NVMO in het kort

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is statutair op 20 oktober 1997 opgericht vanwege de behoefte aan een specifieke vereniging voor internist-oncologen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) functioneren namelijk onvoldoende als forum voor oncologisch werkzame internisten. De NVMO moet in deze leemte voorzien.

De in het verleden door ad-hoc werkgroepen gedane uitspraken over netelige kwesties, zoals het gebruik van groeifactoren en het gebruik van taxanen, hadden geen structurele inbedding. Dit moest veranderen. Ook werd het wenselijk geacht dat de oncologische beroepsgroep, uiteraard in nauwe samenwerking met de NIV, zich zou bezighouden met de eisen die worden gesteld aan de (her)registratie in het aandachtsgebied medische oncologie, en het bewaken van de beroepsbelangen. Tevens was er behoefte aan het meer onderling afstemmen van behandelingen, het voorkomen dat er regionale verschillen bestaan in behandeling en in beschikbaarheid van zorg. Deze overwegingen leidden op 9 oktober 1997 tijdens de Oncologiedagen in Veldhoven tot het besluit tot oprichting van de NVMO. De vereniging staat open voor internisten en arts-assistenten in opleiding.


Doelstellingen van de NVMO
De NVMO heeft ten doel de kwaliteit van de medische oncologie – in al haar facetten – te bevorderen. De vereniging streeft daarbij naar optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg.


Nascholingsactiviteiten
De NVMO organiseert elk najaar de tweedaagse Oncologiedagen (voorheen respectievelijk de Nascholingscursus Medische Oncologie en Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen). Daarnaast organiseert de NVMO sinds 2005, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), het tweejaarlijkse multidisciplinaire congres Therapie op maat.
Onder de nascholingsparaplu van de NVMO vallen verder de jaarlijkse NVMO Nederlandse Avond ASCO, het jaarlijkse Post-ASCO Symposium, de jaarlijkse NVMO Nascholing Targeted Therapy en de continu beschikbare online NVMO-nascholing / serie webcasts over 'oncologische farmacologie'. Daarnaast organiseert de jNVMO sinds 2012 voor haar achterban geregeld een Landelijke Onderwijsdag waarbij telkens specifieke thema's van de medische oncologie centraal staan.


Budgettaire kwesties
Het bestuur houdt zich ook bezig met de ontwikkelingen inzake budgettaire problemen, waardoor nieuwe geneesmiddelen niet de plaats krijgen die ze verdienen. Over deze problematiek wordt overleg gevoerd met onder meer:


Verenigingsorgaan
Het tijdschrift Medische Oncologie heeft als uitgangspunt de NVMO-leden op de hoogte te houden van de laatste klinisch-wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en over aan de (medische) oncologie gerelateerde beleidsmatige, politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de registratie(fase) van nieuwe middelen en nieuwe indicaties, geneesmiddelenonderzoek, vergelijkend onderzoek, informatie over NVMO-bestuur en -commissies, SONCOS, actuele adviezen van de NVMO-commissie BOM, beroepsbelangen, scholingsactiviteiten, NVMO-bijeenkomsten, recentelijk verschenen richtlijnen, proefschriften en onlangs gehouden oraties krijgen aandacht. De redactieraad wordt gevormd door zeven NVMO-leden, waaronder één afgevaardigde van het NVMO-bestuur die fungeert als voorzitter van de redactieraad, en wordt versterkt door een eindredacteur van uitgeverij BPM Medica. Het periodiek verschijnt 9 maal per jaar.


Prijzen NVMO
Tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen reikt de NVMO volgens traditie de Pieter De Mulder Award en de prijzen voor het Oncologieproefschrift van het jaar uit.