Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 29-05-2020
 • E-pubdatum
 • 30-04-2020
 • Bron
 • Medische Oncologie

Pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling bij gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

In de hier besproken KEYNOTE-048-studie wordt bij patiënten met onbehandeld irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd HNSCC met een CPS van 20 of hoger een statistisch significant langere overleving gezien na behandeling met pembrolizumab-monotherapie dan na standaardbehandeling met chemotherapie en cetuximab: mediaan 14,9 versus 10,7 maanden (HR: 0,61 [95%-BI: 0,45-0,83]; P = 0,0007). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.
In de groep met een CPS van 1 of hoger was de HR na behande ling met pembrolizumab samen met chemotherapie versus controlebehandeling 0,65 (95%-BI: 0,53-0,80; P < 0,0001) en de mediane totale overleving 13,6 maanden (95%-BI: 10,7-15,5) versus 10,4 maanden (9,1-11,7). Dit resultaat voldoet ook aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.
Op basis van de waargenomen werkzaamheid en veiligheid is pembrolizumab in combinatie met platinum en 5-fluorouracil een geschikte eerstelijnsbehandeling voor een irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd HNSCC met een CPS van 1 of hoger en is pembrolizumab-monotherapie een geschikte eerstelijnsbehandeling voor PD-L1-positief (CPS > 20) irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd HNSCC. Voor patiënten zonder PD-L1-expressie blijft chemotherapie met cetuximab de standaardbehandeling.

 1. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. N Engl J Med 2008;359(11):1116-27. 
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Update nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied. Med Oncol 2018;21(5):53-5.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab bij gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied. Med Oncol 2019;21(10):31-4.
 4. Burtness B, Harrington KJ, Greil R, et al; KEYNOTE-048 Investigators. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;394(10212):1915-28.