MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

‘Artificial intelligence gaat de arts niet vervangen’

In dit nummer van Medische Oncologie wordt in twee artikelen uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI). Internist-oncoloog en bio-informaticus dr. Rudolf Fehrmann, verbonden aan het UMC Groningen, geeft uitleg over wat AI precies inhoudt en wat er op dat gebied inmiddels mogelijk is en wat niet. Dr. Eva van Rikxoort, oprichter en CEO van Thirona, stelt dat AI veel werk uit handen neemt bij zorgverleners.

Verder vertellen prof. dr. P.D. Siersema, werkend aan het Radboudumc, dr. N.K. de Boer, dr. D. Ramsoekh, werkend aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc, over het gebruik van de E-nose in het aantonen van colorectaal en oesofaguscarcinoom. Prof. dr. Michel van den Heuvel, longarts in het Radboudumc, verwacht dat het apparaat een aanvulling wordt op de bestaande diagnostische methodes. Belangrijke pluspunten zijn snelheid, accuraatheid, lage kosten en patiëntvriendelijkheid.

Fabienne Warmerdam vertelt over de voordelen van teleconsulten, maar benadrukt dat het fysieke gesprek tussen arts en patiënt een belangrijk onderdeel blijft voor de behandeling.

De commissie BOM geeft advies over Brigatinib bij NSCLC met ALK-herschikking.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

Hoge registratielast en werkdruk zijn belangrijke stressfactoren

In dit nummer van Medische Oncologie wordt in drie artikelen uitgebreid stilgestaan bij de uitslag van de enquête over werkplezier en werkbelasting die eind december 2019 werd uitgevoerd op initiatief van de NVMO. Naar schatting 4,5 tot 8,5 procent van de internist-oncologen ervaart burn-outklachten, zoals spanningsklachten, slaapproblemen of emotionele uitputting. Hoge registratielast en werkdruk zijn daarbij belangrijke stressfactoren.

Verder vertellen NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal en SONCOS-voorzitter prof. dr. Marcel Verheij hoe binnen zeer korte tijd na de uitbraak van COVID-19 de handvatten met betrekking tot de zorg voor oncologische patiënten in de door de COVID-19-pandemie getroffen ziekenhuizen tot stand zijn gekomen.

Op het gebied van patiëntenzorg wordt er aandacht besteed aan consultondersteunende hulpmiddelen voor oudere kankerpatiënten met een migratieachtergrond en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.


Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover (kleur) MO 4

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Volhouden en vasthouden
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Van de nood naar de deugd
 • Virtuele communicatie steeds belangrijker voor NVMO
 • Laatste module herziening richtlijn Borstkanker afgerond
 • Horizonscan Geneesmiddelen: een blik in de nabije toekomst
 • SONCOS neemt de regie in onderhoud oncologische richtlijnen
 • Cancer Core Europe bundelt expertise, ook nu rond coronacrisis
 • Tumorcellen aanpakken op immuunontsnappingsmechanismen
 • Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oncologie
 • Helende woorden: ‘Intoxicated by my illness’
 • Open podium: Subsidiëring onderzoek: dure beoordelingsprocedure zonder aantoonbare waarde

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling bij gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover MO-03

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Derk Jan de Groot: Donkere wolken
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Maar de lente wist het niet...
 • 'Vaststellen van een eerlijke prijs is het begin van een gesprek over betaalbare geneesmiddelen'
 • PIPAC: vernevelde chemotherapie voor colorectale peritoneale metastasen
 • Opties voor eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd RCC
 • 'Meeste supportive care bij immuuntherapie is off-label'
 • Oncologie in het COVID-19-tijdperk
 • 'Indien mogelijk geen checkpointremmers'
 • Verbeteren van effectiviteit van immuuntherapie
 • Helende woorden: 'In gratitude'
 • Open podium: Zorgt taakdelegatie voor kwalitatief betere zorg?

Adviezen commissie BOM

 • Eerstelijns combinatiebehandeling met avelumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom
 • Eerstelijns combinatiebehandeling met pembrolizumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot: Nare dromen
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Dromen of nachtmerries...
 • 'Hiermee kunnen we het gesprek met de individuele patiënt aangaan'
 • Beter doorbehandelen dan Stop & Go
 • 'Netwerkvorming is complex maar onontkoombaar'
 • Promotie: Innovatieve methode voor lokale activatie van immuuncellen
 • Overzicht dissertaties februari 2020
 • Helende woorden: Een reis om mijn schedel
 • Open podium: Onvoorzichtige uitspraken over vasten tijdens chemotherapie

Adviezen commissie BOM

 • Dacomitinib als eerstelijnsbehandeling van stadium IIIb/IV niet-kleincellig longcarcinoom met een activerende EGFR-mutatie
 • Ramucirumab en erlotinib als eerstelijnsbehandeling van stadium IV niet-kleincellig long-carcinoom met een EGFR-mutatie
 • Opties voor eerstelijnstherapie bij gemetastaseerd EGFR-positief NSCLC

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 1 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover Medische Oncologie 1-2020

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Voor niets gaat de zon op
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Hoeveel evidence is nodig?
 • HIPEC voor ovariumcarcinoom: omarmd in Nederland, betwijfeld in België
 • Het wemelt van de offlabel-indicaties bij sarcomen
 • Beste proefschriften van het jaar: winnaars over hun onderzoek
 • Onderzoek naar cellulaire interacties in tumormicromilieu
 • Atezolizumab bij TNBC: type PD-L1-assay van groot belang
 • Promotie: Computermodel voorspelt fractuurrisico bij botmetastasen
 • Overzicht dissertaties januari 2020
 • Helende woorden: Mom’s cancer
 • Open podium: Wie mag bepalen wat kwaliteit van zorg inhoudt?
 • Column: Laat ons dat formulier invullen

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab en nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom
 • Ramucirumab als tweedelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom
 • Sorafenib bij gevorderd of refractair desmoïd

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 10 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Jan Willem de Groot: Tissue is the issue…
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Redactioneel: Moleculaire diagnostiek in de dagelijkse oncologische praktijk
 • Toekomstvisie over kwaliteit belangrijkste thema
 • Publicaties in gerenommeerde tijdschriften onderstrepen waarde van CPCT
 • ‘We willen alle mogelijke behandelopties in kaart brengen’
 • Offlabel-indicaties van medicatie bij maligniteiten in het hoofd-halsgebied
 • Profiteert premenopauzale mammacarcinoompatiënt van ovariële suppressie en een aromataseremmer?
 • Promotie: ‘Radio-embolisatie is waardevolle aanvulling in behandelpalet voor NET’
 • Overzicht dissertaties december 2019
 • Helende woorden: Wit
 • Open podium: ‘Elke patiënt met kanker op een wachtlijst is er een te veel’

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab in combinatie met carboplatine-paclitaxel-bevacizumab als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd niet-plaveiselcellig niet-kleincellig longcarcinoom
 • Pembrolizumab bij gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied
 • Trastuzumab-emtansine als adjuvante behandeling na neoadjuvante chemotherapie en doelgerichte therapie bij het HER2-positief mammacarcinoom
 • Rectificatie: indicatie olaparib bij het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Derk Jan de Groot: Omgaan met paradox
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Medische Oncologie scoort een 8
 • Redactioneel: Leidt taakherschikking tot kostenbeheersing?
 • Taakherschikking en taakdelegatie zijn nog niet uitgekristalliseerd
 • ESMO-congres 2019: Veel presentaties met uitkomsten over algehele overleving
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • (Bijna) alle mammacarcinoompatiënten onder de ‘UMBRELLA’
 • Promotie: MSI-test bij CRC toekomstige standaard in Nederland?
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2019
 • Helende woorden: Kankerheks
 • Open podium: ‘Eenduidige toepassing van PSA-test bij prostaatcarcinoom van belang’

Adviezen commissie BOM

 • Talazoparib bij een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HER2-negatief mammacarcinoom met een BRCA-kiembaanmutatie
 • Trifluridine/tipiracil (TAS-102) als derdelijns behandeling bij gemetastaseerd maagcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 8 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord door dr. Haiko Bloemendal: Nederlandse successen
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Te weinig bedden, te weinig verpleegkundigen
 • Redactioneel: Het gaat goed met oncologisch Nederland!
 • Alleen betalen bij gewenst effect?
 • ‘Het wachten is op goedkeuring van immuuntherapie’
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019
 • ‘Hoe zet je de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in?’
 • Trials within cohorts: het beste van twee werelden?
 • Circulerende tumorcellen en tumor-DNA bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom
 • Promotie: Kwaliteitsregistraties waardevol in veranderend oncologisch landschap
 • Overzicht dissertaties september en oktober 2019
 • Helende woorden: De bedrogene
 • Open podium: ‘De keuzes van de anesthesioloog beïnvloeden de uitkomsten van oncologische chirurgie’
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab met chemotherapie als eerstelijns behandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom
 • Ovariële suppressie in combinatie met tamoxifen of exemestaan in de adjuvante setting bij premenopauzale vrouwen met een mammacarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.

MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord: 'Oncologie 'next level''
 • Redactioneel: 'Moe, maar trots'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-­bestuur
 • Wetenswaardigheden uit de Nederlandse oncologie
 • ‘Neem ook het stervensproces mee in de differentiaaldiagnose’
 • Immuuntherapie bij melanoom stadium I-II
 • Wereldwijd offlabel-gebruik van medicatie voor neuro-endocriene tumoren
 • App tegen vermoeidheid bij kanker
 • Het zwarte gat na kanker
 • 'Goed opgezette studies nodig om veelbelovende biomarkers naar de kliniek te brengen'
 • Helende woorden: Ingehouden tranen
 • Open podium: Ook in het DNA-tijdperk geldt: meten is weten
 • Congresagenda

Adviezen commissie BOM

 • Perioperatieve chemotherapie met FLOT bij het resectabele lokaal gevorderde adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale overgang
 • Rucaparib als onderhoudsbehandeling bij het gerecidiveerd platinumsensitief ovariumcarcinoom

Ga naar www.medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.