Pieter De Mulder Award 2024

14 mei 2024

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2024 gaat weer van start. Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2024 gaat weer van start.
De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie.

Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.
Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal drie maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

We verzoeken u om minimaal één kandidaat uiterlijk 3 juni voor te dragen via nvmo@congresscare.com.

Na voordracht (uiterlijk 3 juni) dient vóór 18 september van een kandidaat een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd via nvmo@congresscare.com. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op Richtlijnen Pieter De Mulder Award 2024

De NVMO-award, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder. De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (RadboudUMC), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL). Een overzicht van eerdere winnaars staat op de NVMO-pagina NVMO-prijzen.

cieBOM lustrumsymposium, aansluitend ALV

2 februari 2024

De cieBOM bestaat 25 jaar! Deze mijlpaal wil de NVMO graag met al haar leden, directbetrokkenen en overige belangstellenden vieren met een middagsymposium.

Het symposium vindt niet zoals eerder aangekondigd plaats op 17 april, maar op donderdag 4 april vanaf 14 uur in congrescentrum Antropia, nabij NS-station Driebergen-Zeist. Het wordt een inspirerende middag, met als sprekers onder andere Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut, vertegenwoordigers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties en zorgverzekeraars. Het programma wordt afgesloten met een lezing van professor Chris Booth, grondlegger van Common Sense Oncology. Het definitieve programma wordt binnenkort bekend. Aansluitend aan het symposium zal de algemene ledenvergadering van de NVMO (hybride) plaatsvinden.

We hopen u op 4 april te mogen begroeten. Voor het volledige programma: zie Agenda, NVMO-events.

NAAR AANMELDING

Prof. Dr. An Reyners, internist-oncoloog en voorzitter cieBOM

Dr. Jolien Tol, internist-oncoloog en secretaris cieBOM

Dr. Wouter de Jong, longarts en lid cieBOM namens NVALT

Update (M)KNT-lijsten

30 januari 2024

Na publicatie van de eerste drie MKNT-lijsten in augustus 2023 hierbij de eerste update van 2024.

Op verzoek van velen is ‘Minimaal’ uit de lijsten verwijderd om verwarring te voorkomen, de lijsten zijn nu genaamd: lijsten Klinisch Noodzakelijke Targets, ‘KNT-lijsten’.

De achterban van de NVMO/NVVP/VKGL/CieBAG/NFK was verzocht voor 1 oktober 2023 feedback te geven op de elf rondgestuurde concept-KNT-lijsten. Zowel na publicatie van de eerste drie KNT-lijsten als op de elf conceptlijsten hebben we waardevolle vragen en opmerkingen ontvangen uit het veld op basis waarvan verdere verbeteringen zijn doorgevoerd, zowel ten aanzien van de procedure rondom de KNT-lijsten als ten aanzien van de inhoud van de lijsten. We zijn iedereen zeer erkentelijk voor deze input en bijdrage.

Inmiddels zijn er negen nieuwe KNT-lijsten gepubliceerd op de NVMO-website en zijn de eerste drie lijsten geüpdatet om deze te uniformeren aan de andere KNT-lijsten.
Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de toelichting.

Ten aanzien van de status van de lijsten en hoe deze zich verhouden tot de richtlijnen zijn meerdere vragen gesteld. Het uitgangspunt is dat de KNT-lijsten een overzicht geven van vergoede targets die van invloed zijn op de standaard behandeling, waarbij de plaatsbepaling van de behandeling in de richtlijn wordt gedaan. Momenteel vinden er gesprekken plaats met het kennisinstituut om een goede werkwijze vast te stellen voor het afstemmen van de KNT-lijsten en de richtlijnen.

Op dit moment zijn er meerdere KNT-lijsten uitgestuurd voor een commentaarronde en zijn er enkele lijsten in ontwikkeling, waaronder een tumor-agnostische lijst.
We zullen u middels NVMO-nieuwsberichten en korte vermeldingen in het tijdschrift Medische Oncologie op de hoogte houden van nieuwe publicaties van KNT-lijsten.
Vragen/opmerkingen of het verzoek voor het opstellen van een KNT-lijst kunt u mailen naar cieKNT@nvmo.org onder vermelding van ‘KNT-lijsten’.

Concept-KNT-lijsten (publicatie na commentaarronde en verwerken feedback):

  • Hepatocellulair carcinoom
  • Gastro-intestinale stromacel tumor (GIST)
  • Neuro-endocriene tumoren (NET)- neuro-endocrien carcinoom (NEC)
  • Maagcarcinoom
  • Oesofaguscarcinoom
  • Prostaatcarcinoom

KNT-lijsten in ontwikkeling:

  • Hoofd-hals carcinoom
  • Speekselkliercarcinoom
  • Glioblastoma multiforme (GBM)
  • Tumor-agnostische lijst

Cemiplimab in basispakket dankzij DAP

30 januari 2024

Cemiplimab voor de indicatie huidkanker (plaveiselcelcarcinoom) is het eerste oncologische middel waarvan de resultaten verkregen uit dataverzameling in DAP leiden tot opname in het basispakket.

Het DAP-traject (een initiatief van de NVMO, de NVALT, het AVL en ZN) is gestart in 2021 om nieuwe, veelbelovende oncologische middelen gecoördineerd en gecontroleerd beschikbaar te stellen nog voor er formele vergoeding is. Het doel is om inzicht te geven hoe deze middelen presteren in de dagelijkse praktijk, om daarmee de werkelijk toegevoegde waarde vast te stellen en uiteindelijk de keus te kunnen maken deze middelen op te nemen in het basispakket.

Zes ziekenhuizen (Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC, Maastricht UMC+, Radboudumc, UMC Utrecht en UMC Groningen) hebben binnen DAP deelgenomen aan het cohort met cemiplimab, en binnen deze ziekenhuizen wordt deze behandeling vanaf 1 januari 2024 vanuit het basispakket vergoed.

lees meer

Advies vinblastine verlengd

15 december 2023

De besparende maatregelen voor vinblastine worden voortgezet tot en met 12 februari 2024. In Nederlandse ziekenhuizen is de beschikbaarheid van vinblastine nog steeds zeer beperkt.

De aanvoer van nieuwe hoeveelheden vinblastine wordt vanaf eind januari verwacht. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van VWS werken nauw met elkaar samen om leveringen vinblastine aan Nederland mogelijk te maken.

Lees hieronder het behandeladvies. Dit besparende advies geldt tot en met 12 februari 2024.

behandeladvies

Resultaten over reisbereidheid kankerpatiënten

14 december 2023

Het merendeel van de kankerpatiënten is bereid om tot een uur te reizen voor een oncologische behandeling. Dat blijkt uit een NVMO-onderzoek onder 4337 kankerpatiënten in 65 ziekenhuizen.

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. ‘De uitkomsten zijn van belang in gesprekken over concentratie en spreiding van oncologische zorg’, zegt NVMO-voorzitter Machteld Wymenga. Deze gesprekken worden nu gevoerd in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat in 2022 is afgesproken. Het doel van het IZA is om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het streven van het IZA is meer concentratie en spreiding in de oncologie. Voor een deel van de kankerpatiënten zal dit betekenen dat zij voor hun zorg langer zullen moeten gaan reizen.

Reisbereidheid voor behandeling en controle

Patiënten met een (bel)afspraak op de polikliniek Medische oncologie werden op 13 en 14 maart 2023 gevraagd een vragenlijst in te vullen over reisbereidheid en eventuele reisproblemen. De medisch-oncologische zorg betreft vaak intensieve en langdurige behandeltrajecten met bijvoorbeeld chemotherapie. Voor hun huidige behandeling was 31 procent van de patiënten bereid maximaal 30 minuten voor een enkele reis te reizen, 42 procent tussen de 30 en 60 minuten en 20 procent was bereid om meer dan 60 minuten te reizen. Voor controlebezoeken was de reisbereidheid geringer. Verder was 15 procent van de deelnemende patiënten bereid maximaal 30 minuten te reizen naar een ziekenhuis met meer ervaring in hun type kanker, 38 procent tussen de 30-60 minuten en 44 procent meer dan 60 minuten. Ten tijde van het onderzoek reisde 72 procent van de patiënten minder dan 30 minuten voor hun controle of behandeling.

Invloed van leeftijd

Belangrijke kenmerken van mensen zoals leeftijd, opleidingsniveau en gezondheidstoestand beïnvloedden de reisbereidheid. Patiënten jonger dan 40 jaar, hoger opgeleiden, patiënten met een beter fysiek functioneren en patiënten met een zeldzame vorm van kanker rapporteerden een grotere reisbereidheid. De reisbereidheid was het laagst onder patiënten van 75 jaar of ouder; van hen was 39 procent bereid meer dan 1 uur te reizen, versus 47 procent in de patiëntengroep tussen de 40 en 74 jaar.

Reisproblemen

Ongeveer 70 procent van alle patiënten ervoer geen reisproblemen, terwijl 22,5 procent soms en 7,5 procent vaak tot altijd problemen ervoer. De genoemde reisproblemen waren onder andere: zich een last voor anderen voelen (44 procent), te ziek of te moe zijn om te reizen (25 procent) en reiskosten (20 procent). Reisproblemen werden vooral ervaren door patiënten met bijkomende gezondheidsproblemen (comorbiditeit) of een verminderd fysiek functioneren.

De uitvoering van het IZA moet samengaan met het bieden van oplossingen voor deze reisproblemen om daarmee alle mensen met kanker gelijkwaardige toegang tot oncologische zorg te bieden, benadrukken de NVMO en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De NVMO deed het onderzoek in samenwerking met de NFK en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Tekort aan vinblastine

14 november 2023

Op dit moment is er een wereldwijd tekort aan vinblastine. Ook in Nederlandse ziekenhuizen is de beschikbaarheid van vinblastine zeer beperkt. Er gelden daarom per direct vinblastine sparende maatregelen.

De commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen (cieATG) – waar in dit geval het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, de Nederlandse Vereniging voor Hematologie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de NVMO vertegenwoordigd zijn – hebben deze alert opgesteld. Het behandeladvies vindt u hieronder.

behandeladvies

Daniël Lionarons ontvangt PDMA 2023

10 november 2023

De NVMO heeft de Pieter De Mulder Award 2023 uitgereikt aan arts-onderzoeker dr. Daniël Lionarons (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis).

De winnaar ontving de prijs vandaag tijdens de 29e Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal van jurylid prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc). De jury – die verder bestond uit prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL) – was unaniem in haar besluit om Lionarons te bekronen.

foto: Christiane Bahr
ZichtBahr Fotografie

Fibroblasten in beeld brengen

De winnaar kan met het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro starten met een onderzoeksstage in het lab van prof. dr. Johann de Bono van het Royal Marsden-ziekenhuis in Londen. Hij wil daar subpopulaties van fibroblasten die antitumor-immuniteit onderdrukken in beeld brengen

De juryleden prijzen zijn ‘mooie cv en zijn prachtige voorstel voor een buitenlandstage’. Ook zien ze in hem ‘een toekomstig oncoloog die kliniek en onderzoek aan elkaar verbindt.’

Pieter de Mulder

De Pieter De Mulder Award is ter nagedachtenis aan prof. dr. Pieter de Mulder (1949-2007) ingesteld in de zomer van 2007 en wordt mogelijk gemaakt door Pfizer. Hij was een gedreven internist-oncoloog, een bijzonder goede onderzoeker met nationale en internationale samenwerkingsverbanden, een opleider én een leider. Ook was hij goed in mensen verbinden, oplossingen zoeken en gaf hij de mensen om zich heen energie.

NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

10 november 2023

Dr. Natasja de Vries en dr. Leonie Voorwerk zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen. Ze ontvingen de prijzen tijdens de Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal.

Meer yδ T-cellen bij MSI-colorectale tumoren

Dr. Natasja de Vries ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek in het LUMC met nieuwe, geavanceerde technieken om een beter begrip van de tumor-immuunomgeving te krijgen. Ze kon in groot detail naar het immuuncelinfiltraat in colorectale tumoren met microsatelliet instabiliteit (MSI) kijken.

Hierdoor zag ze dat γδ T-cellen verhoogd aanwezig zijn in MSI-colorectale tumoren met B2M-mutatie na immuuntherapie. Dit zijn gespecialiseerde type immuuncellen die er mogelijk voor zorgen dat patiënten met MSI-colorectale tumoren toch een goede respons vertonen op immuuntherapie. Deze vondst wekte brede interesse en leidde tot een publicatie in Nature.

Effectievere immuuntherapie door betere patiëntselectie

Dr. Leonie Voorwerk heeft de proefschriftprijs gekregen voor haar onderzoek dat aantoonde dat immuuntherapie met checkpointremmers actief is in een selecte groep borstkankerpatiënten, met name bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Dit onderzocht ze in het Antoni van Leeuwenhoek.

Verder kwam uit haar resultaten naar voren dat een kortdurende voorbehandeling met chemotherapie voor meer immunogene effecten zorgde, wat mogelijk leidt tot een verbeterde respons op immuuntherapie. Eosinofielen bleken hier een essentiële schakel in te zijn. Ze denkt dat de effectiviteit van immuuntherapie verder kan worden verbeterd door een betere selectie van patiënten en gericht onderzoek naar rationele combinaties.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 29e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.

Vergoeding olaparib teruggetrokken

26 oktober 2023

Per 1 oktober is de vergoeding van olaparib als onderhoudsbehandeling na platinumbevattende chemotherapie voor volwassen patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom en kiembaan BRCA1 en 2-mutaties teruggetrokken.

Deze wijziging staat los van de onlangs aangepaste PASKWIL-criteria. Een toelichting vindt u hieronder.

toelichting