Tumorspecifieke tafels zijn begonnen

25 september 2023

De NVMO neemt deel aan de vier IZA-tumorspecifieke tafels die in de eerste tranche aan bod komen: hoofd-halscarcinoom, maag- en slokdarmcarcinoom, pancreascarcinoom en niercarcinoom.

Dit zijn de vertegenwoordigers per tumortype:

  1. Hoofd-halscarcinoom: dr. Esther van Meerten - dr. Marije Slingerland
  2. Maag- en slokdarmcarcinoom: prof. dr. Hanneke van Laarhoven - dr. Laurens Beerepoot
  3. Pancreascarcinoom: dr. Hanneke Wilmink - dr. Geert Cirkel
  4. Niercarcinoom: dr. Paul Hamberg - dr. Sjoukje Oosting

De internist-oncologen willen eerst een impactanalyse voordat er afspraken over volume komen. In deze analyse moeten de toegankelijkheid voor patiënten, wachttijden/OK- en IC-capaciteit en effecten op opleiding en onderzoek aan bod komen. Ook willen de vertegenwoordigers inzetten op shared care modellen zodat behandelingen dicht bij huis kunnen.

Patiëntenverenigingen

De oncologen hadden graag gezien dat aan de tumorspecifieke tafels ook vertegenwoordigers van de tumorspecifieke patiëntenverenigingen zouden deelnemen. Dit bleek niet haalbaar. Er komt wel een soort tussentafel tussen de tumorspecifieke tafels en de uiteindelijke ronde tafel waar de patiëntenverenigingen inspraak hebben. Er is inmiddels een brief van de NFK gekomen over hoe zij de zorg voor deze tumoren zouden willen zien.

Meer informatie

Het NVMO-bestuur heeft aangedrongen op meer duidelijkheid over de besluitvormingsprocedures aan de ronde tafel. Hierover is vooralsnog geen duidelijkheid gegeven. Met nieuwsbrieven proberen we u steeds op de hoogte te houden.

De NVMO wenst de gemandateerden veel wijsheid toe de komende maanden.

Publicatie eerste MKNT-lijsten

14 augustus 2023

De eerste lijsten met Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets (MKNT) zijn beschikbaar: de lijsten CRC, endometriumcarcinoom en NSCLC.

De lijsten colorectaal carcinoom (CRC) en endometriumcarcinoom zijn te vinden op deze NVMO-pagina. De lijst niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is te vinden op de NVALT-website.

Deze lijsten geven per tumortype een overzicht van prognostische/predictieve biomarkers met consequenties voor de behandeling en daarmee dus ook een overzicht van biomarkers per tumortype die minimaal getest dienen te worden. Het doel van de lijsten is om alle patiënten in Nederland gelijke toegang te geven tot moleculaire diagnostiek door de bekendheid van de minimaal te testen biomarkers onder behandelaren én pathologen te vergroten.

De MKNT-lijsten zijn opgesteld door gemandateerde leden van de NVMO, NVALT, NVVP en VKGL, als onderdeel van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek onder regie van het Zorginstituut Nederland. De lijsten zullen regelmatig worden herzien, zodat ze aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de oncologie. Ook zullen er op korte termijn MKNT-lijsten volgen voor een aantal andere tumortypes.

Vlog van winnares Pieter De Mulder Award 2022

20 juli 2023

In deze vlog vertelt Khrystany Isebia over haar onderzoeksstage die mogelijk is gemaakt door het winnen van de Pieter De Mulder Award 2022.

Isebia's stage vindt plaats bij de groep van dr. Mathieu Lupien van het Princess Margaret Cancer Centre in Toronto. Ze hoopt door middel van epigenetische analyses van circulerende tumorcellen beter te kunnen kijken naar therapieresistentie bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

De Pieter De Mulder Award die door Pfizer wordt gesubsidieerd wordt ook dit jaar weer uitgereikt. Kandidaten dienen uiterlijk 1 oktober 2023 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com.

lees verder

Update NVMO-flashmob-onderzoek

20 juli 2023

Het enorme succes van ons flashmob-onderzoek naar de reisbereidheid van kankerpatiënten heeft geleid tot enige vertraging in de analyse.

Er hebben 65 ziekenhuizen meegedaan; het IKNL ontving ongeveer 4.580 vragenlijsten. Hiervan kwamen er 2.836 per post binnen. Het bleek dat honderden vragenlijsten niet in te scannen waren en handmatig ingevoerd moesten worden. Omdat we alle lijsten toch in de analyse willen betrekken, is er enige vertraging. Naar verwachting kunnen we begin september dit jaar meer vertellen.

Gemandateerden voor rondetafel-gesprekken

20 juli 2023

Via SONCOS is er meer informatie gekomen over het IZA. De NVMO mag een eerste en tweede vertegenwoordiger benoemen voor vier tumortypen die in de eerste tranche aan bod komen.

Het bestuur heeft de volgende personen benaderd, respectievelijk als eerste en tweede vertegenwoordiger. Zo zijn zowel academische als perifeer werkende oncologen betrokken.

  1. Hoofd-halscarcinoom: dr. Esther van Meerten - dr. Marije Slingerland
  2. Maag- en slokdarmcarcinoom: prof. dr. Hanneke van Laarhoven - dr. Laurens Beerepoot
  3. Pancreascarcinoom: dr. Hanneke Wilmink - dr. Geert Cirkel
  4. Niercarcinoom: dr. Paul Hamberg - dr. Sjoukje Oosting

Er is inmiddels een longlist met zorginterventies gemaakt. Die wordt nog aangepast. Naar verwachting zijn rond half augustus dit jaar de kaders bekend, zie het tijdspad hieronder.

Wij houden u op de hoogte.

De beste proefschriften van het jaar

28 juni 2023

In 2023 zal de NVMO weer twee dissertaties bekronen tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

De betreffende promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro. Verder zullen de winnaars door de NVMO worden uitgenodigd om in november tijdens de Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 kunnen tot uiterlijk 1 september 2023 worden voorgedragen. Er kunnen maximaal twee proefschriften per universitair medisch centrum en het Antoni van Leeuwenhoek worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury zal zich over alle inzendingen buigen en twee proefschriften voor de NVMO-prijs selecteren.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden aangeleverd: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum en een pdf-bestand van het proefschrift zelf.

Pieter De Mulder Award 2023

28 juni 2023

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2023 is van start gegaan.

De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie. Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal 3 maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten dienen uiterlijk 1 oktober 2023 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op nvmodagen.nl.

De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (foto). De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL). Een overzicht van eerdere winnaars staat in het onderdeel NVMO-prijzen.

Bijeenkomst Oncologie – SONCOS

5 juni 2023

Op 30 mei vond een platformbijeenkomst Oncologie – SONCOS plaats. Aanwezigen zijn bijgepraat over de eerste procedurele vergadering van de Ronde Tafel Concentratie en Spreiding Oncologie.

lees verder

Wisseling in redactie Medische Oncologie

1 juni 2023

Dr. Tom van der Hulle is de nieuwe voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Daarnaast is dr. Annelieke Willemsen toegetreden.

Dr. Annelieke Willemsen is internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in Tergooi MC in Hilversum. Ze is ook lid van de commissie Duurzaam- en Doelmatigheid. Internist-oncoloog dr. Tom van der Hulle (LUMC) was voorheen vicevoorzitter van de redactieraad. Nu heeft hij de voorzittershamer overgenomen van internist-oncoloog dr. Jan Willem de Groot (Isala, Zwolle). De Groot blijft in de redactieraad als vicevoorzitter. Internist-oncoloog en klinisch farmacoloog Helgi Helgason heeft afscheid genomen. De redactieraad bestaat verder uit dr. Tineke Buffart, dr. Geert-Jan Creemers, dr. Marloes van Dongen, mr. dr. Jacco de Haan, Maartje van Kats en dr. Rutger Koornstra.

Q&A over aangepaste PASKWIL-criteria

31 mei 2023

De NVMO en de NVALT geven een reactie op de vele uitingen die in de media zijn verschenen na het aanpassen van de PASKWIL-criteria.

De verenigingen geven in een Q&A antwoord op de meestgestelde vragen.

NAAR Q&A