Vragenlijst over overheveling G-CSF-middelen

Het NVMO-bestuur roept haar leden op om een vragenlijst van adviesbureau SiRM in te vullen over de overheveling van G-CSF-middelen.

naar vragenlijst

De vragenlijst legt SiRM in afstemming met de Federatie Medisch Specialisten aan internist-oncologen voor.

Zoals de NVMO eerder dit jaar meldde wordt het budget voor het extramurale gebruik van G-CSF-middelen vanaf 1 januari 2022 overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Dit betekent dat deze geneesmiddelen alleen nog via het ziekenhuis ingekocht en verstrekt kunnen worden. Dat geldt ook voor de eventuele verpleegkundige ondersteuning bij toediening van deze geneesmiddelen in de thuissituatie.

SiRM monitort de overheveling in opdracht van het ministerie van VWS. Doel van de monitor is om na te gaan of de doelen van de overheveling worden behaald en of patiënten er geen hinder van ondervinden. Hierbij wordt gekeken naar effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Ook wordt gekeken naar effecten op de administratieve lasten voor zorgverleners. De vragenlijst is onderdeel van de monitor en gaat over de huidige situatie. Naast deze nulmeting voert SiRM eind 2022 een effectmeting uit. De inbreng van internist-oncologen is van groot belang, want door het invullen van deze vragenlijst kan SiRM de effecten na de overheveling meten. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten.

SiRM gebruikt de antwoorden op de vragen alleen als input voor de monitor. De antwoorden worden niet gedeeld en worden na het opstellen van de monitor verwijderd. SiRM zal geen antwoorden presenteren die herleidbaar zijn naar individuele ziekenhuizen en/of voorschrijvers. SiRM vraagt alle internist-oncologen om de vragenlijst vóór 17 december 2021 in te vullen. Bij vragen over de inhoud van de vragenlijst of de context van de opdracht kunnen NVMO-leden contact opnemen met Michel Slag van SiRM via michiel.slag@sirm.nl.

naar vragenlijst