MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

Een tumortype waarbinnen geen grote stappen lijken te zijn gemaakt de laatste jaren zijn de hersentumoren. Toch is er ieder jaar een kleine verbetering in de prognose van patiënten met een hersentumor als je naar de cijfers van het IKNL kijkt. In dit nummer worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van hersentumoren besproken met Martin van den Bent, Myra van Linde en Mark ter Laan. 

Als je de winst in behandeling van kanker uitsplitst naar stadium is de grootste vooruitgang in overleving geboekt in de vroegere stadia. Dit betekent dat er meer patiënten hun ziekte overleven en kunnen herintegreren op de arbeidsmarkt. Hier was tot tien jaar geleden weinig aandacht voor. Inmiddels zijn er bedrijfsarts-consulenten oncologie zoals Cobi Oostveen en worden kleine verbeteringen geboekt in de zorg voor patiënten die weer aan het werkproces willen deelnemen na behandeld te zijn voor een maligniteit.

Een voorbeeld van mogelijke verbetering van behandeling in kleine stapjes vooruit beschrijft Jordy Mongula die onderzoek deed naar de stadiëring van het cervixcarcinoom met MRI en PET/MRI.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over avelumab als onderhoudsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom van de urinewegen en tucatinib, trastuzumab en capecitabine bij het gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom.

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer leest u over Geneeskunde volgens Paré. Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we gelukkig steeds meer voor patiënten met hersenmetastasen betekenen en stijgt de kwaliteit van zorg. Niettemin hebben deze patiënten behoefte aan goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een integraal onderdeel van de geneeskunde in het algemeen en de medische oncologie in het bijzonder. 

Verder laat het proefschrift van Jolanda van Hoeve laat zien dat dit wellicht door implementatie van zorgpaden kan worden gerealiseerd. Tevens stelt ze dat het opstellen van zorgpaden, zeker in netwerken, de kwaliteit van zorg verbetert en praktijkvariatie vermindert.

Over kwaliteit gesproken: prof. Michel Wouters houdt ons internist-oncologen een spiegel voor, ook wij zullen een actieve bijdrage moeten gaan leveren aan transparantie, uiteraard met als doel verbetering van kwaliteit van onze zorg.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom en durvalumab met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit themanummer Next Generation Sequencing van Medische Oncologie leest u hoe de NVMO-commissie Off-label-indicatiestelling Oncologische Middelen (cieOOM) samenwerkt met de cieBAG (Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen) van Zorgverzekeraars Nederland, en hoe het DRUG Access Protocol in januari van start is gegaan.

Daarnaast zijn de prijzen voor de twee beste oncologieproefschriften, uitgereikt tijdens de virtuele Oncologiedagen 2020, gingen dit jaar naar dr. Emil ter Veer (eerste plaats) en dr. Kirsten Moek (tweede plaats).

Verder komen dr. Steve Boudewijns, dr. Miriam Wumkes, dr. Ellen Kapiteijn, dr. Ly Tran en dr. Kim Monkhorst aan het woord over het groeiende belang van moleculaire diagnostiek voor de medisch-oncologische praktijk. Daarbij moet natuurlijk wel gezorgd worden dat alle patiënten in Nederland in gelijke mate profiteren van deze diagnostische mogelijkheden. Dat vraagt ook om helder beleid rond de bekostiging.

Genenpanels voor moleculaire diagnostiek zijn inmiddels ingeburgerd in de oncologische praktijk. Maar het kan waardevol zijn om het hele genoom van de tumor in kaart te brengen. Dr. Martijn Lolkema en prof. dr. Winand Dinjens bespreken de voor- en nadelen van beide benaderingen.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: niraparib als onderhoudsbehandeling na primaire behandeling van het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom en nivolumab als tweedelijnsbehandeling bij het plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus. Verder wordt het voorlopig positief advies over atezolizumab en nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom ingetrokken.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

Mogelijk onbekend, maar sinds 20 november 2020 op verzoek van velen van u, zijn we gestart met een nieuwe rubriek Toppublicaties, te vinden op www.medischeoncologie.nl/toppublicaties. In dit decembernummer van Medische Oncologie wordt door de verschillende gemandateerden van de wetenschappelijke verenigingen toelichting gegeven op de selectiecriteria van de publicaties. Hiermee wordt het mogelijk om door het dichte woud van publicaties op een eenvoudige manier relevante publicaties te volgen.

Mogelijk eveneens onbekend, maar zeker onderbelicht zijn ontwikkelingen bij PTO (primaire tumor onbekend). Naast andere inhoudelijke opties wordt aandacht besteed aan ideeën voor nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Nederland voor deze tumorsoort.

In een interview blikt aankomend NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga terug op de digitale algemene ledenvergadering van de NVMO. Hier vond tevens een presentatie plaats over het streven naar verdere professionalisering op financieel en organisatorisch vlak van cieBOM om te komen tot één loket voor beoordeling van oncologische middelen, ook voor middelen niet op basis van gerandomiseerde studies.

Dit staat in contrast met de ontwikkelingen in de richtlijnrevisies. Aan het woord komen dr. Thijs van Dalen, bestuurslid SONCOS, en Robbert van Alphen, bestuurslid NVMO, die de oplossingen van achterstallig onderhoud en actualisatie van richtlijnen in de toekomst verwachten door verdere differentiatie middels onder andere clusterdenken en modules.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: durvalumab als consolidatietherapie na chemoradiatie bij stadium III NSCLC, FOLFOXIRI plus bevacizumab als eerstelijnsbehandeling met herintroductie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom en apalutamide toegevoegd aan standaardbehandeling bij primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In Medische Oncologie nummer 9 staat onder meer de uitrol van nieuwe oncologische behandelingen centraal. Zo is er aandacht voor kwaliteitscriteria voor de behandeling van ovariumcarcinoom en mammacarcinoom met PARP-remmers en voor nieuwe behandelmodaliteiten bij niercelcarcinoom. Bij het introduceren van nieuwe behandelmodaliteiten horen nieuwe verplichtingen, maar er zijn ook kansen om real life data te verzamelen.

Internist-oncoloog dr. Adriaan Bins beschrijft in dit nummer een initiatief waarin de resultaten van de behandeling van patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom worden verzameld. In het afgelopen jaar zijn er meerdere nieuwe behandelopties gekomen die niet in studieverband onderling zijn vergeleken. De PRO-RCC-studie zal informatie verzamelen over de echte winst van deze nieuwe behandelingen.

Verder vertellen dr. Barbara van Leeuwen en dr. Lia van Zuylen, die recent benoemd zijn tot hoogleraar, over besluitvorming bij oudere kwetsbare patiënten en patiënten die aan het einde van hun behandeltraject zijn gekomen. Voor kwetsbare patiënten leidt dit misschien wel tot een betere kwaliteit van leven dan het ontvangen van een PARP-remmer, TKI, immuuntherapie of combinatie-immuuntherapie in een ziekenhuis met de juiste diploma’s.

Tot slot NVMO-commissie BOM geeft advies over de toepassing van olaparib bij gemetastaseerd castratieresistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron en over de toepassing van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

PALLAS wordt de nieuwe kernreactor in Petten

In dit nummer van Medische Oncologie weer voldoende gelegenheid om anders naar onze omgeving te kijken. Soms wat abstracter en artistieker in Toen David zijn stem verloor. Soms gedwongen door omstandigheden waardoor de Oncologiedagen in een ander format worden georganiseerd en de zorg steeds meer ‘op afstand’ moet worden ingericht. Soms letterlijk door middel van nieuwe en innovatieve technieken op het gebied van moleculaire beeldvorming, radiomics en digitale pathologie (wist u dat een derde van alle medische isotopen wereldwijd in Nederland wordt geproduceerd?) Soms heel erg toepasbaar en relevant door creatief en innovatief te zoeken naar tools om het klinisch voordeel van een behandeling voor de patiënt te bepalen zoals Divine Ediebah en prof. dr. Liesbeth de Vries bepleiten.

We moeten, ondanks de wat tendentieuze berichtgeving in de media over het onderzoek van prof. dr. Carin Uyl-de Groot en collega’s met betrekking tot de ongelijke toegang tot nieuw geregistreerde kankermedicijnen in Europa en de VS, niet vergeten dat de meeste (versneld toegelaten) nieuwe anti-kankermedicijnen volgens een recent verschenen IKNL-rapport een verwaarloosbaar effect op overleving van patiënten hebben. De ontwikkeling van de Magnitude Clinical Benifit Scale zal in die zin hopelijk bijdragen aan optimale uitkomsten voor patiënten en zorgstelsels.

De commissie BOM geeft advies over encorafenib, binimetinib en cetuximab bij gemetastaseerd BRAF-V600E-gemuteerd colorectaal carcinoom en over alpelisib bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom met een PIK3CA-mutatie.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

Effectieve behandeling tumoren met NTRK-genfusie (nog) niet vergoed

In dit nummer van Medische Oncologie staan een paar mooie voorbeelden van vernieuwing van oncologische zorg. Met de ontdekking van de door de NTRK-genfusie gedreven tumoren en de ontwikkeling van effectieve medicijnen hiertegen is een volgende stap gezet in de persoonsgerichte targeted therapy. Zoals beschreven is het lastig om onze beoordelings- en vergoedingssystemen op tijd aan deze innovaties aan te passen. De NVMO/commissie BOM werken samen met de NVALT aan nieuwe beoordelingscriteria om deze therapieën een vaste plaats in ons (vergoede) therapeutische arsenaal te laten krijgen.

Collega’s Tanis en Punt beschrijven in dit nummer de vernieuwing van de zorg in de afgelopen jaren voor patiënten met colorectaal carcinoom. Niet alleen de verbeterde technieken van operatie, bestraling en nieuwe medicatie, maar ook de sterk verbeterde multidisciplinaire benadering heeft ertoe geleid dat de patiënt maximaal kan profiteren van de monodisciplinair ontwikkelde innovatie.

De commissie BOM geeft advies over onderhoudsbehandeling met olaparib bij gemetastaseerd pancreascarcinoom.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

‘Artificial intelligence gaat de arts niet vervangen’

In dit nummer van Medische Oncologie wordt in twee artikelen uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI). Internist-oncoloog en bio-informaticus dr. Rudolf Fehrmann, verbonden aan het UMC Groningen, geeft uitleg over wat AI precies inhoudt en wat er op dat gebied inmiddels mogelijk is en wat niet. Dr. Eva van Rikxoort, oprichter en CEO van Thirona, stelt dat AI veel werk uit handen neemt bij zorgverleners.

Verder vertellen prof. dr. P.D. Siersema, werkend aan het Radboudumc, dr. N.K. de Boer, dr. D. Ramsoekh, werkend aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc, over het gebruik van de E-nose in het aantonen van colorectaal en oesofaguscarcinoom. Prof. dr. Michel van den Heuvel, longarts in het Radboudumc, verwacht dat het apparaat een aanvulling wordt op de bestaande diagnostische methodes. Belangrijke pluspunten zijn snelheid, accuraatheid, lage kosten en patiëntvriendelijkheid.

Fabienne Warmerdam vertelt over de voordelen van teleconsulten, maar benadrukt dat het fysieke gesprek tussen arts en patiënt een belangrijk onderdeel blijft voor de behandeling.

De commissie BOM geeft advies over Brigatinib bij NSCLC met ALK-herschikking.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

Hoge registratielast en werkdruk zijn belangrijke stressfactoren

In dit nummer van Medische Oncologie wordt in drie artikelen uitgebreid stilgestaan bij de uitslag van de enquête over werkplezier en werkbelasting die eind december 2019 werd uitgevoerd op initiatief van de NVMO. Naar schatting 4,5 tot 8,5 procent van de internist-oncologen ervaart burn-outklachten, zoals spanningsklachten, slaapproblemen of emotionele uitputting. Hoge registratielast en werkdruk zijn daarbij belangrijke stressfactoren.

Verder vertellen NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal en SONCOS-voorzitter prof. dr. Marcel Verheij hoe binnen zeer korte tijd na de uitbraak van COVID-19 de handvatten met betrekking tot de zorg voor oncologische patiënten in de door de COVID-19-pandemie getroffen ziekenhuizen tot stand zijn gekomen.

Op het gebied van patiëntenzorg wordt er aandacht besteed aan consultondersteunende hulpmiddelen voor oudere kankerpatiënten met een migratieachtergrond en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover (kleur) MO 4

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Volhouden en vasthouden
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Van de nood naar de deugd
 • Virtuele communicatie steeds belangrijker voor NVMO
 • Laatste module herziening richtlijn Borstkanker afgerond
 • Horizonscan Geneesmiddelen: een blik in de nabije toekomst
 • SONCOS neemt de regie in onderhoud oncologische richtlijnen
 • Cancer Core Europe bundelt expertise, ook nu rond coronacrisis
 • Tumorcellen aanpakken op immuunontsnappingsmechanismen
 • Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oncologie
 • Helende woorden: ‘Intoxicated by my illness’
 • Open podium: Subsidiëring onderzoek: dure beoordelingsprocedure zonder aantoonbare waarde

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling bij gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie