Jubileumeditie SONCOS-rapport

De tiende versie van het SONCOS-normeringsrapport bevat een extra hoofdstuk over normen en kwaliteitscriteria voor oncologienetwerken.

Met deze toevoeging is het rapport toekomstbestendig en kan het nog beter ondersteunen bij het handhaven van hoogwaardige oncologische zorg.

SONCOS geeft in het nieuwe hoofdstuk een eerste aanzet voor normering van oncologienetwerken. Deze normering moet vanaf januari 2024 gaan gelden. Komend jaar gaat het platform dan ook, in nauwe samenwerking met betrokken koepelorganisaties, door met de verdere uitwerking en zo nodig aanpassing, waarbij ook gekeken wordt naar implementatie en haalbaarheid.

Met het rapport heeft de beroepsgroep al tien jaar zelf de regie bij het stellen van normen voor goede multidisciplinaire oncologische zorg. Het jaarlijks actualiseren ervan borgt dat de normen met de ontwikkelingen in het oncologisch veld meebewegen.

naar rapport