Zorgpad voor PTO gestart

De NVMO en Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) ontwikkelden samen een zorgpad voor patiënten met een onbekende primaire tumor.

Het Zorgpad Primaire Tumor Onbekend (PTO) is in januari landelijk van start gegaan en zal in iedere regio stapsgewijs worden ingevoerd. De ervaringen worden gedeeld en aan de hand hiervan wordt het zorgpad zo nodig aangepast en verbeterd.

Het zorgpad heeft als doel de benodigde diagnostische onderzoeken te standaardiseren en de doorlooptijd van het diagnostisch traject tot maximaal 6 weken te verkorten. Ook de toegankelijkheid van benodigde geavanceerde moleculaire diagnostiek voor alle patiënten in Nederland, ongeacht het ziekenhuis waar de patiënt voor het eerst wordt onderzocht, is een belangrijke doelstelling. Verder worden landelijk alle gegevens van patiënten met mogelijk een PTO verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten hiervan zullen bijdragen aan het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van PTO in de toekomst. De initiatiefnemers stelden ter ondersteuning van het opzetten van het zorgpad het DI-CUP-protocol op .

Naast de NVMO en NVVP participeren IKNL, Hartwig Medical Foundation en Zorgverzekeraars Nederland in dit project. Het is mede tot stand gekomen door de inzet van PTO-patiëntenorganisatie Missie Tumor Onbekend en NFK.

Neem voor meer informatie contact op met de NVMO via secretariaat@nvmo.org of NVVP via kwaliteit@pathology.nl.

DI-CUP-protocol 2.0

Vaccinatie van immuungecom­promitteerde patiënten

De handleiding voor COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten is gepubliceerd.

De handleiding is op verzoek van LCI-RIVM opgesteld door gemandateerde professionals van medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen, waaronder de NIV en NVMO, en gedeeld met de Gezondheidsraad.

Op het moment van opstellen van de handleiding (januari 2021) is er sprake van een hoge incidentie van COVID-19 met hoog infectierisico. Dit risico geldt uiteraard ook voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten, die een verhoogd risico hebben op een gecompliceerd beloop van COVID-19. Vanwege de programmatische aanpak bij de vaccinatiecampagne worden alle immuungecompromitteerde patiënten opgeroepen voor vaccinatie.

In verband met het belang van bescherming tegen ziekte en overlijden is prioritering van vaccinatie voor deze patiënten belangrijk, ook al is er mogelijk sprake van verminderde effectiviteit van vaccinatie ten gevolge van immuundeficiëntie of immuunsuppressie door de fase van de onderliggende ziekte of behandeling, of door gebruik van immuunsuppressiva. In deze fase van de epidemie wordt geadviseerd om vaccinatie niet uit te stellen tot een moment dat er mogelijk een betere vaccinatierespons verwacht kan worden. Na vaccinatie blijven nog alle standaard preventieve maatregelen om infectie te voorkomen van kracht, omdat data over effectiviteit van vaccinatie bij deze groep ontbreken.

Er zijn meerdere vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling en er zijn nu twee mRNA-vaccins geregistreerd. Deze vaccins lijken op dit moment zeer effectief bij ouderen en zijn naar verwachting veilig bij immuungecompromitteerde patiënten. Het risico van eventuele bijwerkingen van vaccinatie weegt niet op tegen het risico van COVID-19 doormaken. Daarom worden deze mRNA-vaccins geadviseerd. De optie om naast de patiënt ook huishoudcontacten van ernstig immuungecompromitteerde patiënten te vaccineren, wordt nog uitgewerkt. Er zijn nog maar weinig data over de afname van transmissie na vaccinatie beschikbaar.

Deze handleiding zal periodiek worden herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden en beschikbaar komen, en op basis van nieuw onderzoek over COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.

Deze eerste versie van de handleiding is op 14 januari 2021 gepubliceerd en te raadplegen op de RIVM-website via onderstaande button. Raadpleeg voor algemene informatie voor professionals over COVID-19-vaccinatie eveneens de RIVM-website.

naar richtlijn

COVID-19-vaccinatie van kankerpatiënten

De NVMO heeft een voorlopig standpunt voor COVID-19-vaccinatie van kankerpatiënten gepubliceerd.

Naar aanleiding van alle verzoeken om helderheid in beleid met betrekking tot COVID-19-vaccinatie van kankerpatiënten heeft het NVMO-bestuur gemeend alvast een standpunt in te nemen vooruitlopend op de breedgedragen gezamenlijke richtlijn voor alle immuungecompromitteerde patiënten. Deze richtlijn zal op korte termijn verschijnen.

Beide 'levende' documenten zullen geactualiseerd worden als nieuwe data aanleiding daartoe geven. Het NVMO-bestuur hoopt dat het standpunt de meeste vragen beantwoordt.

Het NVMO-standpunt staat in het besloten deel van de NVMO-website en is voor NVMO-leden na inloggen bereikbaar via onderstaande button. Overige zorgverleners kunnen bij vragen over het standpunt contact opnemen met het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org.

Ga voor algemene informatie voor professionals over COVID-19-vaccinatie naar de RIVM-website. Op de RIVM-website zal tevens de uiteindelijke richtlijn verschijnen.

naar standpunt

Opstarten reguliere oncologische zorg

Aangezien de reguliere oncologische zorg weer wordt opgestart, is een aparte leidraad niet meer nodig.

Op 22 maart 2020 publiceerde de NVMO een handvat voor internist-oncologen om de oncologische zorg in Nederlandse ziekenhuizen ten tijde van de COVID-19-pandemie waar mogelijk aan te passen en op elkaar af te stemmen. Dit omdat er sprake was van beperkte zorgcapaciteit en hoger risico op infecties.  Het NVMO-bestuur bedankt nogmaals alle betrokkenen bij het tot stand komen van het handvat en voor het geven van input en feedback.

Vanzelfsprekend is de opstart naar het normale niet morgen geregeld. Mochten er lokaal en/of regionaal vragen zijn over of problemen zijn met de opstart van reguliere oncologische zorg, dan kunnen NVMO-leden deze aan het NVMO-bestuur doorgeven via bestuur@nvmo.org. De NVMO kan dit dan landelijk binnen de beroepsverenigingen (SONCOS-FMS en NIV) bespreken.

Vergoeding Mamma­Print in 2020

Bepaalde zorgverzekeraars hebben het voornemen om de MammaPrint vanaf 2020 niet meer te vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.

Dat heeft Zorginstituut Nederland doorgegeven aan de NVMO. Meer informatie over het standpunt over de MammaPrint uit 2018 van Zorginstituut Nederland is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Actuele informatie over de vergoeding van de MammaPrint staat op de website van Borstkankervereniging Nederland.