Internist-oncologen gezocht

Zoals elk jaar staan er ook in 2021 vele activiteiten en ambities op de agenda van de NVMO. Om deze te kunnen verwezenlijken, heeft de NVMO hulp van haar leden nodig.

Heeft u als internist-oncoloog ervaring met specifieke aspecten binnen of gerelateerd aan ons vakgebied, bijvoorbeeld op bestuurlijk, financieel en/of wetenschappelijk vlak, en wilt u deze ook inzetten voor de NVMO? Of heeft u interesse om zitting te nemen in een van de huidige of toekomstige commissies of werkgroepen van de NVMO?

Meld u dan vrijblijvend aan bij het NVMO-secretariaat via secretariaat@nvmo.org. Ook bij vragen kunt u het secretariaat mailen.

PDMA 2020 voor Ziena Abdulrahman

De Pieter De Mulder Award 2020 is vandaag tijdens de virtuele editie van de Oncologiedagen 2020 door de NVMO toegekend aan Ziena Abdulrahman.

Ziena Abdulrahman wint Pieter De Mulder Award 2020
Foto: Jeroen van Kooten Fotografie

Onderzoeksstage

De promovenda van het LUMC zal het aan de award verbonden bedrag van 15.000 euro inzetten voor een onderzoeksstage bij de onderzoeksgroep van prof. dr. Ahmed Ahmed van de University of Oxford. Ahmed is hoofd van het Ovarian Cancer Cell Laboratory en internationaal leider op het gebied van translationeel onderzoek naar ovariumcarcinoom. Abdulrahman (1995) wil tijdens de stage kennis opdoen van de unieke deep-single cell RNA-sequencingtechnieken waarin de groep van Ahmed voorloper is. Ook zal ze onder zijn begeleiding onderzoek gaan uitvoeren naar het raakvlak tussen tumorgenetica en tumorimmunologie en de prognostische impact hiervan bestuderen. De opgedane kennis over nieuwe technieken en analysemethoden zal ze in het LUMC gaan toepassen en verder uitbouwen.

Huidig onderzoek

Abdulrahman doet momenteel promotieonderzoek bij de afdelingen Medische Oncologie, Pathologie en Gynaecologie van het LUMC onder supervisie van prof. dr. Sjoerd van der Burg (immuuntherapie en immunomonitoring), dr. Noel de Miranda (immunogenetica) en dr. Mariette van Poelgeest (immunologie gynaecologische tumoren). Haar onderzoek is gericht op de tumormicro-omgeving als potentiële prognostische en voorspellende biomarker voor respons op immuuntherapie.

Oordeel jury

De jury voor de NVMO-prijs werd ook dit jaar gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter / Erasmus MC), prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc, Nijmegen) en prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen). Behalve van de inhoud van het voorgestelde onderzoek was de jury ook zeer onder de indruk van het cv van de winnares, dat zeer veel activiteiten laat zien die niet direct medisch van aard zijn maar wel van groot maatschappelijk belang. Veelzijdigheid is een belangrijke eigenschap van onderzoekers en ook wat dat betreft heeft de jury het volste vertrouwen dat zij een succesvolle carrière als oncologisch onderzoeker tegemoet kan zien. De jury hoopt dat deze prijs daarbij een welkome ondersteuning is.

De jaarlijkse NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).

NVMO bekroont proefschriften van dr. Emil ter Veer en dr. Kirsten Moek

Vandaag tijdens de virtuele Oncologiedagen 2020 bekroonde de NVMO de dissertaties van respectievelijk dr. Emil ter Veer en dr. Kirsten Moek tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

Proefschrift Ter Veer

Dr. Emil ter Veer (1991) werd door de NVMO bekroond voor zijn proefschrift Systematic approach to unify evidence for advanced upper gastrointestinal cancer treatment, waarop hij 12 december 2019 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit onder supervisie van promotor prof. dr. Hanneke van Laarhoven (medische oncologie) en copromotor dr. Martijn van Oijen (klinische epidemiologie). Ter Veer studeerde psychologie en geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotieonderzoek verrichtte hij aan de afdeling Medische Oncologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Momenteel werkt hij als arts-assistent SEH en eerder als arts-assistent interne geneeskunde bij het Flevoziekenhuis in Almere.

Proefschrift Moek

Dr. Kirsten Moek (1985) viel in de prijzen met haar proefschrift PET imaging and in silico analyses to support personalized treatment in oncology. Zij promoveerde op 24 februari 2020 aan Rijksuniversiteit Groningen onder supervisie van promotor prof. dr. Liesbeth de Vries (medische oncologie) en copromotoren dr. Derk Jan de Groot (medische oncologie) en dr. Rudolf Fehrmann (medische oncologie). De winnares studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar promotieonderzoek was zij verbonden aan de afdeling Medische Oncologie en het Cancer Research Center Groningen van het UMC Groningen. Tegenwoordig werkt ze als longarts in opleiding bij ziekenhuis Alrijne in Leiderdorp.

Oordeel jury

De jury die de taak had om de aangemelde proefschriften te beoordelen werd dit jaar gevormd door internist-oncologen prof. dr. Haiko Bloemendal (Radboudumc, voorzitter NVMO), dr. Judith Kroep (LUMC) en dr. Marije Slingerland (LUMC, penningmeester NVMO). De originaliteit en klinische toepasbaarheid van beide proefschriften in combinatie met de publicaties in journals met een hoge impact factor maakte dat de jury unaniem tot deze keuze kwam. Het feit dat Ter Veer zijn proefschrift grotendeels in zijn eigen tijd naast zijn opleiding geneeskunde schreef en dat de keuze van het onderwerp en de methodologie veelal eigen initiatief waren, maakt hem tot winnaar van de eerste prijs.

Eerste vrouwelijke NVMO-voorzitter

Dr. Machteld Wymenga neemt per 1 januari 2021 de voorzittershamer over van de huidige NVMO-voorzitter prof. dr. Haiko Bloemendal.

Wymenga, internist-oncoloog bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede, is sinds 2019 NVMO-bestuurslid en maakte al eerder van 2010 tot 2016 deel uit van het NVMO-bestuur. Sinds 2011 is ze lid van de NVMO-commissie BOM, sinds 2016 secretaris en sinds 2019 voorzitter van deze commissie. Eerder was ze bestuurslid van GeriOnNe. In Medisch Spectrum Twente is ze medisch manager van het oncologisch centrum en van de vakgroep interne geneeskunde en voorzitter van het palliatief adviesteam. Daar was zij eerder waarnemend opleider.

Bloemendal, sinds februari 2016 voorzitter van de NVMO en vanuit die functie lid van het dagelijks bestuur van SONCOS, is sinds mei 2019 voorzitter van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc in Nijmegen en sinds 1 november 2019 hoogleraar Netwerken in oncologie.

‘Virtuele communicatie steeds belangrijker’

NVMO-bestuurslid dr. ing. Sjoerd Hovenga vindt dat virtuele communicatie voor de NVMO steeds belangrijker wordt.

De NVMO-website en NVMO-nieuwsbrief waren de belangrijkste kanalen om NVMO-leden snel te voorzien van adviezen en handvatten met betrekking tot oncologische zorg en COVID-19.

Ook organiseerde de NVMO voor patiënten een webinar over de gevolgen van COVID-19 voor de behandeling van kanker. Op dit moment ontwikkelt de NVMO een e-learning over moleculaire diagnostiek en vinden er voorbereidingen plaats voor de virtuele editie van de Post-ASCO 2020.

In een interview voor Medische Oncologie licht Hovenga, tevens voorzitter van de NVMO-webredactie, de laatste ontwikkelingen en toekomstplannen toe.

lees verder

Nieuw adres secretariaat NVMO

De contactgegevens van het secretariaat van de NVMO zijn per direct gewijzigd.

De nieuwe contactgegevens luiden als volgt:

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
Postbus 20066
3502 LB Utrecht
tel. 030 - 282 32 28
secretariaat@nvmo.org

Verder is Marieke Vos, beleid- en projectondersteuner bij de NIV, van start gegaan als verenigingssecretaris van de NVMO. Binnen de NIV is ze reeds jarenlang betrokken bij projecten op het gebied van kwaliteit, opleiding en beroepsbelangen. Ze is bereikbaar via tel. 030 - 282 32 28 en secretariaat@nvmo.org. De NVMO-ledenadministratie blijft bereikbaar via ledenadministratie@nvmo.org.

 

‘Samen een eigen maatlat opstellen’

Met de recente oprichting van de commissie Kwaliteit wordt er binnen de NVMO een verdere professionaliseringsslag gemaakt.

De leden zijn nu zelf aan zet om kwaliteitsnormen te formuleren waaraan zij zichzelf, het behandelteam en het ziekenhuis committeren, zodat goede zorg voor de patiënt gewaarborgd blijft in een tijdperk van vele diverse en nieuwe behandelmogelijkheden.

De drie leden van het dagelijks bestuur van de nieuwe NVMO-commissie bespreken in een interview voor Medische Oncologie de doelstellingen en uitdagingen.

lees verder

Nieuwe NVMO-commissie Palliatieve Zorg

In 2020 moet er voor iedereen in Nederland goede palliatieve zorg beschikbaar zijn. Dat doel heeft het ministerie van VWS onlangs gesteld. Door deze hernieuwde aandacht is ook de NVMO-commissie Palliatieve Zorg opnieuw geactiveerd.

‘Uiteindelijk willen we dat palliatieve zorg in alle zorgpaden wordt ingebouwd’, zegt voorzitter Fabienne Warmerdam van de commissie. Samen met commissieleden Sabine Netters en prof. dr. An Reyners licht zij in een interview voor Medische Oncologie de ambities en plannen toe.

lees verder

Commissie Kwaliteit van start gegaan

De NVMO-leden stemden tijdens de algemene ledenvergadering op 16 november 2018 in met de benoeming van de leden van de NVMO-commissie Kwaliteit.

De commissie heeft de opdracht gekregen om vanuit medisch-oncologisch perspectief de kwaliteit van zorg in Nederland te definiëren, regie te houden op richtlijnontwikkeling en de kennisagenda te beheren. Ook is de commissie binnen de NVMO het aanspreekpunt voor registraties en indicatoren. De gedefinieerde kwaliteitseisen dienen te worden verankerd in het SONCOS-normeringsdocument. De internist-oncoloog met zijn team binnen de keten kan daarop worden getoetst. De commissie heeft een agenda gemaakt en de NVMO-leden tijdens de algemene ledenvergadering uitgenodigd deze agenda aan te vullen. In 2019 zal uitwerking plaatsvinden van een aantal uit deze lijst geselecteerde onderwerpen.

Het dagelijks bestuur van de commissie wordt gevormd door dr. Franchette van den Berkmortel (voorzitter commissie / Zuyderland MC, Heerlen en Sittard-Geleen), dr. Filip de Vos (UMC Utrecht) en dr. Ester Siemerink (ZGT, Almelo-Hengelo). Commissieleden zijn dr. Ferry Eskens (Erasmus MC, Rotterdam), dr. Hiltje de Graaf (Medisch Centrum Leeuwarden), Alet Jansen-Mager (Isala, Meppel en Zwolle), dr. Hans Pruijt (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch) en dr. Cathrien Tromp-van Driel (Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn).

lees meer

Wisseling van de wacht in bestuur NVMO

Per 1 januari 2019 zullen 4 nieuwe leden toetreden tot het NVMO-bestuur.

Dr. Ferry Eskens (Erasmus MC) zal in het bestuur worden opgevolgd door dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente). Ze neemt vanaf 2019 tevens de voorzittershamer van de commissie BOM van hem over. Verder zal dr. Jan Willem de Groot (Isala) de functie van dr. Franchette van den Berkmortel (Zuyderland MC) in het bestuur overnemen en tevens vanaf 2019 het stokje van haar overnemen als voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Hij was al vicevoorzitter van de redactieraad.

Daarnaast neemt dr. Marije Slingerland (LUMC) vanaf 2019 officieel in het NVMO-bestuur de functie van penningmeester over van prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc). De nieuwe penningmeester maakte al vanaf mei 2018 deel uit van het bestuur. Verder wordt dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek) in het bestuur opgevolgd door dr. Margot Tesselaar (Antoni van Leeuwenhoek). Het NVMO-bestuur dankt de scheidende bestuursleden voor hun waardevolle inspanningen in de afgelopen jaren en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.


Dr. Ferry Eskens, dr. Franchette van den Berkmortel, dr. Gabe Sonke en prof. dr. Carla van Herpen (v.l.n.r.) nemen afscheid van het NVMO-bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 november 2018 werden ze in het zonnetje gezet.