Update (M)KNT-lijsten

Na publicatie van de eerste drie MKNT-lijsten in augustus 2023 hierbij de eerste update van 2024.

Op verzoek van velen is ‘Minimaal’ uit de lijsten verwijderd om verwarring te voorkomen, de lijsten zijn nu genaamd: lijsten Klinisch Noodzakelijke Targets, ‘KNT-lijsten’.

De achterban van de NVMO/NVVP/VKGL/CieBAG/NFK was verzocht voor 1 oktober 2023 feedback te geven op de elf rondgestuurde concept-KNT-lijsten. Zowel na publicatie van de eerste drie KNT-lijsten als op de elf conceptlijsten hebben we waardevolle vragen en opmerkingen ontvangen uit het veld op basis waarvan verdere verbeteringen zijn doorgevoerd, zowel ten aanzien van de procedure rondom de KNT-lijsten als ten aanzien van de inhoud van de lijsten. We zijn iedereen zeer erkentelijk voor deze input en bijdrage.

Inmiddels zijn er negen nieuwe KNT-lijsten gepubliceerd op de NVMO-website en zijn de eerste drie lijsten geüpdatet om deze te uniformeren aan de andere KNT-lijsten.
Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de toelichting.

Ten aanzien van de status van de lijsten en hoe deze zich verhouden tot de richtlijnen zijn meerdere vragen gesteld. Het uitgangspunt is dat de KNT-lijsten een overzicht geven van vergoede targets die van invloed zijn op de standaard behandeling, waarbij de plaatsbepaling van de behandeling in de richtlijn wordt gedaan. Momenteel vinden er gesprekken plaats met het kennisinstituut om een goede werkwijze vast te stellen voor het afstemmen van de KNT-lijsten en de richtlijnen.

Op dit moment zijn er meerdere KNT-lijsten uitgestuurd voor een commentaarronde en zijn er enkele lijsten in ontwikkeling, waaronder een tumor-agnostische lijst.
We zullen u middels NVMO-nieuwsberichten en korte vermeldingen in het tijdschrift Medische Oncologie op de hoogte houden van nieuwe publicaties van KNT-lijsten.
Vragen/opmerkingen of het verzoek voor het opstellen van een KNT-lijst kunt u mailen naar cieKNT@nvmo.org onder vermelding van ‘KNT-lijsten’.

Concept-KNT-lijsten (publicatie na commentaarronde en verwerken feedback):

 • Hepatocellulair carcinoom
 • Gastro-intestinale stromacel tumor (GIST)
 • Neuro-endocriene tumoren (NET)- neuro-endocrien carcinoom (NEC)
 • Maagcarcinoom
 • Oesofaguscarcinoom
 • Prostaatcarcinoom

KNT-lijsten in ontwikkeling:

 • Hoofd-hals carcinoom
 • Speekselkliercarcinoom
 • Glioblastoma multiforme (GBM)
 • Tumor-agnostische lijst

Publicatie eerste MKNT-lijsten

De eerste lijsten met Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets (MKNT) zijn beschikbaar: de lijsten CRC, endometriumcarcinoom en NSCLC.

De lijsten colorectaal carcinoom (CRC) en endometriumcarcinoom zijn te vinden op deze NVMO-pagina. De lijst niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is te vinden op de NVALT-website.

Deze lijsten geven per tumortype een overzicht van prognostische/predictieve biomarkers met consequenties voor de behandeling en daarmee dus ook een overzicht van biomarkers per tumortype die minimaal getest dienen te worden. Het doel van de lijsten is om alle patiënten in Nederland gelijke toegang te geven tot moleculaire diagnostiek door de bekendheid van de minimaal te testen biomarkers onder behandelaren én pathologen te vergroten.

De MKNT-lijsten zijn opgesteld door gemandateerde leden van de NVMO, NVALT, NVVP en VKGL, als onderdeel van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek onder regie van het Zorginstituut Nederland. De lijsten zullen regelmatig worden herzien, zodat ze aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de oncologie. Ook zullen er op korte termijn MKNT-lijsten volgen voor een aantal andere tumortypes.

PATH voor best passende therapie

Binnen het PATH-project (Predictieve Analyse voor Therapie) werken internist-oncologen, longartsen, pathologen en klinisch moleculair biologen in pathologie nauw samen om moleculaire diagnostiek voor gerichte therapie te optimaliseren.

Zij werken binnen dit project nauw samen om:

 • predictieve diagnostiek technisch te optimaliseren;
 • moleculaire tumor boards (MTB’s) te ontwikkelen, toegankelijk te maken en onderling te verbinden in een kennisnetwerk;
 • evaluatie van de organisatorische efficiëntie en kosteneffectiviteit van predictieve diagnostiek mogelijk te maken.

Hierbij wordt gefocust op colorectaal carcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), melanoom en gastro-intestinale stromaceltumoren (GIST).

Door technologische kennisuitwisseling blijft moleculaire diagnostiek steeds op een hoog niveau. PATH zal hoogwaardige, gestructureerde en uniforme verslaglegging van moleculaire diagnostiek verwezenlijken door middel van synoptische rapportage in de landelijke PALGA-database. Daarnaast wordt de efficiëntie in onder meer kosten en snelheid van de verschillende moleculaire tests gemonitord in de 35 ziekenhuizen en pathologie-instellingen die samen met PALGA het PATH-consortium vormen.

Multidisciplinaire MTB’s spelen een belangrijke rol in de vertaling van complexe en/of zeldzame genetische afwijkingen naar een therapieadvies. Daarom wordt een netwerk van MTB’s opgezet, dat laagdrempelig toegankelijk zal zijn voor behandelaars in universitair-medische centra en de regio. Een actueel overzicht en contactinformatie van de MTB’s in verschillende regio’s van Nederland is te vinden op de website van het PATH-project: www.netwerk-path.nl. Vragen, suggesties of aanvullingen voor het  PATH-project kunnen  worden doorgegeven via projectpath.pa@radboudumc.nl.