Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 21-12-2020
 • E-pubdatum
 • 18-12-2020
 • Bron
 • Medische Oncologie

FOLFOXIRI plus bevacizumab als eerstelijnsbehandeling met herintroductie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

In de hier besproken TRIBE2-studie wordt bij mCRC-patiënten na een mediane follow-up van 35,9 maanden een statistisch significant langere mediane ziektevrije overleving en totale overleving gezien na palliatieve behandeling met FOLFOXIRI plus bevacizumab voor 8 cycli gevolgd door 5-FU/folinezuur plus bevacizumab onderhoudsbehandeling en herintroductie van hetzelfde regime FOLFOXIRI plus bevacizumab, in vergelijking met standaardbehandeling met sequentiële behandeling met mFOLFOX6 plus bevacizumab gevolgd door 5-FU/folinezuur plus bevacizumab-onderhoudsbehandeling, gevolgd door FOLFIRI plus bevacizumab bij ziekteprogressie. De langere mediane PFS leidt tot een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor PFS.
Opgemerkt dient te worden dat in deze hoog geselecteerde studiepopulatie bijwerkingen veel voorkwamen en dat de behandellast als groot beschouwd moet worden. Gezien het ontbreken van kwaliteit van levendata is het niet mogelijk om de behaalde langere mediane (ziektevrije) overleving te spiegelen aan de kwaliteit van leven en het welbevinden tijdens en na de behandeling.

 1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Herbeoordeling met nieuwe PASKWIL-criteria van de plaats van bevacizumab in de eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2012;15(3);31-7.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Bevacizumab ‘beyond progression’ bij het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2014;17(5):31-3.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Panitumumaben cetuximab-monotherapie in de derde lijn bij de behandeling van met chemotherapie refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2008;11(6):52-5.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Cetuximab voor eerstelijns behandeling gemetastaseerd en/of irresectabel colorectaal carcinoom zonder KRAS-genmutatie (KRASwt). Med Oncol 2011;14(5):29-35.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Panitumumab toegevoegd aan eerstelijns of tweedelijns combinatiechemotherapie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2012;15(4):27-31.
 6. Richtlijn Colorectaal carcinoom (versie 4.0) d.d. 29 oktober 2019.
 7. Loupakis F, Cremolini C, Masi G, et al. Initial therapy with FOLFOXIRI and bevacizumab for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2014;371(17):1609-18.
 8. Cremolini C, Loupakis F, Antoniotti C, et al. FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer: updated overall survival and molecular subgroup analyses of the open-label, phase 3 TRIBE study. Lancet Oncol 2015;16(13):1306-15.
 9. Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R, et al. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2016;27(8):1386-422.
 10. Cremolini C, Antoniotti C, Rossini D, et al; GONO Foundation Investigators. Upfront FOLFOXIRI plus bevacizumab and reintroduction after progression versus mFOLFOX6 plus bevacizumab followed by FOLFIRI plus bevacizumab in the treatment of patients with metastatic colorectal cancer (TRIBE2): a multicentre, open-label, phase 3, randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2020;21(4):497-507.
 11. Cremolini C, Antoniotti C, Stein A, et al. Individual patient data meta-analysis of FOLFOXIRI plus bevacizumab versus doublets plus bevacizumab as initial therapy of unresectable metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2020;JCO2001225 (online ahead of print).