Terug
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 14-3-2011
 • E-pubdatum
 • 14-3-2011

Pemetrexed (in combinatie met cisplatine) als eerstelijns behandeling voor NSCLC

Download PDF

Bespreking
De besproken studie laat zien dat de combinatie pemetrexed-cisplatine in vergelijking met de geaccepteerde Europese standaardbehandeling gemcitabinecisplatine leidt tot een gelijkwaardige (mediane) overleving bij patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom.
In de geplande subgroepanalyse werd met pemetrexedcisplatine een significant betere overleving gezien voor de patiënten met een niet-plaveiselcelcarcinoom (11,8 versus 10,4 maanden; HR 0,81). Dit verschil is volgens de Paskwilcriteria echter onvoldoende om tot een positieve aanbeveling te komen. Dit geldt ook voor het absolute verschil in mediane overleving ten voordele van gemcitabine-cisplatine bij patiënten met een plaveiselcelcarcinoom (10,8 versus 9,4 maanden; HR 1,23).
Vergelijkbare resultaten werden in een Noorse studie gevonden, waarbij pemetrexed en gemcitabine met carboplatine in plaats van cisplatine werd gecombineerd [2]. Om deze resultaten in perspectief te plaatsen, dient te worden opgemerkt dat carboplatine bij het niet-plaveiselcellongcarcinoom minder effectief is dan cisplatine, zo blijkt uit een recente meta-analyse [3]. Ook de (conceptversie) van de gereviseerde landelijke CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom beveelt het gebruik van cisplatine aan voor behandeling van patiënten met nietplaveiselcelcarcinoom van de long.

Conclusie
Bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom van zowel het plaveiselcel- als het niet-plaveiselceltype in een gevorderd stadium is de combinatie pemetrexed-cisplatine als eerstelijnsbehandeling even effectief als de combinatie gemcitabine- cisplatine. Gezien het vergelijkbare toxiciteitsprofiel en de hogere kosten is de commissie van mening dat standaard toepassen van cisplatine-pemetrexed niet is geïndiceerd.

Status
Pemetrexed bij de indicatie eerstelijnsbehandeling van niet als plaveiselcelcarcinoom te karakteriseren NSCLC werd positief beoordeeld door de Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen, en is inmiddels opgenomen op de lijst met dure geneesmiddelen.

Scagliotti et al, 2008 [1]
fase-III-studie, N = 1.725
Titel: cisplatine + pemetrexed versus cisplatine + gemcitabine
Inclusie: chemotherapie-naïef niet-kleincellig bronchuscarcinoom stadium IIIB/IV
Design: non-inferiority

  cis +pem vs cis + gem   PASKWIL
Pallatief      
 • responskans > 20% 
30,6-28,2% ns  
   
 • responsduur > 6 weken 
4,5-5,1 mnd    
 • mediane PFS > 6 weken
4,8-5,1 mnd ns  
 • HR PFS
1,04 (95% CI: 0,44-1,15) ns  
 • mediane overleving
10,3-10,3 mnd ns  
43,5-41,9% ns  
 • HR overleving
0,94 (95% CI: 0,84-1,05) ns  
 
Toxiciteit      
 • mortaliteit < 5%
1% vs 0,7% ns  
 • ernstige bijwerkingen < 25% 
febriele neutropenie: 1-4% p = 0,002       -
  alopecia: 12-21% p < 0,001  
  misselijkheid: 7-4% p = 0,004  
 
Late bijwerkingen       < 10%      
 
Impact van behandeling      
 • palliatief < 5 dagen
     
 • poliklinisch < 3 dagen
     
  
Kwaliteit van leven   niet gemeten    
 
Level of evidence       
1 of meer fase III-studies      +
 
Kosten  pemetrexed (5 cycli): 14.000 euro            

Geplande subgroepanalyse (superiority)

  cis +pem vs cis + gem   PASKWIL
Adenocarcinoom (N = 847)
 • mediane overleving                           
12,6-10,9 mnd p = 0,03
   
 • HR overleving
0,84 (95% CI: 0,71-0,99)           
 
Grootcellig carcinoom (N = 153)
 • mediane overleving                                  
10,4-6,7 mnd p = 0,03  
 • HR overleving
0,67 (95% CI: 0,48-0,96)    
 
Non-squamous (N = 1.000)  
 • mediane overleving
11,8-10,4 mnd p = 0,005            -
 • HR overleving
0,81 (95% CI: 0,70-0,94)      
  
Squamous (N = 244)      
 • mediane overleving  
9,4-10,8 mnd 0,005  
 • HR overleving
1,23 (95% CI: 1,00-1,51) 0,05  

Tabel 1. Resultaten van studie Scagliotti et al [1] afgezet tegenover de Paskwil-criteria.

 

Referenties

 1. Scagliotti GV, Parikh P, Von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naïve patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26(21):3543-51.
 2. Grønberg BH, Bremnes RM, Flotten O, et al. Phase III study by the Norwegian lung cancer study group: pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27(19):3217-24.
 3. Ardizzoni A, Boni L, Tiseo M, et al. Cisplatin- versus carboplatin- based chemotherapy in first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer: an individual patient data metaanalysis. J Natl Cancer Inst 2007;99(11):847-57.