MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover MO 4-2023In dit nummer:

 • Veel oncologen hebben een vergelijkbaar pad gevolgd om te komen waar ze nu zijn. Voor Joachim Kikomeko (geboren in Oeganda) en Chaniëlle Salsbach (Curaçao) ligt dat anders. Hoe beïnvloedt dat hun kijk op de oncologie?
 • Het verlagen van de tamoxifendosering aan de hand van endoxifenmetingen in het bloedplasma leidt bij patiënten met vroege borstkanker tot minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven.
 • Dr. Pauline Evers (NFK) over aanscherping PASKWIL-criteria.

Adviezen commissie BOM

 • Olaparib als adjuvante behandeling bij het HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Binnen de regionale oncologienetwerken lopen verschillende pilots met een digitaal MDO-platform. ‘Een MDO-platform is een basisvoorwaarde om te kunnen samenwerken. Het lastige is dat dit nog steeds niet goed is geregeld’, aldus Fabrizia Ketelaars van OncoZON.
 • Dr. Maud Rijnders (Erasmus MC) zocht naar biomarkers die de effectiviteit van checkpointremmers bij gemetastaseerde blaaskanker kunnen voorspellen.
 • Prof. dr. Rudi Westendorp, directeur Reable Nederland, over autonomiecompatibele hulp bij ouderen

Adviezen commissie BOM

 • Selpercatinib bij schildkliercarcinoom met RET-mutatie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • De NVMO-commissie Kwaliteit beweegt zich in een veld dat volop in beweging is. ‘We hopen dat we de doelen van verschillende kwaliteitsindicatoren opnieuw durven te definiëren’, vertellen voorzitter dr. Filip De Vos en lid dr. Rutger Koornstra.
 • Kunnen digitale hulpmiddelen die vitale waarden en psychosociaal welzijn meten en doorgeven aan zorgverleners de druk op de zorg verlichten?
 • Met een imagingtechniek op basis van massaspectrometrie bracht dr. Marieke IJsselsteijn (LUMC) het immuunlandschap van darmtumoren in kaart.

 


Adviezen commissie BOM

 • Resultaten studies PEACE-1- en RELATIVITY-047 beoordeeld

Advies commissie BOD

 • RET-fusiedetectie bij niet-kleincellig longcarcinoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Prof. dr. Haiko Bloemendal is als hoogleraar Netwerken in oncologie nauw betrokken bij de implementatie van het Regionaal Oncologisch Netwerk Oost-Nederland. ‘Een oncologisch netwerk moeten we in de eerste plaats gaan zien als één groot virtueel ziekenhuis.’
 • Met circulerend tumor-DNA als vroege-responsbiomarker kunnen non-responders mogelijk eerder worden opgemerkt, stelt dr. Emmy Boerrigter op basis van haar promotieonderzoek.
 • Column van internist-oncoloog dr. Hans Westgeest over dat de PASKWIL-criteria strenger moeten om de zorg betaalbaar te houden.

Advies commissie BOM

 • Resultaten KEYNOTE-522-studie beoordeeld

Advies commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid

 •  Doseringsadviezen voor nivolumab en pembrolizumab

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Voorzitter dr. Machteld Wymenga blikt terug op de alv, waarin het Integraal Zorgakkoord, de werkzaamheden van de cieBOM en concentratie en verspreiding van zorg aandachtspunten waren.
 • De Europese kankeronderzoeksgroep EORTC bestaat zestig jaar. Voorzitter prof. dr. Winette van der Graaf en tumorgroepleden dr. Frederieke van Duijnhoven en prof. dr. Anne-Marie Dingemans vertellen over de waarde van de EORTC voor Nederlandse oncologen.
 • Interviews met dr. Joris van de Haar en dr. Myriam Chalabi (winnaars van de prijzen voor Oncologieproefschrift van het jaar) en Khrystany Isebia (Pieter de Mulder Award).

Adviezen commissie BOM

 • Resultaten CheckMate 648-studie beoordeeld
 • Door het ontbreken van een controlegroep bij een niet-zeldzame indicatie kan cieBOM de KEYNOTE-164-studie niet inhoudelijk beoordelen.

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • De samenstelling van het microbioom heeft invloed op de effectiviteit van immuuntherapie met checkpointremmers. Mogelijk valt dat in gunstige richting te veranderen.
 • Om de zorg te verbeteren krijgen de instellingen psychosociale oncologie 16 miljoen euro van KWF. Sonja Robben, directeur van brancheorganisatie IPSO, licht toe hoe dat geld besteed gaat worden.
 • Dr. Marieke Schooneman en Mustafa Bulut over palliatieve zorg bij mensen uit andere culturen.

Adviezen commissie BOM

 • Resultaten DESTINY-Breast03-studie en FIGHT-202-studie beoordeeld

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

 • Sinds de oprichting in 1997 is de NVMO steeds professioneler geworden, menen enkele ereleden en de huidige voorzitter. Ze blikken terug op het 25-jarig bestaan en vertellen wat de vereniging nog te wachten staat.
 • Tijdens de NVMO-Oncologiedagen spreekt dr. Marloes van Dongen (AVL) over de ingewikkelde besluitvorming rond fase I-onderzoek, waarbij goede communicatie tussen arts en patiënt cruciaal is.
 • Het Nationaal Groeifonds investeert 325 miljoen euro in Oncode-PACT, een consortium om kandidaat-kankermedicijnen sneller en goedkoper te ontwikkelen en eerder bij patiënten te brengen.

Adviezen commissie BOM

 • Inductiebehandeling met gemcitabine en cisplatine bij het lokaal gevorderd niet-keratiniserend nasofarynxcarcinoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit themanummer over de zin en onzin van screening onder meer:

 • Mede vanwege de late ontdekking is het overlevingspercentage van longkankerpatiënten laag. Screening ligt voor de hand, te meer omdat de belangrijkste risicogroep bekend is. Onlangs is een grote Europese proefscreening bij zware (ex-)rokers gestart.
 • Op Europees niveau klinken soms stemmen om bevolkingsonderzoek prostaatkanker te starten, maar in Nederland heerst de mening dat de voordelen daarvan niet opwegen tegen de nadelen.
 • Dankzij het bevolkingsonderzoek darmkanker worden tumoren in vroegere stadia gevonden, wat resulteert in minder intensieve behandelingen en wellicht besparing van kosten. Prof. dr. Evelien Dekker (Amsterdam UMC) geeft uitleg.
 • Het in 1990 gestarte bevolkingsonderzoek borstkanker heeft geleid tot veel gezondheidswinst, maar er is ook kritiek. Prof. dr. Mireille Broeders (Radboudumc) vertelt over de toekomst van het screeningsprogramma.

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab bij patiënten met een persisterend gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom
 • Apalutamide, darolutamide en enzalutamide bij het niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

Advies commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid

 • FOLFIRINOX bij pancreascarcinoom kan efficiënter

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer: met tumor-organoïden en patient-derived xenografts hopen onderzoekers subgroepen patiënten te identificeren bij wie een nieuwe therapie wél kan slagen, en tegelijkertijd niet-werkzame therapieën in een vroeger stadium te kunnen afschrijven.

En oncologen zijn in toenemende mate geïnteresseerd in farmacogenetica en bloedspiegelcontrole, merken ziekenhuisapothekers dr. Maarten Deenen en dr. Jan Gerard Maring. ‘Dosisindividualisering op basis van gemeten spiegel is waar we van dromen.’

Bij vrouwen die tijdens de zwangerschap borstkanker ontwikkelen hebben de tumoren andere kenmerken dan bij niet-zwangeren met borstkanker, ontdekte dr. Britt Suelmann (UMC Utrecht) tijdens haar promotieonderzoek.

In de rubriek Toppublicaties bespreekt dr. Sofie Wilgenhof (AVL/WIN-O) de studie RELATIVITY-047, waaruit blijkt dat de combinatie relatlimab-nivolumab geen statistisch significant overlevingsvoordeel geeft in vergelijking met nivolumab alleen.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN


In dit nummer onder meer:

 • Sinds een aantal jaar is het toedienen van oncologische medicatie in de thuissituatie mogelijk. Vertegenwoordigers van vijf vooroplopende ziekenhuizen zetten uiteen waarom ze wél of juist niet kiezen voor thuistoediening.
 • De nieuwe commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid wil laten zien dat de oncologie geneesmiddelen veel doelmatiger kan doseren en ook op andere manieren kan verduurzamen.
 • ‘Neem verdenking op kanker naar aanleiding van NIPT altijd serieus’, betoogt Karin Heesterbeek (Maastricht UMC+).
 • Open podium: Genetisch onderzoek moet toegankelijk zijn voor alle mensen met kanker die volgens de richtlijn hiervoor in aanmerking komen, stelt prof. dr. Margreet Ausems (UMC Utrecht).

Adviezen commissie BOM:

 • Pembrolizumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom
 • Adjuvante behandeling met nivolumab bij patiënten met een verhoogd recidiefrisico van een spierinvasief urotheelcelcarcinoom
 • Adjuvante behandeling met atezolizumab na adjuvante chemotherapie bij patiënten met een stadium IB-IIIA NSCLCGa naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.