Resultaten over reisbereidheid kankerpatiënten

Het merendeel van de kankerpatiënten is bereid om tot een uur te reizen voor een oncologische behandeling. Dat blijkt uit een NVMO-onderzoek onder 4337 kankerpatiënten in 65 ziekenhuizen.

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. ‘De uitkomsten zijn van belang in gesprekken over concentratie en spreiding van oncologische zorg’, zegt NVMO-voorzitter Machteld Wymenga. Deze gesprekken worden nu gevoerd in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat in 2022 is afgesproken. Het doel van het IZA is om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het streven van het IZA is meer concentratie en spreiding in de oncologie. Voor een deel van de kankerpatiënten zal dit betekenen dat zij voor hun zorg langer zullen moeten gaan reizen.

Reisbereidheid voor behandeling en controle

Patiënten met een (bel)afspraak op de polikliniek Medische oncologie werden op 13 en 14 maart 2023 gevraagd een vragenlijst in te vullen over reisbereidheid en eventuele reisproblemen. De medisch-oncologische zorg betreft vaak intensieve en langdurige behandeltrajecten met bijvoorbeeld chemotherapie. Voor hun huidige behandeling was 31 procent van de patiënten bereid maximaal 30 minuten voor een enkele reis te reizen, 42 procent tussen de 30 en 60 minuten en 20 procent was bereid om meer dan 60 minuten te reizen. Voor controlebezoeken was de reisbereidheid geringer. Verder was 15 procent van de deelnemende patiënten bereid maximaal 30 minuten te reizen naar een ziekenhuis met meer ervaring in hun type kanker, 38 procent tussen de 30-60 minuten en 44 procent meer dan 60 minuten. Ten tijde van het onderzoek reisde 72 procent van de patiënten minder dan 30 minuten voor hun controle of behandeling.

Invloed van leeftijd

Belangrijke kenmerken van mensen zoals leeftijd, opleidingsniveau en gezondheidstoestand beïnvloedden de reisbereidheid. Patiënten jonger dan 40 jaar, hoger opgeleiden, patiënten met een beter fysiek functioneren en patiënten met een zeldzame vorm van kanker rapporteerden een grotere reisbereidheid. De reisbereidheid was het laagst onder patiënten van 75 jaar of ouder; van hen was 39 procent bereid meer dan 1 uur te reizen, versus 47 procent in de patiëntengroep tussen de 40 en 74 jaar.

Reisproblemen

Ongeveer 70 procent van alle patiënten ervoer geen reisproblemen, terwijl 22,5 procent soms en 7,5 procent vaak tot altijd problemen ervoer. De genoemde reisproblemen waren onder andere: zich een last voor anderen voelen (44 procent), te ziek of te moe zijn om te reizen (25 procent) en reiskosten (20 procent). Reisproblemen werden vooral ervaren door patiënten met bijkomende gezondheidsproblemen (comorbiditeit) of een verminderd fysiek functioneren.

De uitvoering van het IZA moet samengaan met het bieden van oplossingen voor deze reisproblemen om daarmee alle mensen met kanker gelijkwaardige toegang tot oncologische zorg te bieden, benadrukken de NVMO en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De NVMO deed het onderzoek in samenwerking met de NFK en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Eerste resultaten flashmob-onderzoek

De eerste resultaten van het flashmob-onderzoek naar de reisbereidheid van kankerpatiënten zijn binnen. Er volgen nog een aantal analyses over de hele groep. Daarna gaat de onderzoeksgroep verder met de data per ziekenhuis.

Ruim 4.500 patiënten uit 65 ziekenhuizen namen deel. Als uw ziekenhuis meegedaan heeft, krijgt u uw gegevens samen met de gegevens van de hele groep ongeveer binnen zes weken teruggekoppeld.

Update NVMO-flashmob-onderzoek

Het enorme succes van ons flashmob-onderzoek naar de reisbereidheid van kankerpatiënten heeft geleid tot enige vertraging in de analyse.

Er hebben 65 ziekenhuizen meegedaan; het IKNL ontving ongeveer 4.580 vragenlijsten. Hiervan kwamen er 2.836 per post binnen. Het bleek dat honderden vragenlijsten niet in te scannen waren en handmatig ingevoerd moesten worden. Omdat we alle lijsten toch in de analyse willen betrekken, is er enige vertraging. Naar verwachting kunnen we begin september dit jaar meer vertellen.

NVMO-onderzoek naar reisbereidheid kankerpatiënten

In februari 2023 wil de NVMO een flashmob-onderzoek gedurende één of twee dagen verrichten bij patiënten op de polikliniek Medische Oncologie en op de dagbehandeling.

Het doel hiervan is om een goed inzicht te krijgen in de daadwerkelijke reisbereidheid van de patiëntenpopulatie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen helpen in besluiten rondom netwerkvorming en concentratie/spreiding (IZA).

De NFK heeft eerder onderzoek gedaan naar reisbereidheid, echter had 60 procent van de deelnemers in dit onderzoek geen actieve kanker(behandeling) meer. Derhalve is dit geen representatieve steekproef van onze populatie. Bij het komende flashmob-onderzoek in februari 2023 zijn het IKNL en de NFK betrokken.

De vragenlijst die de NVMO wil uitzetten is nu ter inzage zichtbaar in het besloten gedeelte van de website, zoals besproken op de algemene ledenvergadering van 11 november 2022.

De NVMO hoopt dat u allen mee gaat doen aan dit onderzoek, dat inmiddels in het UMCG beoordeeld is als niet-WMO-plichtig. Suggesties ten aanzien van de vragenlijst zijn welkom en mogelijk tot 11 december 2022 middels een e-mail naar Elianne de Boer (el.d.boer@nki.nl).

NAAR VRAGENLIJST

Overzicht van 260 trials op NVMO-website

NVMO-leden kunnen op de NVMO-website op eenvoudige wijze een overzicht van 260 klinische en observationele trials in Nederland raadplegen en doorzoeken.

naar overzicht

Het betreft alle studies uit het trial-overzicht van Onderzoekbijkanker.nl. De NVMO vindt het mooi om op deze manier bij te dragen aan de vindbaarheid en daarmee toegankelijkheid van klinische trials voor patiënten.

Samenwerking
Op Onderzoekbijkanker.nl staat een overzicht van interventiestudies, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies. Dit overzicht van trials is ook te vinden op Kanker.nl/trials voor patiënten. IKNL onderhoudt deze trialdatabase. De vindbaarheid van informatie over lopende studies draagt bij aan een snellere inclusie.

IKNL en DORP werken samen met onderzoekers en onderzoeksgroepen om het trialoverzicht completer te krijgen en de informatie beschikbaar te stellen voor derden. Het is van belang dat nieuwe studies worden aangemeld door onderzoekers en onderzoekgroepen bij de redactie van Onderzoekbijkanker.nl. IKNL stelt het iFrame gratis beschikbaar aan beroepsorganisaties, onderzoeksgroepen en patiëntenorganisaties. Hierdoor is het zelf bijhouden van trials op de eigen website niet meer noodzakelijk en is de informatie altijd up-to-date.

Meer informatie
Hebt u interesse om ook het studieoverzicht van Onderzoekbijkanker.nl te tonen op uw eigen website? Neem contact op met Kim Hoeijmakers, projectleider Onderzoekbijkanker.nl, via kankeronderzoek@iknl.nl.

Trial aanmelden
Bent u (arts-)onderzoeker en wilt u een trial aanmelden voor het overzicht? Mail dan naar kankeronderzoek@iknl.nl of vul het aanmeldformulier op de IKNL-website in.

Onderzoek naar COVID-19 bij kanker

Zijn er oncologische patiënten die harder worden getroffen door COVID-19 dan anderen?

En is het raadzaam om behandelingen aan te passen of uit te stellen bij eventuele volgende pieken van de coronapandemie?

Het Dutch Oncology COVID-19 Consortium (DOCC), een landelijk samenwerkingsverband van internist-oncologen, internist-hematologen en longartsen, doet onderzoek naar antwoorden op deze vragen.

In een interview voor Medische Oncologie gaan internist-oncoloog dr. Astrid van der Veldt en longarts prof. dr. Anne-Marie Dingemans, initiatiefnemers van DOCC, en arts-onderzoeker Karlijn de Joode in op de achtergronden en aanpak.

lees verder

WIN-O Symposium Niercelcarcinoom 2019

De WIN-O houdt op 28 maart 2019 in Ede de negende editie van het Multidisciplinair Symposium Niercelcarcinoom.

Tijdens het symposium zullen onder meer belangrijke aspecten van systeemtherapie voor het heldercellig niercelcarcinoom en prognostische en predicatieve factoren bij gemetastaseerd niercelcarcinoom aan bod komen.

Ook staat een debat op het programma over verdere centralisatie van de behandeling van nierceltumoren. Deze paneldiscussie wordt ondersteund met input van vertegenwoordigers van onder meer NVMO, NVU, SONCOS, STZ en ZIN.

De organisatie van het symposium is dit jaar in handen van internist-oncoloog Helgi Helgason (Haaglanden Medisch Centrum) en uroloog dr. Bin Kroon (Rijnstate, Arnhem).

meer informatie