Vergoeding olaparib teruggetrokken

Per 1 oktober is de vergoeding van olaparib als onderhoudsbehandeling na platinumbevattende chemotherapie voor volwassen patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom en kiembaan BRCA1 en 2-mutaties teruggetrokken.

Deze wijziging staat los van de onlangs aangepaste PASKWIL-criteria. Een toelichting vindt u hieronder.

toelichting

Sacituzumab govitecan niet in basispakket

De minister van VWS heeft besloten om sacituzumab govitecan voor tripelnegatief mammacarcinoom niet in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen.

In maart 2022 gaf de commissie BOM een positief advies over het gebruik van sacituzumab govitecan bij irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom. Zorginstituut Nederland erkent de meerwaarde van het middel, maar beschouwt de behandeling niet kosteneffectief. Het advies van het Zorginstituut is om het middel pas te vergoeden als minimaal een korting van 75 procent wordt overeengekomen met de leverancier van sacituzumab govitecan. Prijsonderhandelingen hebben echter niet tot een aanvaardbare prijs geleid. Minister Kuipers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat het middel niet voor vergoeding in aanmerking komt.

NAAR KAMERBRIEF

Handboek overheveling 1.2

In opdracht van de NVZ, NFU, NVZA en FMS is een handboek samengesteld over de overheveling van epoëtines en G-CSF-middelen per 1 januari 2022.

Het handboek biedt achtergrondinformatie, praktische handvatten en aandachtspunten voor deze overheveling. Een pdf-versie van het handboek versie 1.2. kunt u hieronder downloaden. Het handboek heeft als bijlage een Q&A-document met vragen en antwoorden die naar aanleiding van het op 6 juli 2021 gehouden webinar over de overheveling naar voren zijn gekomen.

Handboek overheveling epoëtines en G-CSF-middelen (versie 1.2)
Q&A-document overheveling epoëtines en G-CSF-middelen


De NVMO publiceerde eerder onderstaande bericht over de overheveling van epoëtines en G-CSF-middelen.

Overheveling van epoëtines en G-CSF-middelen

Webinar over overheveling

Op 6 juli 2021 organiseren de FMS, NFU, NVZ en NVZA een webinar over de overheveling van epoëtines en G-CSF-middelen van het GVS naar de ziekenhuisbekostiging.

Tijdens het webinar geven deskundige sprekers informatie over de achtergrond en praktische aanpak van de overheveling. VWS zal het doel ervan toelichten. Woordvoerders van een algemeen ziekenhuis en een universitair medisch centrum zullen uiteenzetten hoe zij deze zorg gaan organiseren. Verder zullen woordvoerders van patiëntenverenigingen vertellen wat bij deze overheveling voor patiënten van belang is.

Ook wordt toegelicht hoe de bekostiging in elkaar steekt en wat de gevolgen voor zorgcontractering zijn. Woordvoerders van twee zorgverzekeraars zullen uitleggen hoe zij met deze overheveling willen omgaan.

meer informatie

Overheveling van epoëtines en G-CSF-middelen

De bekostiging en levering van epoëtines en G-CSF-middelen zullen vanaf 2022 via het ziekenhuis verlopen.

Het ziekenhuis is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de inkoop, verstrekking en zorgverlening thuis bij patiënten die samenhangt met het gebruik van deze geneesmiddelen. De verpleegkundige zorg rondom toediening van deze geneesmiddelen in de thuissituatie wordt niet van het GVS naar de ziekenhuisbekostiging overgeheveld. Zorgverzekeraars kunnen deze zorg vanaf 2022 inkopen bij het ziekenhuis of bij een thuiszorgorganisatie. De overheveling van bekostiging biedt het ziekenhuis betere sturingsmogelijkheden en zal de zorg met deze middelen doelmatiger maken.

Tussen nu en 1 januari 2022 zijn er veel zaken die geregeld moeten worden om de overheveling goed te kunnen laten verlopen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het traceren van patiënten, distributie, organiseren van aflevering en toediening van deze medicatie in de thuissituatie, het maken van afspraken met de zorgverzekeraar, communicatie, gegevensoverdracht met openbare apothekers en declaratie.

Op landelijk niveau werken de FMS, NVZA, NVZ, NFU en ZN samen om de overheveling goed te laten verlopen. Ze stellen onder meer een handboek voor deze overheveling op met praktische en financiële informatie over bekostiging, distributie, medicatiebewaking en communicatie. De NVMO leverde input voor het handboek en deelde met de FMS en NVZ haar zorgen over de kwaliteit en continuïteit van zorg. Deze zullen betreffende partijen bespreken in het landelijk overleg.

Ter voorbereiding op de overheveling adviseert de NVMO haar leden om samen met de ziekenhuisapotheker, poliklinisch apotheker of het transmuraal team te bespreken welke medicatie en zorg voor deze patiënten nodig is en hoe dit goed geregeld kan worden vanuit het ziekenhuis of in samenwerking met (thuiszorg)organisaties.

Handboek overheveling