Doorstart Chicago op Schier in voorbereiding

19 januari 2023

Tijdens de 2023 ASCO Annual Meeting in Chicago zal van 4 tot 7 juni 2023 in Nederland een geheel vernieuwde editie van Chicago op Schier plaatsvinden.

De voorbereidingen zijn in volle gang om een succesvolle doorstart van dit in de Nederlandse oncologie bekende evenement te kunnen realiseren. Chicago op Schier 2023 wordt een door de NVMO aanbevolen multisponsored evenement. De organisatie is in handen van Congress Care en MedNet. Houd voor meer informatie uw mailbox en de NVMO-website in de gaten.

Ontwikkelingen IZA voor oncologie

16 december 2022

Zoals eerder toegezegd wil het NVMO-bestuur u op de hoogte houden van de ontwikkelingen ter attentie van het oncologiedeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tijdens de algemene ledenvergadering in november is hier ook aandacht aan besteed.

Belangrijke punten uit het IZA voor de oncologie zijn: concentratie en spreiding van oncologie en netwerkzorg. Hiervoor wordt door het Zorginstituut een ronde tafel ingericht met relevante stakeholders. De concentratie van zorg die in het IZA wordt besproken gebeurt in twee achtereenvolgende tranches van indicaties. De eerste tranche kan worden gezien als pilot.

Het SONCOS-platformbestuur wil proactief zijn aan deze ronde tafel. Dat is de reden dat het SONCOS-platformbestuur tijdens de beleidsmiddag heeft gewerkt aan een voorstel van onderwerpen voor de eerste tranche die aan de ronde tafel wordt besproken. Het SONCOS-platformbestuur vindt het essentieel om in deze pilot te starten met een beperkt aantal zorgactiviteiten, zodat de complexe discussie over concentratie en spreiding zorgvuldig verloopt en alle gevolgen overzichtelijk in beeld worden gebracht.

Mix van tumorsoorten

In dit voorstel heeft het SONCOS-platformbestuur getracht om een goede mix van tumorsoorten te kiezen, zodat de eerste tranche van de ronde tafel inzicht geeft in de effecten van concentratie op verschillende punten en vanuit alle betrokken disciplines. Verschillende tumorsoorten zijn hiervoor beoordeeld op een aantal criteria, namelijk: de betrokken disciplines, de huidige mate van concentratie, de effecten van de concentratie tot een streefnorm 50 en 100, de 5-jaarsoverleving in Nederland in vergelijking met Europa, het huidige aantal instellingen en het aantal patiënten (percentage van totale incidentie). Daarnaast is het SONCOS-platformbestuur van mening dat het goed is om in de eerste set te starten met een beperkt aantal tumorsoorten, omdat de impact van concentratie en spreiding van deze tumorsoorten al groot zal zijn.

Het SONCOS-platform bestuur heeft hierbij voor de volgende tumorsoorten gekozen:

  •     Hoofd-halstumoren
  •     Longtumoren
  •     Pancreastumoren
  •     Nierceltumoren
  •     Cervixtumoren

Kwartiermaker

Het Zorginstituut heeft inmiddels een kwartiermaker aangesteld: prof. dr. Hans Nijman. Nijman is gynaecoloog-oncoloog in het UMCG en tevens landelijk projectleider van het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Hij zal van december 2022 tot en met februari 2023 een plan van aanpak opstellen voor de ronde tafel.

Wijziging in NVMO-bestuur

12 december 2022

Ruud Blankenburgh heeft om persoonlijke redenen besloten na een jaar af te treden uit het bestuur. De open gevallen portefeuille betreft kwaliteit, richtlijnen, beroepsbelangen en COVID-19.

Extra NVMO-bijeenkomst op 14 december 2022

8 december 2022

Op 14 december 2022 organiseert de NVMO een besloten bijeenkomst om met elkaar na te denken en te discussiëren over de toekomstbestendigheid van de medisch-oncologische zorg in Nederland.

De exponentieel stijgende zorgkosten met het vooruitzicht van een snel groeiende oncologische patiëntenpopulatie de aankomende jaren baart veel NVMO-leden zorgen. Hoe houden we de zorg betaalbaar en haalbaar? Het maken van moeilijke keuzes lijkt onvermijdelijk, maar welke…

Wij hopen op uw komst te mogen rekenen!

Wanneer: woensdagavond 14 december 2022 van 17.00 tot 21.00 uur
Waar: Villa Jongerius, Utrecht
(www.villajongerius.nl, loopafstand van Utrecht CS)
Hoe: alleen fysieke aanwezigheid
Wie: alleen NVMO-leden
Kosten: gratis

registreer hier

PROGRAMMA


17.00 - 17.05 uur Opening en welkom
Dr. Machteld Wymenga
17.05 - 17.20 uur Toelichting op de NKR-data
Dr. Machteld Wymenga
17.20 - 17.35 uur Voorstel aanpassen PASKWIL-criteria
Prof. dr. An Reyners
(zie Powerpointpresentatie van commissie BOM alv 11 november 2022)
17.35 - 17.50 uur ‘Tijd voor doelmatigheid in de praktijk’ 
Dr. Hans Westgeest
17.50 - 18.00 uur Pauze
18.00 - 19.00 uur Stellingen en debat: ‘Het zal mijn tijd wel duren’
Miriam Wumkes, Brigitte Haberkorn en dr. Bianca Mostert
19.00 - 19.30 uur Diner
19.30 - 20.00 uur ‘Yes we can’
Prof. dr. Gabe Sonke
20.00 - 20.45 uur Uitwerking in werkgroepen
20.45 - 21.00 uur Afsluiting
Dr. Machteld Wymenga

NVMO-onderzoek naar reisbereidheid kankerpatiënten

1 december 2022

In februari 2023 wil de NVMO een flashmob-onderzoek gedurende één of twee dagen verrichten bij patiënten op de polikliniek Medische Oncologie en op de dagbehandeling.

Het doel hiervan is om een goed inzicht te krijgen in de daadwerkelijke reisbereidheid van de patiëntenpopulatie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen helpen in besluiten rondom netwerkvorming en concentratie/spreiding (IZA).

De NFK heeft eerder onderzoek gedaan naar reisbereidheid, echter had 60 procent van de deelnemers in dit onderzoek geen actieve kanker(behandeling) meer. Derhalve is dit geen representatieve steekproef van onze populatie. Bij het komende flashmob-onderzoek in februari 2023 zijn het IKNL en de NFK betrokken.

De vragenlijst die de NVMO wil uitzetten is nu ter inzage zichtbaar in het besloten gedeelte van de website, zoals besproken op de algemene ledenvergadering van 11 november 2022.

De NVMO hoopt dat u allen mee gaat doen aan dit onderzoek, dat inmiddels in het UMCG beoordeeld is als niet-WMO-plichtig. Suggesties ten aanzien van de vragenlijst zijn welkom en mogelijk tot 11 december 2022 middels een e-mail naar Elianne de Boer (el.d.boer@nki.nl).

NAAR VRAGENLIJST

Ed Maartense aanmoedigingsprijs 2023

25 november 2022

Artsen, verpleegkundigen en paramedici die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen kunnen zich aanmelden voor de Ed Maartense aanmoedigingsprijs.

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. Dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan 30 jaar heeft hij zich als internist-hematoloog en -oncoloog toegelegd op de behandeling van oudere patiënten met kanker en zeer veel jongere collegae opgeleid in de geriatrische oncologie. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft onder meer geleid tot een proefschrift over chemotherapie bij  oudere patiënten getiteld: Non-Hodgkin’s lymphoma in the elderly. Population based data and a future perspective.

In 2017 is Ed Maartense, op 68 jarige leeftijd, onverwacht overleden aan de gevolgen van een ernstige longontsteking.

Ter nagedachtenis aan hem heeft zijn echtgenote, Yvonne Maartense-Spruyt, een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om (jonge) vakgenoten die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen, extra steun te bieden bij hun onderzoek. Naast onderzoek komen ook zorgverbeteringsprojecten in aanmerking voor de prijs. De aanmoedigingsprijs, ter hoogte van € 3.000, zal op 11 mei 2023 tijdens het derde Ed Maartense Symposium in Delft uitgereikt worden.

Als je in aanmerking wilt komen voor de prijs, verzoeken wij je contact op te nemen met een van de juryleden:

Prof. dr. Johanneke Portielje, hoogleraar geriatrische oncologie LUMC. (j.portielje@lumc.nl)
Dr. Monique Bos, internist-oncoloog Erasmus MC (m.bos@erasmusmc.nl)

Vragenlijst effecten overheveling G-CSF-middelen

25 november 2022

Het NVMO-bestuur roept haar leden op om een vragenlijst van adviesbureau SiRM in te vullen over de overheveling van G-CSF-middelen.

naar vragenlijst

Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging van epoëtines en G-CSF-middelen overgeheveld naar de medisch specialistische zorg. Dat betekent dat deze geneesmiddelen alleen nog door de ziekenhuizen kunnen worden ingekocht, verstrekt en gedeclareerd.

In opdracht van het ministerie van VWS monitort adviesbureau SiRM deze overheveling. Doel van de monitor is om na te gaan of de doelen van de overheveling worden behaald en of patiënten er geen hinder van ondervinden. Hierbij wordt gekeken naar effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Ook wordt gekeken naar effecten op de administratieve lasten voor zorgverleners.

Eind vorig jaar is hiervoor via de wetenschappelijke verenigingen, een nulmeting uitgezet bij internist-nefrologen, hematologen, oncologen en kinderartsen. Nu voert SiRM een effectmeting uit. De inbreng van internist-oncologen is van groot belang: door het invullen van deze vragenlijst kunnen de effecten van de overheveling goed in kaart worden gebracht en zo nodig bijgestuurd. SiRM vraagt om de vragenlijst vóór 9 december 2022 in te vullen.

Video’s van Post-ESMO september 2022

25 november 2022

De opnames van de Post-ESMO 2022 zijn nu beschikbaar op de NVMO-website om terug te kijken.

Tijdens de Post-ESMO 2022 georganiseerd door de NVMO presenteerden Nederlandse experts de highlights van het ESMO Congress 2022. De lezingen werden afgewisseld met interactieve sessies en plenaire discussies om een en ander te duiden voor de Nederlandse situatie en spreekkamer. NVMO-leden kunnen de opnames hiervan terugkijken via onderstaande button.

bekijk de video's