Handvat COVID-19 oncologie 2.0

De NVALT en NVMO hebben een geactualiseerde versie van het handvat COVID-19 oncologie gepubliceerd.

Eerder in maart 2020 zijn in gezamenlijke overeenstemming respectievelijk de eerste versie van het handvat uitgebracht (NVMO), een richtlijn uitgegeven (NVALT) en leidraden geformuleerd (NVVH) met adviezen voor het omgaan met de zorg voor kankerpatiënten en de COVID-19-dreiging .

Inmiddels zijn er wat meer gegevens beschikbaar gekomen en hebben NVALT en NVMO besloten met het hieruit voortkomende voortschrijdend inzicht het handvat COVID-19 oncologie opnieuw te formuleren.

In het geactualiseerde handvat staan een geïndividualiseerd voorstel hoe patiënten met klachten te benaderen en/of op te vangen en een overzicht hoe de aanpak per oncologisch ziektebeeld zou kunnen zijn bij toename van de COVID-19-last in een regio. Dit voorstel is niet bindend en alleen bedoeld om zorgverleners te helpen bij ontwikkeling van lokaal beleid. Indien er nieuwe gegevens beschikbaar komen, dan zal dit levende document verder worden aangepast.

Bij de eerder opgestelde lijst voor prioritering van poliklinische zorg, die ongewijzigd is, moeten zorgverleners zelf inschatten welk van de tabellen voor de situatie nu, maar belangrijker, volgende week geldt waarin welke behandeling wel en niet doorgang zou kunnen of moeten vinden.

Het geactualiseerde handvat en de prioriteringslijst zijn voor NVMO-leden in het besloten gedeelte van de NVMO-website te raadplegen en downloaden. Bij vragen of opmerkingen kunnen NVMO-leden contact opnemen met de NVMO via secretariaat@nvmo.org.

naar handvat

NVMO-handvat COVID-19 oncologie

De NVMO heeft een handvat opgesteld voor internist-oncologen in door de COVID-19-pandemie (SARS-CoV-2) getroffen ziekenhuizen.

De in omvang toenemende crisis rond de pandemie van COVID-19 maakt dat er continu overleg plaatsvindt tussen de verschillende beroepsverenigingen voor eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van eerder gepubliceerde adviezen.

Adviezen over beleid van verschillende tumortypen zijn op elkaar afgestemd in een overleg met de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Nederlandse Verenging voor Medische Oncologie (NVMO) en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH). De tijd ontbreekt om tot een volledig geïntegreerd document te komen. Er zijn dus per discipline meer specifieke documenten opgesteld in lijn met voornoemd overleg.

In het NVMO-handvat COVID-19 oncologie, dat in het besloten gedeelte van de NVMO-website te raadplegen en downloaden is, staan adviezen voor verschillende tumortypen. De documenten van de NVRO en NVVH zullen in de komende dagen worden gepubliceerd.

De adviezen zijn niet bindend maar een voorstel hoe patiënten met klachten te benaderen/op te vangen en een overzicht hoe de aanpak per oncologisch ziektebeeld kan zijn bij toename van de COVID-19-last in uw regio. Indien er nieuwe gegevens komen, dan zullen NVRO, NVVH en NVMO deze documenten aanpassen.

Samen met de FMS wordt er gekeken of het mogelijk is om op korte termijn een, voor alle oncologische disciplines toegankelijke, website te maken om informatie sneller en breder te kunnen delen.

Wij wensen u veel sterkte onder deze onzekere en bizarre omstandigheden.

naar handvat

Advies ICU-opname oncologiepatiënt met COVID-19

Vanwege de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van kankerpatiënten met COVID-19.

Het advies is gericht op besluitvorming bij oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.

Initiatiefnemers van het advies zijn de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de Sectie Intensive Care van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Voor NVMO-leden is het advies te raadplegen en downloaden in het besloten gedeelte van de NVMO-website. Collega-specialisten kunnen het advies opvragen bij het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org.

In het advies wordt onder meer verwezen naar het Draaiboek pandemie deel 1 (versie 1.3 d.d. maart 2020) van de NVIC.

naar advies 

Maatregelen in verband met COVID-19

In verband met de COVID-19-epidemie heeft de NVMO een lijst met maatregelen voor de medisch-oncologische praktijk opgesteld.

Deze lijst, die tot stand is gekomen in samenwerking met specialisten van verschillende ziekenhuizen, bevat een aantal algemene maatregelen en een aantal specifieke maatregelen voor de medisch-oncologische praktijk. Wat betreft de algemene richtlijnen sluit de NVMO zich aan bij de RIVM-adviezen.

Aangezien de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, zal de NVMO haar leden in de komende periode via de NVMO-nieuwsbrief en NVMO-website op de hoogte houden en van aanvullende informatie voorzien. Ontvangt u als NVMO-lid de NVMO-nieuwsbrief (nog) niet, meld u dan voor de nieuwsbrief aan via de NVMO-website.

NVMO-leden kunnen de lijst met maatregelen, na inloggen, raadplegen in het besloten gedeelte van de NVMO-website. Collega-specialisten kunnen de lijst met maatregelen voor de medisch-oncologische praktijk opvragen bij het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org.

Bij vragen, opmerkingen of aanvullingen kunnen NVMO-leden het NVMO-secretariaat mailen via secretariaat@nvmo.org.

Kwaliteits­documenten NVMO

De NVMO heeft drie kwaliteitsdocumenten gepubliceerd: een algemeen kwaliteitsdocument en twee documenten over niercelcarcinoom.

Het algemene kwaliteitsdocument is naar aanleiding van de discussie tijdens de algemene ledenvergadering in november aangepast.

Verder heeft de NVMO-commissie Kwaliteit een document opgesteld met specifieke voorwaarden voor de behandeling van het gemetastaseerd niercelcarcinoom. Het document, dat is afgeleid van en beantwoordt aan de criteria benoemd in het algemene kwaliteitsdocument, is gericht op juiste indicatiestelling en het leveren van veilige zorg naar de stand van de wetenschap.

Daarnaast heeft het NVMO-bestuur een document opgesteld, dat is geaccordeerd in de ledenvergadering, met kwaliteitscriteria voor ziekenhuizen ("niet-melanoomcentra") die willen starten met de combinatietherapie ipilimumab-nivolumab bij gemetastaseerd niercelcarcinoom.

meer informatie

Werkafspraken behandeling mRCC

Vanwege recente ontwikkelingen bij de behandeling van het mRCC heeft de NVMO in overleg met de WIN-O werkafspraken opgesteld.

Deze werkafspraken komen mede voort uit een binnenkort te publiceren positief advies van de NVMO-commissie BOM voor eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom (mRCC).

De (voorlopige) werkafspraken en een toelichting vanuit het NVMO-bestuur zijn voor NVMO-leden te lezen in het besloten gedeelte van de NVMO-website.

Mocht u als NVMO-lid een reactie willen geven, dan kan dat door te mailen naar bestuur@nvmo.org.

lees meer