MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In twintig jaar is De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) uitgegroeid tot een solide landelijk platform voor borstkankerstudies die regelmatig toptijdschriften halen. BOOG-voorzitter dr. Agnes Jager en directeur van het BOOG Study Center dr. Elise van Leeuwen-Stok vertellen in dit nummer over de succesfactoren en blikken vooruit.

Internist-oncoloog dr. André Bergman laat zijn licht schijnen over de nieuwe opties voor systemische behandeling bij prostaatkanker, die elkaar in hoog tempo opvolgen.

Daarnaast is er in deze editie aandacht voor de organisatie van zorg rond epoëtines en G-CSF-middelen, die vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen valt. Wat betekent dat voor de toediening van deze middelen bij patiënten thuis?

En in mei van dit jaar is in het UMC Groningen de eerste patiënt met gemetastaseerd longcarcinoom in Nederland behandeld met eigen genetisch gemodificeerde T-cellen. Hoofdonderzoekers dr. Jeroen Hiltermann en dr. Tom van Meerten vertellen over de ontwikkelingen en het eerste succes.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

Er zijn verschillende technieken om de fertiliteit van jonge mannen en vrouwen die voor kanker worden behandeld te behouden. In dit themanummer wordt duidelijk dat het belangrijk is dat de behandelaar deze mogelijkheid aankaart zodat de patiënt dit kan overdenken.

Daarnaast geeft de landelijke multidisciplinaire Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap uitleg over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kanker in de zwangerschap. Zijn immuuntherapie en tyrokinaseremmers veilig toe te passen bij deze patiëntengroep?

Verder gaat promovendus Guillaume Beyrend in op zijn onderzoek naar de respons op immuuntherapie door het aflezen van specifieke T-cellen en lichten prof.. dr. Hans Gelderblom en prof. dr. Haiko Bloemendal het advies toe van Zorginstituut Nederland over de verdere implementatie en bekostiging van de moleculaire diagnostiek in de oncologie.

 

MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

Veel jonge klaren komen niet aan het werk, of gaan noodgedwongen van de ene tijdelijke baan naar de andere. Ondertussen maken zittende internist-oncologen lange dagen. Hoe is dit op te lossen?

Verder licht promovenda Kathelijn Versteeg haar onderzoek naar voorspellen van bijwerkingen bij oudere patiënten toe.

Ook komt het door steeds meer studies aangetoonde gunstige effect van neoadjuvante immuuntherapie aan bod.

Daarnaast wil de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) de richtlijn voor pacreascarcinoom updaten. Hoewel de richtlijn nog niet definitief is, deelde de DPCG alvast het voorstel met haar leden.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer wordt uitgebreid ingegaan op PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies. Er komen steeds meer van deze studies, veelal ook voor tumoren met bepaalde mutaties. De NVMO kreeg van vele kanten het verzoek om voor dergelijke studies PASKWIL-criteria te ontwikkelen.

Verder laat het proefschrift van Jan Heidkamp laat zien dat door tijdens de operatie te bepalen of de snijranden vrij zijn van tumorcellen vervolgbehandelingen kunnen worden voorkomen.

Over wetenschap gesproken: mRNA staat in de spotlights dankzij COVID-19. Prof. dr. Toos Daemen verwacht dat mRNA-kankervaccins nu ook de wind mee krijgen.

Daarnaast een update over een richtlijn : de richtlijn colorectaal carcinoom wordt volledig herschreven met een modulaire indeling. Momenteel zitten er negen modules in de commentaarronde.

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

Een tumortype waarbinnen geen grote stappen lijken te zijn gemaakt de laatste jaren zijn de hersentumoren. Toch is er ieder jaar een kleine verbetering in de prognose van patiënten met een hersentumor als je naar de cijfers van het IKNL kijkt. In dit nummer worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van hersentumoren besproken met Martin van den Bent, Myra van Linde en Mark ter Laan. 

Als je de winst in behandeling van kanker uitsplitst naar stadium is de grootste vooruitgang in overleving geboekt in de vroegere stadia. Dit betekent dat er meer patiënten hun ziekte overleven en kunnen herintegreren op de arbeidsmarkt. Hier was tot tien jaar geleden weinig aandacht voor. Inmiddels zijn er bedrijfsarts-consulenten oncologie zoals Cobi Oostveen en worden kleine verbeteringen geboekt in de zorg voor patiënten die weer aan het werkproces willen deelnemen na behandeld te zijn voor een maligniteit.

Een voorbeeld van mogelijke verbetering van behandeling in kleine stapjes vooruit beschrijft Jordy Mongula die onderzoek deed naar de stadiëring van het cervixcarcinoom met MRI en PET/MRI.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over avelumab als onderhoudsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom van de urinewegen en tucatinib, trastuzumab en capecitabine bij het gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom.

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer leest u over Geneeskunde volgens Paré. Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we gelukkig steeds meer voor patiënten met hersenmetastasen betekenen en stijgt de kwaliteit van zorg. Niettemin hebben deze patiënten behoefte aan goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een integraal onderdeel van de geneeskunde in het algemeen en de medische oncologie in het bijzonder. 

Verder laat het proefschrift van Jolanda van Hoeve laat zien dat dit wellicht door implementatie van zorgpaden kan worden gerealiseerd. Tevens stelt ze dat het opstellen van zorgpaden, zeker in netwerken, de kwaliteit van zorg verbetert en praktijkvariatie vermindert.

Over kwaliteit gesproken: prof. Michel Wouters houdt ons internist-oncologen een spiegel voor, ook wij zullen een actieve bijdrage moeten gaan leveren aan transparantie, uiteraard met als doel verbetering van kwaliteit van onze zorg.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom en durvalumab met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit themanummer Next Generation Sequencing van Medische Oncologie leest u hoe de NVMO-commissie Off-label-indicatiestelling Oncologische Middelen (cieOOM) samenwerkt met de cieBAG (Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen) van Zorgverzekeraars Nederland, en hoe het DRUG Access Protocol in januari van start is gegaan.

Daarnaast zijn de prijzen voor de twee beste oncologieproefschriften, uitgereikt tijdens de virtuele Oncologiedagen 2020, gingen dit jaar naar dr. Emil ter Veer (eerste plaats) en dr. Kirsten Moek (tweede plaats).

Verder komen dr. Steve Boudewijns, dr. Miriam Wumkes, dr. Ellen Kapiteijn, dr. Ly Tran en dr. Kim Monkhorst aan het woord over het groeiende belang van moleculaire diagnostiek voor de medisch-oncologische praktijk. Daarbij moet natuurlijk wel gezorgd worden dat alle patiënten in Nederland in gelijke mate profiteren van deze diagnostische mogelijkheden. Dat vraagt ook om helder beleid rond de bekostiging.

Genenpanels voor moleculaire diagnostiek zijn inmiddels ingeburgerd in de oncologische praktijk. Maar het kan waardevol zijn om het hele genoom van de tumor in kaart te brengen. Dr. Martijn Lolkema en prof. dr. Winand Dinjens bespreken de voor- en nadelen van beide benaderingen.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: niraparib als onderhoudsbehandeling na primaire behandeling van het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom en nivolumab als tweedelijnsbehandeling bij het plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus. Verder wordt het voorlopig positief advies over atezolizumab en nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom ingetrokken.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

Mogelijk onbekend, maar sinds 20 november 2020 op verzoek van velen van u, zijn we gestart met een nieuwe rubriek Toppublicaties, te vinden op www.medischeoncologie.nl/toppublicaties. In dit decembernummer van Medische Oncologie wordt door de verschillende gemandateerden van de wetenschappelijke verenigingen toelichting gegeven op de selectiecriteria van de publicaties. Hiermee wordt het mogelijk om door het dichte woud van publicaties op een eenvoudige manier relevante publicaties te volgen.

Mogelijk eveneens onbekend, maar zeker onderbelicht zijn ontwikkelingen bij PTO (primaire tumor onbekend). Naast andere inhoudelijke opties wordt aandacht besteed aan ideeën voor nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Nederland voor deze tumorsoort.

In een interview blikt aankomend NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga terug op de digitale algemene ledenvergadering van de NVMO. Hier vond tevens een presentatie plaats over het streven naar verdere professionalisering op financieel en organisatorisch vlak van cieBOM om te komen tot één loket voor beoordeling van oncologische middelen, ook voor middelen niet op basis van gerandomiseerde studies.

Dit staat in contrast met de ontwikkelingen in de richtlijnrevisies. Aan het woord komen dr. Thijs van Dalen, bestuurslid SONCOS, en Robbert van Alphen, bestuurslid NVMO, die de oplossingen van achterstallig onderhoud en actualisatie van richtlijnen in de toekomst verwachten door verdere differentiatie middels onder andere clusterdenken en modules.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: durvalumab als consolidatietherapie na chemoradiatie bij stadium III NSCLC, FOLFOXIRI plus bevacizumab als eerstelijnsbehandeling met herintroductie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom en apalutamide toegevoegd aan standaardbehandeling bij primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In Medische Oncologie nummer 9 staat onder meer de uitrol van nieuwe oncologische behandelingen centraal. Zo is er aandacht voor kwaliteitscriteria voor de behandeling van ovariumcarcinoom en mammacarcinoom met PARP-remmers en voor nieuwe behandelmodaliteiten bij niercelcarcinoom. Bij het introduceren van nieuwe behandelmodaliteiten horen nieuwe verplichtingen, maar er zijn ook kansen om real life data te verzamelen.

Internist-oncoloog dr. Adriaan Bins beschrijft in dit nummer een initiatief waarin de resultaten van de behandeling van patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom worden verzameld. In het afgelopen jaar zijn er meerdere nieuwe behandelopties gekomen die niet in studieverband onderling zijn vergeleken. De PRO-RCC-studie zal informatie verzamelen over de echte winst van deze nieuwe behandelingen.

Verder vertellen dr. Barbara van Leeuwen en dr. Lia van Zuylen, die recent benoemd zijn tot hoogleraar, over besluitvorming bij oudere kwetsbare patiënten en patiënten die aan het einde van hun behandeltraject zijn gekomen. Voor kwetsbare patiënten leidt dit misschien wel tot een betere kwaliteit van leven dan het ontvangen van een PARP-remmer, TKI, immuuntherapie of combinatie-immuuntherapie in een ziekenhuis met de juiste diploma’s.

Tot slot NVMO-commissie BOM geeft advies over de toepassing van olaparib bij gemetastaseerd castratieresistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron en over de toepassing van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

PALLAS wordt de nieuwe kernreactor in Petten

In dit nummer van Medische Oncologie weer voldoende gelegenheid om anders naar onze omgeving te kijken. Soms wat abstracter en artistieker in Toen David zijn stem verloor. Soms gedwongen door omstandigheden waardoor de Oncologiedagen in een ander format worden georganiseerd en de zorg steeds meer ‘op afstand’ moet worden ingericht. Soms letterlijk door middel van nieuwe en innovatieve technieken op het gebied van moleculaire beeldvorming, radiomics en digitale pathologie (wist u dat een derde van alle medische isotopen wereldwijd in Nederland wordt geproduceerd?) Soms heel erg toepasbaar en relevant door creatief en innovatief te zoeken naar tools om het klinisch voordeel van een behandeling voor de patiënt te bepalen zoals Divine Ediebah en prof. dr. Liesbeth de Vries bepleiten.

We moeten, ondanks de wat tendentieuze berichtgeving in de media over het onderzoek van prof. dr. Carin Uyl-de Groot en collega’s met betrekking tot de ongelijke toegang tot nieuw geregistreerde kankermedicijnen in Europa en de VS, niet vergeten dat de meeste (versneld toegelaten) nieuwe anti-kankermedicijnen volgens een recent verschenen IKNL-rapport een verwaarloosbaar effect op overleving van patiënten hebben. De ontwikkeling van de Magnitude Clinical Benifit Scale zal in die zin hopelijk bijdragen aan optimale uitkomsten voor patiënten en zorgstelsels.

De commissie BOM geeft advies over encorafenib, binimetinib en cetuximab bij gemetastaseerd BRAF-V600E-gemuteerd colorectaal carcinoom en over alpelisib bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom met een PIK3CA-mutatie.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.