COVID-19

Handleiding vaccinatie immuungecom­promitteerde patiënten

Op 14 januari 2021 is de eerste versie van de handleiding voor COVID-19-vaccinatie van immuungecom­promitteerde patiënten gepubliceerd. Deze is te raadplegen op de RIVM-website. De handleiding, die doorlopend wordt geactualiseerd, is op verzoek van LCI-RIVM opgesteld door gemandateerde professionals van medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen, waaronder de NIV en NVMO, en gedeeld met de Gezondheidsraad.

Op dit moment (maart 2021) is er nog steeds sprake van een hoge incidentie van COVID-19 met hoog infectierisico. Dit risico geldt uiteraard ook voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten, die een verhoogd risico hebben op een gecompliceerd beloop van COVID-19. Vanwege de programmatische aanpak bij de vaccinatiecampagne zullen alle immuungecompromitteerde patiënten voor vaccinatie worden opgeroepen.

Hoogrisicogroepen

Het betreft de volgende door de Gezondheidsraad gedefinieerde hoogrisicogroepen:

  1. Patiënten waarbij in de laatste 5 jaar bloedkanker is vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn mensen met leukemie, lymfeklierkanker en lymfomen.
  2. Patiënten met nierfalen en nierdialyse of voorbereiding voor dialyse.
  3. Patiënten na orgaan- of beenmergtransplantatie.
  4. Patiënten met een ernstige aangeboren (primaire) immuundeficiëntie.
  5. Patiënten met neurologische aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.
  6. Mensen met het syndroom van Down (die nog niet gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld in zorginstellingen).
  7. Mensen met zeer ernstig overgewicht / morbide obesitas (BMI ≥ 40).

Voor de eerste 5 groepen wordt de procedure nu in overleg met de ziekenhuizen uitgewerkt. Nadere berichtgeving volgt (snel), maar wel pas zodra de procedure duidelijk is en de vaccins beschikbaar zijn. Dat is momenteel het grootste knelpunt. Mensen met syndroom van Down of morbide obesitas (groepen 6 en 7) worden via de huisarts opgeroepen. Patiënten kunnen momenteel nog niet terecht. Het RIVM adviseert patiënten om de schriftelijke uitnodiging voor vaccinatie af te wachten.

Overige patiënten

Alle overige patiënten vallen onder de medische risicogroep/medische indicatie. Mensen die niet onder een van de hoogrisicogroepen vallen, worden uitgenodigd via de huisarts. Dit zijn degenen die ook jaarlijks in aanmerking komen voor een griepprik. Vaccinatie volgt in principe nadat alle ouderen zijn gevaccineerd.

Vaccins

Er zijn meerdere vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling en geregistreerd. Deze vaccins lijken op dit moment zeer effectief bij ouderen en zijn naar verwachting veilig bij oncologische patiënten. Het risico van eventuele bijwerkingen van vaccinatie weegt niet op tegen het risico van COVID-19 doormaken. Daarom worden deze vaccins geadviseerd. De optie om naast de patiënt ook huishoudcontacten van ernstig immuungecompromitteerde patiënten te vaccineren, wordt nog uitgewerkt. Er zijn nog maar weinig data over de afname van transmissie na vaccinatie beschikbaar. De LCI-RIMV-handleiding zal periodiek worden herzien als er andere geregistreerde effectieve vaccins beschikbaar komen en op basis van nieuw onderzoek naar COVID-19-vaccinatie.

Raadpleeg voor algemene informatie voor professionals over COVID-19-vaccinatie de RIVM-website.

naar handleiding