Vragenlijst effecten overheveling G-CSF-middelen

Het NVMO-bestuur roept haar leden op om een vragenlijst van adviesbureau SiRM in te vullen over de overheveling van G-CSF-middelen.

naar vragenlijst

Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging van epoëtines en G-CSF-middelen overgeheveld naar de medisch specialistische zorg. Dat betekent dat deze geneesmiddelen alleen nog door de ziekenhuizen kunnen worden ingekocht, verstrekt en gedeclareerd.

In opdracht van het ministerie van VWS monitort adviesbureau SiRM deze overheveling. Doel van de monitor is om na te gaan of de doelen van de overheveling worden behaald en of patiënten er geen hinder van ondervinden. Hierbij wordt gekeken naar effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Ook wordt gekeken naar effecten op de administratieve lasten voor zorgverleners.

Eind vorig jaar is hiervoor via de wetenschappelijke verenigingen, een nulmeting uitgezet bij internist-nefrologen, hematologen, oncologen en kinderartsen. Nu voert SiRM een effectmeting uit. De inbreng van internist-oncologen is van groot belang: door het invullen van deze vragenlijst kunnen de effecten van de overheveling goed in kaart worden gebracht en zo nodig bijgestuurd. SiRM vraagt om de vragenlijst vóór 9 december 2022 in te vullen.