Bijeenkomst Oncologie – SONCOS

Op 30 mei vond een platformbijeenkomst Oncologie – SONCOS plaats. Aanwezigen zijn bijgepraat over de eerste procedurele vergadering van de Ronde Tafel Concentratie en Spreiding Oncologie.

lees verder

Nieuwe versie Normeringsrapport gepubliceerd

Platform Oncologie-SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten heeft de elfde versie van het Normeringsrapport gepubliceerd.

De belangrijkste wijziging in deze versie betreft de toevoeging van normen voor het structureren van een multidisciplinair overleg (MDO). Alle algemene normen voor een MDO zijn nu gegroepeerd weergegeven. De belangrijkste tumorspecifieke wijziging betreft de toevoeging van normen voor mesothelioom van de long.

Daarnaast is in de bijlagen opgenomen:

  • een nieuwe versie van het NVRO-normendocument ‘Kwaliteitsnormen Radiotherapie in Nederland’ (bijlage H)
  • de rol van verpleegkundigen duidelijker geformuleerd voor AYA-zorg (bijlage I)
  • de aangepaste criteria van de NVMO over combinatietherapie immuuntherapie (bijlage L)

Een Engelse versie van het Normeringsrapport is binnenkort beschikbaar.

DOWNLOAD NORMERINGSRAPPORT

Jubileumeditie SONCOS-rapport

De tiende versie van het SONCOS-normeringsrapport bevat een extra hoofdstuk over normen en kwaliteitscriteria voor oncologienetwerken.

Met deze toevoeging is het rapport toekomstbestendig en kan het nog beter ondersteunen bij het handhaven van hoogwaardige oncologische zorg.

SONCOS geeft in het nieuwe hoofdstuk een eerste aanzet voor normering van oncologienetwerken. Deze normering moet vanaf januari 2024 gaan gelden. Komend jaar gaat het platform dan ook, in nauwe samenwerking met betrokken koepelorganisaties, door met de verdere uitwerking en zo nodig aanpassing, waarbij ook gekeken wordt naar implementatie en haalbaarheid.

Met het rapport heeft de beroepsgroep al tien jaar zelf de regie bij het stellen van normen voor goede multidisciplinaire oncologische zorg. Het jaarlijks actualiseren ervan borgt dat de normen met de ontwikkelingen in het oncologisch veld meebewegen.

naar rapport

SONCOS-symposium: oncologisch(e) netwerken

SONCOS organiseert op 22 april 2022 in Utrecht haar jaarlijkse themasymposium. Ditmaal staat het symposium geheel in het teken van ‘oncologisch(e) netwerken’.

Op het programma staat onder meer een keynote lecture over oncologische netwerkvorming in historisch perspectief: hoe en waarom zijn netwerken ontstaan en wat hebben ze ons gebracht?

Verder zullen woordvoerders vanuit overheid, zorgverzekeraars, patiënten en SONCOS hun visie geven. Ook actuele ontwikkelingen rondom regionale- en tumornetwerken komen aan bod en de mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek in netwerken.

Onder meer minister prof. dr. Ernst Kuipers van VWS en NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga zullen een bijdrage aan het programma leveren.

Meer informatie over het programma en registratie staat op SONCOS-website.

meer informatie

SONCOS-normerings­rapport 2021 verschenen

SONCOS publiceerde deze maand de negende versie van het normeringsrapport voor oncologische zorg in Nederland.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn het toevoegen van de kwaliteitsnormering medische oncologie, normen voor combinatietherapie, de daaruit volgende normen voor de systemische behandeling van niercelcarcinoom en het specifiek benoemen van de normen voor bijniertumoren. Vanwege de COVID-19-pandemie zijn er dit jaar verder weinig andere wijzigingen.

Voor de centra die oncologische zorg verlenen is afgesproken dat er na publicatie van nieuwe normen één jaar implementatietijd is om hieraan te voldoen, tenzij anders omschreven in dit document. Een pdf-versie van het normeringsrapport staat op de SONCOS-website.

naar rapport

Deadline SONCOS-uitvraag uitgesteld

De deadline van de SONCOS-uitvraag is uitgesteld tot 29 mei 2020.

In verband met de uitbraak met het COVID-19-virus zijn veel prioriteiten verschoven en kunnen veel activiteiten geen doorgang vinden of niet plaatsvinden zoals gepland. Dit heeft ook gevolgen voor de gegevensaanlevering verslagjaar 2019 voor de SONCOS-uitvraag. SONCOS heeft signalen ontvangen dat deze gegevensaanlevering op dit moment lastig is, omdat de prioriteit bij de patiëntenzorg ligt. Ook Zorginstituut Nederland heeft besloten om de deadline van de Transparantiekalender uit te stellen. Daarom wordt de deadline van de SONCOS-uitvraag ook uitgesteld tot 29 mei 2020. Dit besluit is in overleg met DICA en Zorgverzekeraars Nederland genomen.

SONCOS-normerings­rapport 2020

SONCOS publiceerde onlangs een nieuwe versie haar van normeringsrapport (versie 8). De geactualiseerde versie is te vinden op de SONCOS-website.

Op de SONCOS-website staat ook een versie van het nieuwste rapport waarin de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande rapport uit 2019 zijn weergegeven.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van het normeringsrapport staan hieronder een rij.

Algemeen deel

  • Er wordt aandacht gevraagd voor de toegang tot een rookstoppoli.
  • Er is een norm toegevoegd over behandeling met systeemtherapie in de thuissituatie.
  • Er is een norm toegevoegd over de mogelijkheid, onder strikte voorwaarden, voor verpleegkundig specialisten om systeemtherapie voor te schrijven.
  • De normen voor Adolescents & Young Adults (AYA) zorg zijn aangepast.

Tumorspecifiek deel

  • De normen voor de behandeling van intermediaire en maligne weke delen tumoren zijn volledig herzien.
  • Bij de normen voor melanoom is een nuancering toegevoegd ten aanzien van stadium 0 en het T1a-melanoom van het stadium IA.
  • Er zijn normen toegevoegd voor behandeling van primaire levertumoren (hepatocellulair carcinoom, intrahepatisch cholangiocarcinoom en perihilair cholangiocarcinoom).

naar rapport

SONCOS-normerings­rapport 2019

De zevende versie van het multidisciplinaire SONCOS-normeringsrapport is te downloaden op de SONCOS-website.

Dit jaar hebben 26 partijen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het rapport. Zoals voorgaande jaren bevat het normeringsrapport een algemeen deel, waarin de eisen die aan een oncologisch centrum kunnen worden gesteld beschreven staan, en daarnaast een tumorspecifiek deel.

meer informatie

Input gevraagd voor SONCOS-rapport

NVMO-leden kunnen inhoudelijke input voor het updaten van het huidige SONCOS-rapport uiterlijk maandag 13 augustus a.s. doorgeven aan het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org.

Een vertegenwoordiging van het NVMO-bestuur zal de binnengekomen suggesties van NVMO-leden met SONCOS afstemmen.

Versie 6 van het SONCOS-normeringsrapport is te vinden op de website van SONCOS. Voor de ontwikkeling van versie 7 van het multidisciplinaire normeringsrapport heeft SONCOS onderstaande tijdspad vastgesteld. SONCOS streeft ernaar om normeringsrapport versie 7 in februari 2019 te publiceren.

SONCOS-thema­symposium

Op woensdagmiddag 4 oktober a.s. organiseert SONCOS in Utrecht een themasymposium. Het overkoepelende thema is De toekomst van de oncologische zorg.

Sprekers vanuit verschillende oncologische disciplines en organisaties zullen uiteenlopende thema’s belichten die zijn gerelateerd aan de onderwerpen Behouden richtlijnen hun waarde in de oncologische zorg?, De oncologische dokter in 2025 en De oncologische patiënt in 2025.

Het symposium gaat van start met een keynote lecture naar aanleiding van het rapport Zonder context geen bewijs: over de illusie van evidence-based practice in de zorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Meer informatie over het  programma, de sprekers en inschrijving is te vinden op de SONCOS-website.

website soncos