‘Virtuele communicatie steeds belangrijker’

NVMO-bestuurslid dr. ing. Sjoerd Hovenga vindt dat virtuele communicatie voor de NVMO steeds belangrijker wordt.

De NVMO-website en NVMO-nieuwsbrief waren de belangrijkste kanalen om NVMO-leden snel te voorzien van adviezen en handvatten met betrekking tot oncologische zorg en COVID-19.

Ook organiseerde de NVMO voor patiënten een webinar over de gevolgen van COVID-19 voor de behandeling van kanker. Op dit moment ontwikkelt de NVMO een e-learning over moleculaire diagnostiek en vinden er voorbereidingen plaats voor de virtuele editie van de Post-ASCO 2020.

In een interview voor Medische Oncologie licht Hovenga, tevens voorzitter van de NVMO-webredactie, de laatste ontwikkelingen en toekomstplannen toe.

lees verder

Nieuw adres secretariaat NVMO

De contactgegevens van het secretariaat van de NVMO zijn per direct gewijzigd.

De nieuwe contactgegevens luiden als volgt:

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
Postbus 20066
3502 LB Utrecht
tel. 030 - 282 32 28
secretariaat@nvmo.org

Verder is Marieke Vos, beleid- en projectondersteuner bij de NIV, van start gegaan als verenigingssecretaris van de NVMO. Binnen de NIV is ze reeds jarenlang betrokken bij projecten op het gebied van kwaliteit, opleiding en beroepsbelangen. Ze is bereikbaar via tel. 030 - 282 32 28 en secretariaat@nvmo.org. De NVMO-ledenadministratie blijft bereikbaar via ledenadministratie@nvmo.org.

 

‘Samen een eigen maatlat opstellen’

Met de recente oprichting van de commissie Kwaliteit wordt er binnen de NVMO een verdere professionaliseringsslag gemaakt.

De leden zijn nu zelf aan zet om kwaliteitsnormen te formuleren waaraan zij zichzelf, het behandelteam en het ziekenhuis committeren, zodat goede zorg voor de patiënt gewaarborgd blijft in een tijdperk van vele diverse en nieuwe behandelmogelijkheden.

De drie leden van het dagelijks bestuur van de nieuwe NVMO-commissie bespreken in een interview voor Medische Oncologie de doelstellingen en uitdagingen.

lees verder

Nieuwe NVMO-commissie Palliatieve Zorg

In 2020 moet er voor iedereen in Nederland goede palliatieve zorg beschikbaar zijn. Dat doel heeft het ministerie van VWS onlangs gesteld. Door deze hernieuwde aandacht is ook de NVMO-commissie Palliatieve Zorg opnieuw geactiveerd.

‘Uiteindelijk willen we dat palliatieve zorg in alle zorgpaden wordt ingebouwd’, zegt voorzitter Fabienne Warmerdam van de commissie. Samen met commissieleden Sabine Netters en prof. dr. An Reyners licht zij in een interview voor Medische Oncologie de ambities en plannen toe.

lees verder

Commissie Kwaliteit van start gegaan

De NVMO-leden stemden tijdens de algemene ledenvergadering op 16 november 2018 in met de benoeming van de leden van de NVMO-commissie Kwaliteit.

De commissie heeft de opdracht gekregen om vanuit medisch-oncologisch perspectief de kwaliteit van zorg in Nederland te definiëren, regie te houden op richtlijnontwikkeling en de kennisagenda te beheren. Ook is de commissie binnen de NVMO het aanspreekpunt voor registraties en indicatoren. De gedefinieerde kwaliteitseisen dienen te worden verankerd in het SONCOS-normeringsdocument. De internist-oncoloog met zijn team binnen de keten kan daarop worden getoetst. De commissie heeft een agenda gemaakt en de NVMO-leden tijdens de algemene ledenvergadering uitgenodigd deze agenda aan te vullen. In 2019 zal uitwerking plaatsvinden van een aantal uit deze lijst geselecteerde onderwerpen.

Het dagelijks bestuur van de commissie wordt gevormd door dr. Franchette van den Berkmortel (voorzitter commissie / Zuyderland MC, Heerlen en Sittard-Geleen), dr. Filip de Vos (UMC Utrecht) en dr. Ester Siemerink (ZGT, Almelo-Hengelo). Commissieleden zijn dr. Ferry Eskens (Erasmus MC, Rotterdam), dr. Hiltje de Graaf (Medisch Centrum Leeuwarden), Alet Jansen-Mager (Isala, Meppel en Zwolle), dr. Hans Pruijt (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch) en dr. Cathrien Tromp-van Driel (Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn).

lees meer

Wisseling van de wacht in bestuur NVMO

Per 1 januari 2019 zullen 4 nieuwe leden toetreden tot het NVMO-bestuur.

Dr. Ferry Eskens (Erasmus MC) zal in het bestuur worden opgevolgd door dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente). Ze neemt vanaf 2019 tevens de voorzittershamer van de commissie BOM van hem over. Verder zal dr. Jan Willem de Groot (Isala) de functie van dr. Franchette van den Berkmortel (Zuyderland MC) in het bestuur overnemen en tevens vanaf 2019 het stokje van haar overnemen als voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Hij was al vicevoorzitter van de redactieraad.

Daarnaast neemt dr. Marije Slingerland (LUMC) vanaf 2019 officieel in het NVMO-bestuur de functie van penningmeester over van prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc). De nieuwe penningmeester maakte al vanaf mei 2018 deel uit van het bestuur. Verder wordt dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek) in het bestuur opgevolgd door dr. Margot Tesselaar (Antoni van Leeuwenhoek). Het NVMO-bestuur dankt de scheidende bestuursleden voor hun waardevolle inspanningen in de afgelopen jaren en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.


Dr. Ferry Eskens, dr. Franchette van den Berkmortel, dr. Gabe Sonke en prof. dr. Carla van Herpen (v.l.n.r.) nemen afscheid van het NVMO-bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 november 2018 werden ze in het zonnetje gezet.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voormalig NVMO-voorzitter prof. dr. Koos van der Hoeven is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij ontving de koninklijke onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium op 1 november 2018. Van der Hoeven, voormalig internist-oncoloog en afdelingshoofd Medische Oncologie bij het Radboudumc in Nijmegen, werd benoemd vanwege zijn belangrijke bijdragen aan het verbeteren van de oncologische zorg in Nederland.

Hij spant zich al jaren in om de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren. Zo startte hij het programma Food for Care, waardoor kankerpatiënten vaker kleine porties krijgen met de juiste voedingsstoffen. Ook droeg hij bij aan het creëren van mogelijkheden voor thuismedicatie en spant hij zich als voorzitter van het Nationaal AYA Platform in voor jonge kankerpatiënten.

Mogelijke herziening van criteria adjuvante behandeling

De cieBOM is voornemens om de beoordelings­criteria voor adjuvante behandeling te herzien.

Voorstellen voor herziening van de criteria zullen worden gedaan tijdens de komende algemene ledenvergadering van de NVMO op vrijdag 16 november a.s. in Congrescentrum Papendal.

De voorstellen zullen worden gedaan mede vanwege recente ontwikkelingen rondom de adjuvante behandeling van het in opzet curatief gereseceerde melanoom. Naar aanleiding van recente publicaties is er overleg geweest tussen WIN-O, NVMO-commissie BOM en NVMO-bestuur. Aan de hand van de (eventuele) nieuwe criteria en de nieuwste gepubliceerde wetenschappelijke data zal de commissie BOM een nieuw advies publiceren.

Meer informatie hierover is te vinden in de brief die het NVMO-bestuur begin oktober naar de WIN-O-werkgroep Melanoom heeft gestuurd. Deze brief is voor NVMO-leden te lezen in het besloten onderdeel van de NVMO-website.

lees brief

Strategie NVMO 2018-2022

De Strategie NVMO 2018-2022 beschrijft de beoogde richting van de NVMO voor de komende jaren om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk niveau als op organisatorisch en beleidsmatig niveau. Een pdf-versie van de Strategie NVMO 2018-2022 is te downloaden via onderstaande link.

 Strategie NVMO 2018-2022

Strategie 2018-2022 geaccordeerd

In Medische Oncologie licht NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal de tijdens de recente ALV besproken onderwerpen en enkele concrete stappen toe.

Bij deze ALV op 3 april 2018 in Utrecht stonden drie onderwerpen centraal: het conceptdocument Strategie NVMO 2018-2022, de financiering en begroting van de NVMO, en de samenwerking tussen SONCOS en Federatie Medisch Specialisten.

lees verder