SONCOS-thema­symposium

6 september 2017

Op woensdagmiddag 4 oktober a.s. organiseert SONCOS in Utrecht een themasymposium. Het overkoepelende thema is De toekomst van de oncologische zorg.

Sprekers vanuit verschillende oncologische disciplines en organisaties zullen uiteenlopende thema’s belichten die zijn gerelateerd aan de onderwerpen Behouden richtlijnen hun waarde in de oncologische zorg?, De oncologische dokter in 2025 en De oncologische patiënt in 2025.

Het symposium gaat van start met een keynote lecture naar aanleiding van het rapport Zonder context geen bewijs: over de illusie van evidence-based practice in de zorg van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Meer informatie over het  programma, de sprekers en inschrijving is te vinden op de SONCOS-website.

website soncos

Post-ASCO 2017

6 september 2017

Diapresentaties en een webcast van de Post-ASCO 2017 zijn voor NVMO-leden op de NVMO-website te raadplegen. Een impressie van het symposium is te lezen op de website van Medische Oncologie.

Ook dit jaar gaven verschillende Nederlandse collega’s tijdens het NVMO-symposium een overzicht van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de 2017 ASCO Annual Meeting en bespraken ze de mogelijke implicaties voor de Nederlandse praktijk.

Aan bod kwam het laatste nieuws op gebied van de behandeling van gynaecologische tumoren (dr. Gabe Sonke), longcarcinoom (prof. dr. Anne-Marie Dingemans), mammacarcinoom (dr. Agnes Jager en dr. Carolien Schröder), bovenste deel tractus digestivus (prof. dr. Hanneke van Laarhoven), onderste deel tractus digestivus (prof. dr. Miriam Koopman) en urogenitale maligniteiten (prof. dr. Stefan Sleijfer). Tevens werd ingegaan op actuele ontwikkelingen bij immunotherapie (prof. dr. John Haanen) en het laatste nieuws in geneesmiddelenland (prof. dr. Hans Gelderblom).

Het programma van de Post-ASCO 2017 werd samengesteld door NVMO-bestuurslid dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten) en prof. dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam).

Diapresentaties Webcast Impressie

Pieter De Mulder Award 2017

5 september 2017

Tijdens de Oncologiedagen 2017 zal volgens traditie de Pieter De Mulder Award worden uitgereikt. Kandidaten voor de award dienen zich uiterlijk 2 oktober 2017 aan te melden.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.

lees verder

Tom van ’t Hek leidt debat in Madrid

6 augustus 2017

Op zondag 10 september a.s. tijdens het ESMO 2017 Congress organiseert de NVMO de Nederlandse Avond ESMO 2017. Onder leiding van Tom van ’t Hek zal worden gedebatteerd over actuele oncologische onderwerpen.

  • De gedachten van de overheid om patenten op geneesmiddelen af te schaffen is onzinnig
  • Meer concurrerende middelen als er dure middelen zijn
  • Studie gemetastaseerd prostaatcarcinoom: 6 kuren docetaxel versus 2 jaar abirateron
  • Tot hoever moet de NVMO goedkeuring blijven geven aan bepaalde (niet-medisch-oncologische) zorg?
  • De NVMO / internist-oncoloog moet patiënt gezond verklaren

inschrijven programma

Update richtlijn CRC

30 juni 2017

Tijdens de Post-ASCO 2017 in Utrecht is gemeld dat recentelijk een update beschikbaar is gekomen van het medisch-oncologische deel van de landelijke richtlijn voor het colorectaal carcinoom.

Deze update is tot stand gekomen door samenwerking van het NVMO-bestuur met de werkgroep Medische Oncologie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) onder leiding van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt. De aanpassingen zijn besproken in twee recente bijeenkomsten van deze werkgroep.

Uitgangspunt is om regelmatig bijeenkomsten te houden om zo internist-oncologen een up-to-date advies te kunnen geven over de wetenschappelijke stand van zaken aangaande medisch-oncologische ontwikkelingen bij het colorectaal carcinoom. Dit omdat reguliere updates van richtlijnen over het algemeen te lang duren.

NVMO-leden kunnen het geactualiseerde deel van de richtlijn raadplegen in het besloten deel van de NVMO-website en kunnen reacties mailen naar de webredactie via webredactie@nvmo.org. Binnengekomen feedback zal in bijeenkomsten van de DCCG-werkgroep ter bespreking worden meegenomen.

naar richtlijn

Horizonscan Geneesmiddelen gelanceerd

27 april 2017

Afgelopen april is de Horizonscan Geneesmiddelen gelanceerd. De website biedt een overzicht van geneesmiddelen die op de Nederlandse markt worden verwacht.

De Horizonscan Geneesmiddelen moet ervoor zorgen dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van de geneesmiddelen die op de markt gaan komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen op basis van deze informatie hun inkoop beter organiseren en behandelaars kunnen beter bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod. Ziekenhuizen en behandelaars kunnen duidelijke afspraken maken over de inzet van deze geneesmiddelen en tijdig anticiperen op de organisatie en de financiering van de zorg.

In het proces van de Horizonscan Geneesmiddelen spelen zeven inhoudelijke werkgroepen een belangrijke rol. Zij signaleren en analyseren de ontwikkelingen van de innovatieve geneesmiddelen op het betreffende domein en schatten de klinische impact van deze nieuwe geneesmiddelen (of uitbreidingen van indicaties) in voor de Nederlandse situatie. Vertegenwoordigers vanuit de medische oncologie in de werkgroep Oncologie en Hematologie zijn internist-oncologen dr. Haiko Bloemendal (NVMO-voorzitter) en dr. Ferry Eskens (NVMO-bestuurslid en voorzitter commissie BOM).


De nieuwe website

10 april 2017

Integraal, regisserend, empathisch en verbindend; de vier kernwaarden van de NVMO zijn leidend bij het nieuwe ontwerp van de website.

Het geeft uiting aan de multidisciplinariteit van de medische oncologie en toont een transparante, pro-actieve organisatie. Bovendien is de nieuwe website responsive. Deze past zich aan aan het scherm waarop de website wordt bekeken: desktop, laptop, tablet of smartphone. Bekijk de video voor meer informatie over de nieuwe indeling en nieuwe onderdelen van de nieuwe NVMO-website.

NVMO klaar voor de toekomst

9 april 2017

De NVMO viert in 2017 haar 20-jarige jubileum. Een periode waarin de vereniging zich sterk heeft gemaakt voor zowel de bevordering van de kwaliteit van de medische oncologie als de optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van oncologische zorg.

Inmiddels heeft de NVMO een meer op de buitenwereld gerichte visie en wordt de vereniging als belangrijke speler gezien in het netwerk van overheidsinstanties, andere beroepsgroepen, zusterorganisaties en patiëntenorganisaties. Om dat tot uiting te laten komen, ontwierp ontwerpbureau Mattmo Creative in opdracht van de NVMO een nieuw logo en een nieuwe website. Bekijk de video voor de filosofie achter het nieuwe logo en een toelichting op nieuwe onderdelen van de website.

SONCOS-normerings­­­rapport 2017

6 april 2017

Begin 2017 is een nieuwe versie van het SONCOS-normeringsrapport verschenen. In totaal 28 partijen hebben een bijdrage eraan geleverd. Deze vijfde versie van het rapport heeft een algemeen deel met een beschrijving van eisen die aan oncologische centra kunnen worden gesteld en een tumorspecifiek deel. 

Dit jaar zijn er twee tumorspecifieke normensets bijgekomen: oogtumoren en peniscarcinoom. Tevens is, in overleg met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een definitie opgenomen van het vaste aanspreekpunt voor patiënten.

Andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn onder andere de volumenorm voor behandeling met immunotherapie (n = 20), de scherpere afbakening van de hoofd-halstumoren en de verdubbeling van de volumenorm voor longcarcinoom van 25 naar 50. Om het rapport beter leesbaar te maken, is de indeling gewijzigd.

Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Daarom wordt het SONCOS-normeringsrapport jaarlijks herzien. Voor centra die oncologische zorg verlenen is afgesproken dat er na publicatie van nieuwe normen een jaar implementatietijd is om hieraan te voldoen, tenzij anders in normeringsdocument omschreven.

Een pdf-versie van het SONCOS-normeringsrapport is te downloaden op de website van SONCOS. NVMO-leden kunnen ideeën, voorstellen en knelpunten melden bij de SONCOS-vraagbaak van de NVMO via soncosvraagbaak@nvmo.org.

Consensus indicaties medicatie

1 mei 2016

NVMO-leden kunnen input voor en reacties op de NVMO-consensus indicaties oncologische middelen mailen naar het NVMO-bestuur via bestuur@nvmo.org.

De NVMO-consensus is opgesteld door de afdelingshoofden Medische Oncologie van de academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek in samenspraak met de NVMO. Enkele malen per jaar, en vaker als er belangrijke ontwikkelingen zijn, wordt deze consensustekst geactualiseerd. De lijst met oncologische middelen zal jaarlijks worden geactualiseerd. Indien er indicaties ontbreken, dan zal in het komend jaar worden beoordeeld of deze op de lijst komen.

NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen (april 2016)