MO nr. 3 verschenen

MAGAZINE LEZEN

In dit nummer:

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • cieBOM bestaat 25 jaar. Vijfentwintig jaar geleden waren de medisch oncologen de eersten die als beroepsgroep nieuwe geneesmiddelen gingen beoordelen. In een tijd van steeds meer discussie over dure geneesmiddelen en verantwoord gebruik gaan andere specialismen dit voorbeeld volgen.
 • Dr. Simone Augustinus (Amsterdam UMC) deed onderzoek met data uit het landelijke PACAP-cohort over de kwaliteit van het leven van patiënten met pancreascarcinoom.
 • Prof. dr. Ashley J. Duits, dr. John-John B. Schnog en drs. Michael J. Samson kijken naar de financiële belangenverstrengeling binnen de oncologie.

Adviezen commissie BOM

 • Onderhoudsbehandeling met capecitabine bij primair gemetastaseerd nasopharynxcarcinoom
 • Sacituzumab-govitecan bij het irresectabel of gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom
 • Elacestrant bij het irresectabel of gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover Medische Oncologie februari 2024In dit nummer:

 • Lijsten van vergoede, klinisch noodzakelijke targets en de daaraan gekoppelde voorspellende moleculaire diagnostiek per tumortype moeten zorgen voor meer gelijke toegang tot moleculaire diagnostiek. Prof. dr. Hans Gelderblom en klinisch patholoog dr. Kim Monkhorst zitten beide in de commissie DP-1, die de lijsten samenstelt.
 • Met een webshop met seksuele hulpmiddelen wil het Reinier Haga Prostaatkankercentrum patiënten ondersteunen op het gebied van seksualiteit en intimiteit.
 • Dr. Anneke Westermann is sinds 1 januari met pensioen. Terugkijkend op haar carrière ziet ze enorme ontwikkelingen in de oncologie en de opleiding voor oncologen, en vooral veel werkplezier.

Adviezen commissie BOM

 • Gemcitabine als onderhoudsbehandeling na eerstelijnsbehandeling voor het irresectabel maligne mesothelioom
 • Tebentafusp als eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd oogmelanoom
 • Trifluridine/tipiracil en bevacizumab bij het gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga blikt terug op de alv tijdens de Oncologiedagen en vertelt over aandachtspunten
  voor de komende tijd, zoals het IZA en kostenbeheersing.
 • De richtlijn Zorg in de stervensfase is geheel herzien, door een commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Lia van Zuylen. ‘Deze versie is veel gedegener, zowel vanuit de literatuur als vanuit de praktijk.’
 • De resultaten van immuuntherapie bij pancreascarcinoom zijn tot nu toe tegengevallen. Dr. Thomas Brouwer (LUMC, Leiden) laat zien dat in de micro-omgeving van alvleeskliertumoren wel een tumorspecifieke immuunreactie gaande lijkt.

Adviezen commissie BOM

 • NRS: Capmatinib voor het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een MET exon 14 skipping-mutatie
 • NRS: Tepotinib voor het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een MET exon 14 skipping-mutatie
 • Adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie
 • Adjuvant dabrafenib in combinatie met trametinib bij stadium III melanoom
 • Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover MO 2023-9In dit nummer:

 • Sinds september is het binnen de PALGA-protocolmodule mogelijk om de residual cancer burden (RCB) te gebruiken voor de responsevaluatie na neoadjuvante chemotherapie bij mammacarcinoom. Patholoog dr. Carolien van Deurzen en internist-oncoloog dr. Marloes van Dongen lichten toe hoe en waarom de RCB de vorige meetmethode EUSOMA uiteindelijk zal vervangen.
 • Arts-onderzoeker dr. Daniël Lionarons won tijdens de jaarlijkse NVMO Oncologiedagen de Pieter de Mulder Award, die hem de kans biedt drie maanden onderzoek te doen bij een internationaal instituut.
 • Een beter begrip van de tumorimmuunomgeving kan bijdragen aan optimalisatie van de behandeling en betere patiëntenselectie. Dat blijkt uit de dissertaties die bekroond zijn als beste oncologieproefschriften van het jaar.

Adviezen commissie BOM

 • Ivosidenib als tweede- of derdelijnsbehandeling bij het gevorderd IDH1-gemuteerd cholangiocarcinoom
 • Cemiplimab als eerstelijnsbehandeling voor PD-L1-positief gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • De discussie over de kostendruk van dure
  geneesmiddelen op de totale zorguitgaven duurt nu al jaren voort. ‘Alle stakeholders hebben er een rol in om die discussie vlot te trekken’, vindt Menzisbestuursvoorzitter Wouter Bos.
 • Prof. dr. Gabe Sonke schetste vorig jaar in zijn
  oratie een toekomst waarin doelmatigheidsonderzoek een vast onderdeel is van de introductie van nieuwe dure medicijnen. Hoe hoopt hij dit te bereiken?
 • Circulerend tumor DNA kan snel informatie bieden over prognose en respons, en kan helpen bij de moleculaire karakterisering van de tumor. Dat blijkt uit onderzoek van Sofie Tolmeijer (Radboudumc).

Adviezen commissie BOM

 • Durvalumab toegevoegd aan gemcitabine en cisplatine als eerstelijnsbehandeling
  van het gevorderd galwegcarcinoom
 • Niraparib als onderhoudsbehandeling na primaire behandeling van het gevorderd
  epitheliaal ovariumcarcinoom
 • Osimertinib als adjuvante therapie bij patiënten met een gereseceerd EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom
 • Adjuvant nivolumab bij het oesofaguscarcinoom of carcinoom van de gastro-oesofageale overgang na neoadjuvante chemoradiatie en resectie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Welke vorm van moleculaire diagnostiek moet wanneer worden ingezet bij patiënten met kanker? Over die vraag zijn de meningen onder internist-oncologen niet eensluidend, blijkt uit een peiling onder NVMO-leden. Internist-oncologen prof. dr. ir. Koos van der Hoeven en dr. Hilde Nienhuis, betrokken bij Hartwig Medical Foundation, reageren.
 • Moleculaire tumorboards bespreken de behandelopties voor patiënten met uitgezaaide tumoren aan de hand van DNA-analyse van biopten.
 • Bij uitgezaaide borstkanker kan het visualiseren van de oestrogeenreceptor met [18F]-FES-PET helpen om klinische dilemma’s op te lossen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van dr. Jorianne Boers (UMCG).

Adviezen commissie BOM

 • Cabozantinib bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd jodium-refractair gedifferentieerd schildkliercarcinoom
 • Cemiplimab bij patiënten met een progressief gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom na platinumbevattende chemotherapie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Wil de oncologische zorg toekomstbestendig zijn, dan moet die heel anders georganiseerd worden. Keuzes over concentratie en spreiding zijn onvermijdelijk. Kwartiermaker prof. dr. Hans Nijman (UMCG) stelde een plan van aanpak op.
 • Er is nog geen consensus over de definitie en de beste behandeling van oligometastasen. Drie oncologen lichten hun aanpak toe.
 • Hoe verloopt de behandeling van patiënten met slokdarm- of maagkanker in de dagelijkse praktijk? Promotieonderzoek van dr. Marieke Pape aan de hand van NKR-data leverde hierover waardevolle inzichten op.

Adviezen commissie BOM

 • Abemaciclib als adjuvante behandeling bij hoogrisico HR+ mammacarcinoom
 • Sotorasib als tweede- of hogerelijnsbehandeling van het irresectabel of gemetastaseerd NSCLC met KRAS-G12C-mutatie
 • Tumorinfiltrerende lymfocyten bij het irresectabel melanoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

Wisseling in redactie Medische Oncologie

Dr. Tom van der Hulle is de nieuwe voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Daarnaast is dr. Annelieke Willemsen toegetreden.

Dr. Annelieke Willemsen is internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in Tergooi MC in Hilversum. Ze is ook lid van de commissie Duurzaam- en Doelmatigheid. Internist-oncoloog dr. Tom van der Hulle (LUMC) was voorheen vicevoorzitter van de redactieraad. Nu heeft hij de voorzittershamer overgenomen van internist-oncoloog dr. Jan Willem de Groot (Isala, Zwolle). De Groot blijft in de redactieraad als vicevoorzitter. Internist-oncoloog en klinisch farmacoloog Helgi Helgason heeft afscheid genomen. De redactieraad bestaat verder uit dr. Tineke Buffart, dr. Geert-Jan Creemers, dr. Marloes van Dongen, mr. dr. Jacco de Haan, Maartje van Kats en dr. Rutger Koornstra.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover MO 4-2023In dit nummer:

 • Veel oncologen hebben een vergelijkbaar pad gevolgd om te komen waar ze nu zijn. Voor Joachim Kikomeko (geboren in Oeganda) en Chaniëlle Salsbach (Curaçao) ligt dat anders. Hoe beïnvloedt dat hun kijk op de oncologie?
 • Het verlagen van de tamoxifendosering aan de hand van endoxifenmetingen in het bloedplasma leidt bij patiënten met vroege borstkanker tot minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven.
 • Dr. Pauline Evers (NFK) over aanscherping PASKWIL-criteria.

Adviezen commissie BOM

 • Olaparib als adjuvante behandeling bij het HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.