Over de commissie BOM

De commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM) is in oktober 1999 door het NVMO-bestuur ingesteld met de opdracht ‘de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen, behandelmethoden en behandelindicaties op het gebied van de medische oncologie te beoordelen, met het doel te komen tot een betere landelijke afstemming binnen de beroepsgroep aangaande het toepassen van nieuwe en vaak kostbare geneesmiddelen in de oncologische praktijk’.

PASKWIL-criteria
De commissie beoordeelt een nieuw oncologisch middel wanneer de resultaten van een gerandomiseerde en vergelijkende studie als full paper zijn gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift, waarvan de eindpunten conform de actuele PASKWIL-criteria zijn te beoordelen en wanneer het middel door de European Medicines Agency in Europa is geregistreerd. Het beoordelingstraject wordt, indien aan de orde, bij voorkeur afgestemd met de beoordeling door Zorginstituut Nederland.

Publicatie adviezen
De leden van de commissie BOM komen minimaal zes keer per jaar bijeen. De commissie publiceert haar adviezen in het NVMO-tijdschrift Medische Oncologie en plaatst ze op de NVMO-website. Alle reeds gepubliceerde adviezen zijn te raadplegen en te downloaden via het online archief op de NVMO-website.

Transparantie 
Van de leden van de commissie BOM wordt bij de totstandkoming van adviesrapporten een onbevooroordeelde weging van wetenschappelijke gegevens en inzichten verwacht, waarin alle relevante aspecten aan de orde dienen te komen en geen invalshoeken worden buitengesloten. Leden van de commissie BOM vertegenwoordigen de diverse relevante wetenschappelijke disciplines en aandachtsgebieden binnen het werkveld van de medische oncologie. Individuele leden dienen zich bewust te zijn van mogelijke belangenverstrengeling door relaties met producenten van geneesmiddelen die zij kunnen hebben, bijvoorbeeld in het kader van preklinisch en/of klinisch onderzoek.

De werkwijze van de commissie BOM is dusdanig, dat het tot stand komen van een adviesrapport een groepsverantwoordelijkheid is. Indien een van de leden potentieel belangenverstrengeling heeft bij de beoordeling van een middel voor een indicatie, verlaat hij of zij de vergadering tijdens bespreking.

Om bovenstaande redenen vindt de commissie BOM het van belang dat de lezers van de rapporten van de commissie BOM volledig zijn geïnformeerd over mogelijke belangenverstrengeling en dat zij erop kunnen vertrouwen dat rapporten tot stand komen zonder ongewenste druk of oneigenlijke beïnvloeding van individuele personen. Om transparantie hierin te betrachten, hebben de leden van de commissie BOM hun relaties en/of mogelijke belangen aangegeven in een zogeheten 'verklaring van belangen'. Hierbij dient te worden benadrukt dat het hebben van relaties met een producent van geneesmiddelen niet noodzakelijkerwijs betekent dat beoordeling van een niet gelieerd (ander) product van die producent onmogelijk is.

Correspondentie
De commissie BOM communiceert in principe niet met producenten van geneesmiddelen over de planning van haar agenda en/of de inhoud van gepubliceerde adviezen. Voor correspondentie met commissie BOM dient te worden gemaild naar ciebom@nvmo.org.