plaatsbepaling

Procedure voor opstellen standpunten

De NVMO heeft een procedure vastgesteld voor het opstellen van een standpunt over een actuele oncologische (zorg)vraag.

NVMO-standpunten zijn bedoeld om tijdelijk richting te geven aan zorgverleners en zorggebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up-to-date is.

De vastgestelde procedure loopt vooruit op een mogelijke oplossing om te komen tot snellere invoering van nieuwe medisch-oncologische updates van richtlijnen. De NVMO neemt hiermee, in samenwerking met wetenschappelijke onderzoeksgroepen, het initiatief om standpunten op te kunnen stellen die vooruitlopen op een nieuwe richtlijn of een richtlijn die dient te worden herzien.

De NVMO zal alleen standpunten ontwikkelen over systemische therapieën en medisch-inhoudelijke aspecten. Een pdf-versie van de procedure is te downloaden op de NVMO-website.

 Procedure voor vaststellen standpunten door NVMO

Updates richtlijn CRC

In de afgelopen maanden zijn updates beschikbaar gekomen van het medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De updates zijn tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Systemische Therapie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

Update onderdeel adjuvante systemische therapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (april 2018)
Update onderdeel adjuvante chemotherapie van medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)
Brief van DCCG en NVMO over updaten medisch-oncologische deel richtlijn CRC (september 2017)
Update onderdeel adjuvante chemotherapie medisch-oncologische deel richtlijn CRC (juli 2017)

Update richtlijn CRC

Recentelijk is een update beschikbaar gekomen van het onderdeel over ‘adjuvante systemische therapie’ van het medisch-oncologische deel van de richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de DCCG-werkgroep Medische Oncologie onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

 Update onderdeel adjuvante systemische therapie van medisch-oncologische deel richtlijn colorectaal carcinoomcolorectaal carcinoom (mei 2018)

Nieuwe aanpak voorziet in behoefte

Recentelijk publiceerden de DCCG-werkgroep Medische Oncologie en NVMO het geactualiseerde medisch-oncologische onderdeel van de landelijke richtlijn CRC.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van oncologische richtlijnontwikkeling in Nederland dat voor deze route is gekozen. Dit initiatief heeft tot zowel enthousiaste als kritische reacties geleid. Ook is enige verwarring ontstaan bij internist-oncologen die niet direct bij deze update betrokken waren. Heeft de snelheid van handelen de zorgvuldigheid in de weg gestaan? Is er wel verantwoord omgegaan met kwaliteitsparameters?
De initiatiefnemers van de nieuwe richtlijn zijn van mening dat met de actualisering van het medisch-oncologische deel van de richtlijn in een behoefte wordt voorzien. Ze verlaten hiermee zeker niet het proces van multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, want die dient het uitgangspunt te blijven.
De traditionele snelheid van richtlijnontwikkeling is echter te traag voor de snelle ontwikkelingen binnen de medische oncologie. De initiatiefnemers hebben daarom een methode geïntroduceerd om, vooruitlopend op updates van multidisciplinaire richtlijnen, NVMO-leden tussentijds te informeren over de huidige stand van de wetenschap; vooropgesteld dat die informatie zoveel mogelijk aan de bestaande kwaliteitseisen tegemoetkomt.
Veel NVMO-leden blijken deze mening te delen en geven aan dat het wenselijk is deze nieuwe werkwijze uit te breiden naar andere tumortypen. Hierover wil de NVMO dan ook graag verder praten met de betreffende multidisciplinaire richtlijncommissies en betrokken beroepsverenigingen, zodat de wetenschappelijke onderbouwing van deze updates vanuit de medische oncologie en de inpassing ervan in multidisciplinaire richtlijnen kan worden gewaarborgd.

Update richtlijn CRC

Afgelopen september is een update gepubliceerd van het medisch-oncologische deel van de landelijke richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

De update is tot stand gekomen dankzij samenwerking van het NVMO-bestuur met de werkgroep Medische Oncologie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt.

De aanpassingen zijn besproken in twee bijeenkomsten van deze werkgroep. Vervolgens ontvingen NVMO-leden de update ter inzage om commentaar te leveren. Deze commentaren zijn verzameld en besproken in de werkgroep, waarna de richtlijn in september is gepubliceerd (zie pdf-versie onder). Zie onderstaande brief voor een verdere toelichting vanuit de DCCG en NVMO.

 Brief van DCCG en NVMO over update medisch-oncologische deel richtlijn CRC (21 september 2017)
 Update medisch-oncologische deel richtlijn colorectaal carcinoom (21 september 2017)

Update richtlijn CRC

Tijdens de Post-ASCO 2017 in Utrecht is gemeld dat recentelijk een update beschikbaar is gekomen van het medisch-oncologische deel van de landelijke richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

Deze update is tot stand gekomen door samenwerking van het NVMO-bestuur met de werkgroep Medische Oncologie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt. De aanpassingen zijn besproken in twee recente bijeenkomsten van deze werkgroep.

Uitgangspunt is om regelmatig bijeenkomsten te houden om zo internist-oncologen een up-to-date advies te kunnen geven over de wetenschappelijke stand van zaken aangaande medisch-oncologische ontwikkelingen bij het colorectaal carcinoom. Dit omdat reguliere updates van richtlijnen over het algemeen te lang duren.

NVMO-leden kunnen het geactualiseerde deel van de richtlijn raadplegen in het besloten deel van de NVMO-website en kunnen reacties mailen naar de webredactie via webredactie@nvmo.org. Binnengekomen feedback zal in bijeenkomsten van de DCCG-werkgroep ter bespreking worden meegenomen.

naar richtlijn