Drie nieuwe redactieleden MO

Dr. Tineke Buffart, mr. dr. Jacco de Haan en dr. Rutger Koornstra zijn toegetreden tot de redactieraad van Medische Oncologie.

Drie zittende leden namen afscheid: dr. Franchette van den Berkmortel, dr. Derk Jan de Groot en prof. dr. Hanneke Wilmink. Verder is zittend lid dr. Tom van der Hulle van start gegaan als vicevoorzitter van de raad. Klik op onderstaande button voor de volledige samenstelling van de redactieraad.

meer informatie

MO nr. 10 verschenen

In dit nummer bespreken Amanda Pladdet en Anne Boerboom, voorzitter van V&VN Oncologie de sombere berichten over hoge werkdruk en grote uitstroom onder verpleegkundigen waarin zij vooralsnog weinig lichtpuntjes zien.

E-ZINE LEZEN

Verder blikt NVMO-voorzitter dr. Machteld Wymenga na afloop van de Oncologiedagen 2021 terug op het afgelopen jaar en vooruit op het volgende.

PhD-kandidaat Karlijn de Joode heeft tijdens de jaarlijkse NVMO Oncologiedagen De Pieter de Mulder Award gewonnen, die haar de kans biedt drie maanden stage te
lopen bij een internationaal instituut.

Tot slot bereikte internist-oncoloog prof. dr. Winald Gerritsen (Radboudumc) de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is in Europa een van de pioniers in oncologische immuuntherapie met focus op prostaat- en urotheelcelcarcinoom. Als emeritus hoogleraar begeleidt hij de komende tijd onderzoekers in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC).

MO nr. 9 verschenen

In dit nummer bespreken internist-oncologen dr. Carolien Smorenburg en dr. Paul Hamberg enkele opvallende uitkomsten van de peiling over toepassing van bisfosfonaten bij mamma- en prostaatcarcinoom.

E-ZINE LEZEN

Verder klinkt vanuit het veld instemming met de positieve beoordeling van genexpressietest Oncotype, maar ook onbegrip over het feit dat de veelgebruikte MammaPrint nog steeds niet wordt vergoed.

De klinische relevantie van het zogenoemde abscopal effect bij kanker is nog onduidelijk. Verschillende lopende onderzoeken moeten meer duidelijkheid geven over de synergie van immuuntherapie en radiotherapie.

Tot slot wordt gammaknife gezien als de gouden standaard voor intracraniële bestraling die een hoge nauwkeurigheid vereist. Maar er zijn ook andere vormen van precisiebestraling. Is de plaats van de gammaknife hierin al uitgekristalliseerd?

MO nr. 8 verschenen

In dit nummer lichten enkele sprekers van de Oncologiedagen 2021, waaronder prof. dr. René Bernards, een tipje van de sluier van hun lezing op.

E-ZINE LEZEN

Met enige regelmaat luiden patiëntenverenigingen en fabrikanten van medicijnen de noodklok. De ‘sluisprocedure’ zou voor patiënten de toegang tot nieuwe medicijnen nodeloos vertragen. Een onderzoek van CZ en de NVMO wijst anders uit. Bijna alle medicijnen zijn al tijdens de sluisprocedure beschikbaar.

Verder blikt prof. dr. René Bernards in dit nummer vooruit op zijn keynote lecture tijdens de Oncologiedagen 2021. Hij zal daar vertellen over zijn onderzoek, waarbij hij combinatietherapieën ontwikkelt op basis van fundamentele inzichten over cellulaire processen.

Dat therapeutic drug monitoring meerwaarde kan hebben in de oncologische behandeling met orale geneesmiddelen, blijkt onder meer uit het proefschrift waar dr. S. Groenland onlangs op promoveerde. Er moeten wel nog steeds belangrijke vragen worden beantwoord.

Tot slot: resultaten van twee tijdens de 2021 ASCO Annual Meeting gepresenteerde studies naar de behandeling van patiënten met een gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus zullen grote gevolgen hebben voor de klinische praktijk. Internist-oncoloog Marije Slingerland ziet van beide de grote waarde, maar stelt ook kritische vragen. 

MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In twintig jaar is De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) uitgegroeid tot een solide landelijk platform voor borstkankerstudies die regelmatig toptijdschriften halen. BOOG-voorzitter dr. Agnes Jager en directeur van het BOOG Study Center dr. Elise van Leeuwen-Stok vertellen in dit nummer over de succesfactoren en blikken vooruit.

Internist-oncoloog dr. André Bergman laat zijn licht schijnen over de nieuwe opties voor systemische behandeling bij prostaatkanker, die elkaar in hoog tempo opvolgen.

Daarnaast is er in deze editie aandacht voor de organisatie van zorg rond epoëtines en G-CSF-middelen, die vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen valt. Wat betekent dat voor de toediening van deze middelen bij patiënten thuis?

En in mei van dit jaar is in het UMC Groningen de eerste patiënt met gemetastaseerd longcarcinoom in Nederland behandeld met eigen genetisch gemodificeerde T-cellen. Hoofdonderzoekers dr. Jeroen Hiltermann en dr. Tom van Meerten vertellen over de ontwikkelingen en het eerste succes.

MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

Er zijn verschillende technieken om de fertiliteit van jonge mannen en vrouwen die voor kanker worden behandeld te behouden. In dit themanummer wordt duidelijk dat het belangrijk is dat de behandelaar deze mogelijkheid aankaart zodat de patiënt dit kan overdenken.

Daarnaast geeft de landelijke multidisciplinaire Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap uitleg over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kanker in de zwangerschap. Zijn immuuntherapie en tyrokinaseremmers veilig toe te passen bij deze patiëntengroep?

Verder gaat promovendus Guillaume Beyrend in op zijn onderzoek naar de respons op immuuntherapie door het aflezen van specifieke T-cellen en lichten prof.. dr. Hans Gelderblom en prof. dr. Haiko Bloemendal het advies toe van Zorginstituut Nederland over de verdere implementatie en bekostiging van de moleculaire diagnostiek in de oncologie.

 

MO nr. 5 verschenen

E-ZINE LEZEN

Veel jonge klaren komen niet aan het werk, of gaan noodgedwongen van de ene tijdelijke baan naar de andere. Ondertussen maken zittende internist-oncologen lange dagen. Hoe is dit op te lossen?

Verder licht promovenda Kathelijn Versteeg haar onderzoek naar voorspellen van bijwerkingen bij oudere patiënten toe.

Ook komt het door steeds meer studies aangetoonde gunstige effect van neoadjuvante immuuntherapie aan bod.

Daarnaast wil de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) de richtlijn voor pacreascarcinoom updaten. Hoewel de richtlijn nog niet definitief is, deelde de DPCG alvast het voorstel met haar leden.

MO nr. 4 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer wordt uitgebreid ingegaan op PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies. Er komen steeds meer van deze studies, veelal ook voor tumoren met bepaalde mutaties. De NVMO kreeg van vele kanten het verzoek om voor dergelijke studies PASKWIL-criteria te ontwikkelen.

Verder laat het proefschrift van Jan Heidkamp laat zien dat door tijdens de operatie te bepalen of de snijranden vrij zijn van tumorcellen vervolgbehandelingen kunnen worden voorkomen.

Over wetenschap gesproken: mRNA staat in de spotlights dankzij COVID-19. Prof. dr. Toos Daemen verwacht dat mRNA-kankervaccins nu ook de wind mee krijgen.

Daarnaast een update over een richtlijn : de richtlijn colorectaal carcinoom wordt volledig herschreven met een modulaire indeling. Momenteel zitten er negen modules in de commentaarronde.

MO nr. 3 verschenen

E-ZINE LEZEN

Een tumortype waarbinnen geen grote stappen lijken te zijn gemaakt de laatste jaren zijn de hersentumoren. Toch is er ieder jaar een kleine verbetering in de prognose van patiënten met een hersentumor als je naar de cijfers van het IKNL kijkt. In dit nummer worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van hersentumoren besproken met Martin van den Bent, Myra van Linde en Mark ter Laan. 

Als je de winst in behandeling van kanker uitsplitst naar stadium is de grootste vooruitgang in overleving geboekt in de vroegere stadia. Dit betekent dat er meer patiënten hun ziekte overleven en kunnen herintegreren op de arbeidsmarkt. Hier was tot tien jaar geleden weinig aandacht voor. Inmiddels zijn er bedrijfsarts-consulenten oncologie zoals Cobi Oostveen en worden kleine verbeteringen geboekt in de zorg voor patiënten die weer aan het werkproces willen deelnemen na behandeld te zijn voor een maligniteit.

Een voorbeeld van mogelijke verbetering van behandeling in kleine stapjes vooruit beschrijft Jordy Mongula die onderzoek deed naar de stadiëring van het cervixcarcinoom met MRI en PET/MRI.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over avelumab als onderhoudsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom van de urinewegen en tucatinib, trastuzumab en capecitabine bij het gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom.

MO nr. 2 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer leest u over Geneeskunde volgens Paré. Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we gelukkig steeds meer voor patiënten met hersenmetastasen betekenen en stijgt de kwaliteit van zorg. Niettemin hebben deze patiënten behoefte aan goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een integraal onderdeel van de geneeskunde in het algemeen en de medische oncologie in het bijzonder. 

Verder laat het proefschrift van Jolanda van Hoeve laat zien dat dit wellicht door implementatie van zorgpaden kan worden gerealiseerd. Tevens stelt ze dat het opstellen van zorgpaden, zeker in netwerken, de kwaliteit van zorg verbetert en praktijkvariatie vermindert.

Over kwaliteit gesproken: prof. Michel Wouters houdt ons internist-oncologen een spiegel voor, ook wij zullen een actieve bijdrage moeten gaan leveren aan transparantie, uiteraard met als doel verbetering van kwaliteit van onze zorg.

Tot slot geeft de NVMO-commissie BOM advies over: pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom en durvalumab met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor ‘extensive stage’ kleincellig longcarcinoom.