Publicatie eerste MKNT-lijsten

De eerste lijsten met Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets (MKNT) zijn beschikbaar: de lijsten CRC, endometriumcarcinoom en NSCLC.

De lijsten colorectaal carcinoom (CRC) en endometriumcarcinoom zijn te vinden op deze NVMO-pagina. De lijst niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is te vinden op de NVALT-website.

Deze lijsten geven per tumortype een overzicht van prognostische/predictieve biomarkers met consequenties voor de behandeling en daarmee dus ook een overzicht van biomarkers per tumortype die minimaal getest dienen te worden. Het doel van de lijsten is om alle patiënten in Nederland gelijke toegang te geven tot moleculaire diagnostiek door de bekendheid van de minimaal te testen biomarkers onder behandelaren én pathologen te vergroten.

De MKNT-lijsten zijn opgesteld door gemandateerde leden van de NVMO, NVALT, NVVP en VKGL, als onderdeel van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek onder regie van het Zorginstituut Nederland. De lijsten zullen regelmatig worden herzien, zodat ze aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de oncologie. Ook zullen er op korte termijn MKNT-lijsten volgen voor een aantal andere tumortypes.

PATH voor best passende therapie

Binnen het PATH-project (Predictieve Analyse voor Therapie) werken internist-oncologen, longartsen, pathologen en klinisch moleculair biologen in pathologie nauw samen om moleculaire diagnostiek voor gerichte therapie te optimaliseren.

Zij werken binnen dit project nauw samen om:

  • predictieve diagnostiek technisch te optimaliseren;
  • moleculaire tumor boards (MTB’s) te ontwikkelen, toegankelijk te maken en onderling te verbinden in een kennisnetwerk;
  • evaluatie van de organisatorische efficiëntie en kosteneffectiviteit van predictieve diagnostiek mogelijk te maken.

Hierbij wordt gefocust op colorectaal carcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), melanoom en gastro-intestinale stromaceltumoren (GIST).

Door technologische kennisuitwisseling blijft moleculaire diagnostiek steeds op een hoog niveau. PATH zal hoogwaardige, gestructureerde en uniforme verslaglegging van moleculaire diagnostiek verwezenlijken door middel van synoptische rapportage in de landelijke PALGA-database. Daarnaast wordt de efficiëntie in onder meer kosten en snelheid van de verschillende moleculaire tests gemonitord in de 35 ziekenhuizen en pathologie-instellingen die samen met PALGA het PATH-consortium vormen.

Multidisciplinaire MTB’s spelen een belangrijke rol in de vertaling van complexe en/of zeldzame genetische afwijkingen naar een therapieadvies. Daarom wordt een netwerk van MTB’s opgezet, dat laagdrempelig toegankelijk zal zijn voor behandelaars in universitair-medische centra en de regio. Een actueel overzicht en contactinformatie van de MTB’s in verschillende regio’s van Nederland is te vinden op de website van het PATH-project: www.netwerk-path.nl. Vragen, suggesties of aanvullingen voor het  PATH-project kunnen  worden doorgegeven via projectpath.pa@radboudumc.nl.